ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
2 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นายชาญ เชิดชูเหล่า รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
3 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
4 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางสุรีภรณ์ เลิศวัชรสกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
5 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นายไพรัช วงศ์จุมปู รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
6 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางสาวไพรจิตร ชัยจำรูญพันธุ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
7 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นายจเร บัวสัมฤทธิ์ นิติกรชำนาญการ
8 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางพัทธยา คมบาง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
9 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางพสธร เขื่อนแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
10 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางสาวรุจิรา ไชยลังกา นิติกร
11 เมือง สสจ.พะเยา นายอุเทน ฟองวาริน ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
12 เมือง สสจ.พะเยา นายอภิชาติ นาคยา ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
13 เมือง สสจ.พะเยา นายกิตติศักดิ์ ตันกุระ ทันตแพทย์ชำนาญการ
14 เมือง สสจ.พะเยา นางจินตนา ยายอด เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
15 เมือง สสจ.พะเยา นางพัฒน์นรี พึ่งเพ็ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
16 เมือง สสจ.พะเยา นางพรทิพย์ ศิริชุมพันธ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
17 เมือง สสจ.พะเยา นายชำนาญ เงินสม เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
18 เมือง สสจ.พะเยา นางฐาปณี วรรณโวหาร พนักงานบริการ
19 เมือง สสจ.พะเยา นางสาวพรหมภัสสร ระวังทรัพย์ ลูกจ้างเหมา
20 เมืองพะเยา กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย นางปรียานุช เชิดชูเหล่า นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
21 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางสาวพัชรินทร์ พินิจ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
22 เมืองพะเยา กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย นายวุฒิพงษ์ ยอดคำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
23 เมือง สสจ.พะเยา นิตินัย ทามัน เจ้าหน้าที่ธุรการ
24 เมืองพะเยา กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย นายพฤทธิ์ ชัยดรุณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
25 เมืองพะเยา กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย นางอัญญารัตน์ ภมรมานพ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
26 เมือง สสจ พะเยา นางสาววรัญญา ธรรมชาวนา นักวิชาการสาธารณสุข
27 เมืองพะเยา งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน นางสาวมติมนต์ กาวิละ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
28 เมืองพะเยา งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน นางสาวมติมนต์ กาวิละ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
29 เมือง สสจ พะเยา นางชนนิกานต์ สินธุชลไพศาล นักวิชาการสาธารณสุข
30 เมืองพะเยา งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน นางสาวมติมนต์ กาวิละ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
31 เมือง สสจ พะเยา นางสาวอภิรุจี เกนทา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
32 เมือง สสจ พะเยา นางฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
33 เมือง สสจ พะเยา นางนุชนาฎ เหมวุฒิพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
34 เมือง สสจ พะเยา นายสุทิตย์ เสมอเชื้อ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
35 เมือง สสจ พะเยา นายวิวัฒน์ สมเครือ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
36 เมืองพะเยา กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ นางสาวสุทธิพร ชมภูศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
37 เมืองพะเยา กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ นางจุรีรัตน์ ทูลมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
38 เมืองพะเยา กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ นางสิยากรณ์ นาแพร่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
39 เมืองพะเยา กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ นางพัทธนันท์ เพียรลุประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
40 เมืองพะเยา กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ นายทัตพงศ์ ใจแก้ว เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
41 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางนวพรรษ ปุญญมัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
42 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางหอมหวล เพ็ชรสุวรรณ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
43 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางปาริชาต ตรงธรรมกิจ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
44 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางรุจาภา ไชยาโส เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
45 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางสาวนฤมล ทองสะอาด นักวิชาการพัสดุ