ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 กัณฐรัตน์ เอื้อคณิต
2 จุน สสอ.จุน นายจักราวุฒิ สิริศิรสวัสดิ์ นักวิขาการสาธารณสุขชำนาญการ
3 จุน รพ.สต.จุน นายเชษฐา กาศสนุก ผอ..รพ.สต.จุน
4 จุน รพ.สต.บ้านศรีมาลัย นายชาญวิทย์ ยศพล ผอ..รพ.สต.บ้านศรีมาลัย
5 จุน รพ.สต.จุน นายเต้า พุทธวงค์ ประธานชมรม อสม.อ.จุน
6 จุน นางสดใส พริบไหว อสม.
7 เมือง สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีแม่ปืม น.ส.ณธมณกร เป็งเปียง นักวิชาการสาธารณสุข
8 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา ศุทธินี วงศ์วาร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
9 จุน ทต.จุน นางภัทรจารินทร์ คุณารูป นักวิขาการสาธารณสุขชำนาญการ
10 เมือง สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีแม่ปืม นายบุญจันทร์ ชินวงศ์ ประธานชมรม อสม.ต.แม่ปืม
11 เชียงคำ สสอ.เชียงคำ นางอารยา มหาวงศนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
12 เมือง สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีแม่ปืม นายนพรัตน์ สัยงาม อสม.
13 เมือง สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีแม่ปืม นายเรืองชัย สัยงาม อสม.
14 เมือง สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีแม่ปืม นายวัชรพล รัตนจักร อสม.
15 ภูซาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูซาง นางเปรมใจ คิดหา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
16 แม่ใจ รพ.สต.แม่สุก นางรัตนาภรณ์ อินต๊ะมูล ผอ.รพ.สต.แม่สุก
17 แม่ใจ รพ.สต.แม่สุก นายศรีกอน ศรีวิชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ต.แม่สุก
18 แม่ใจ รพ.สต.แม่สุก นางดุจดาว แก้วมี ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.แม่สุก
19 แม่ใจ รพ.สต.แม่สุก นางจันทร์จิรา เหมยแก้ว ประธาน อสม.หมู่ที่ 8 ต.แม่สุก
20 แม่ใจ รพ.สต.แม่สุก นางจินดา แก้วตา ประธาน อสม.ตำบลแม่สุก
21 แม่ใจ รพ.สต.แม่สุก นางจินดา แก้วตา ประธาน อสม.ตำบลแม่สุก
22 แม่ใจ รพ.สต.แม่สุก นางจินดา แก้วตา ประธาน อสม.ตำบลแม่สุก
23 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล รอง นายแพทย์สสจ.พะเยา
24 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสาวสุทธิพร ชมภูศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
25 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางพัชรชิตา บัวอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
26 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสิยากรณ์ นาแพร่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
27 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางพัทธนันท์ เพียรลุประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
28 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นายทัตพงศ์ ใจแก้ว เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
29 เมืองพะเยา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา ดร.กนกวรรณ เอี่ยมชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
30 เชียงม่วน PCU มาง นางมนัสชกร พิชัยจุมพล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
31 เชียงม่วน PCU มาง นายพงษ์ศิลป์ วิลาชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
32 จุน เทศบาลตำบลจุน นางภัทรจารินทร์ คุณารูป นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
33 จุน สสอ.จุน นายจักราวุฒิ สิริศิรสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
34 แม่ใจ สสอ.แม่ใจ นางสาวรัตติกาล เทพพิมาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
35 เชียงคำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจำบอน ตำบลอ่างทอง นายปัณณวิชญ์ ศักบุตร ผอ.รพ.สต.บ้านจำบอน
36 เชียงคำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจำบอน ตำบลอ่างทอง นางสาวกุลนาถ ตาทิพย์ ประธาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ 11 ต.อ่างทอง
37 เชียงคำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจำบอน ตำบลอ่างทอง นายสิงห์ คำคง ประธานชมรม อสม.เขต รพ.สต.บ้านจำบอน
38 เชียงคำ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง นางอัญชลี หอมนาน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.อ่างทอง
39 ปง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง นายประสาท กันชัย นักวิชาการสาธารณสุขชขำนาญการ
40 ปง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง นายบุญช่วย ชำนาญ อสม.
41 ปง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง นายจรัส นันทะเสน ประธานสภานิติบัญญัติ เทศบาลตำบลงิม
42 ปง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง นายแต่ง กุสาวดี หมอพื้นบ้าน
43 ปง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง นายภาณุสิทธิ์ จางศิริกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงิม
44 ภูกามยาว สสอ.ภูกามยาว นางวิรดา ศิริวิไลเลิศอนันต์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
45 ภูกามยาว รพ.สต.แม่อิง นางสาวระพีพรรณ วุฒิเอ้ย นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
46 ภูกามยาว องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อิง นายรัชพล ล้่านแปง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อิง
47 ภูกามยาว นายบัญชา สุวรรณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลแม่อิง
48 ภูกามยาว นางสาวสายรุ้ง พงษ์คำ ประธานอสม.ตำบลแม่อิง
49 ภูกามยาว นางหทัยนุช คาโตะ ประธานอสม.หมู่ที่ 6 ตำบลแม่อิง
50 ภูซาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งกล้วย นายนิตย์ รวมสุข ผอ.รพสต.ต.ทุ่งกล้วย
51 ภูซาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบยลทุ่งกล้วย นางมาลี ใจกว้าง ประธานอสม.ตำบลทุ่งกล้วย
52 ภูซาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งกล้วย นายสมพร เวียนรอบ ผู้ใหญ่บ้านบ้านปงใหม่ หมู่ 8 ต.ทุ่งกล้วย
53 ภูซาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งกล้วย นายอนันต์ ดวงขยาย อสม.
54 ภูซาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งกล้วย นางอรทัย ธะนะ แพทย์ประจำตำบล
55 เชียงม่วน รพ สต สระ นายกฤษพัช บ้านสระ พยาบาลวิชาชีพ
56 เชียงม่วน นางจิตชญา บ้านสระ อสม.
57 เชียงม่วน รพ สต สระ นางศรีทร บ้านสระ อสม.
58 เชียงม่วน รพ สต สระ นางอำไพ ฟ้าแลบ อสม
59 MgttyRHzJhgTLHptg dobsons dobsons pRDczmXixoLfruXabN