ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมือง สสจ.พะเยา นางสาวอภิรุจี เกนทา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
3 เมือง สสจ พะเยา นางสาววรัญญา ธรรมชาวนา นักวิชาการสาธารณสุข
4 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา ชนนิกานต์ สินธุชลไพศาล นักวิชาการสาธารณสุข
5 ดอกคำใต้ รพ.ดอกคำใต้ นางสาวภัทรวรินทร์ เผ่าหอม นักวิชาการสาธารณสุข
6 ภูกามยาว สสอ.ภูกามยาว รุ่งนภา ซ้อมงาม นักวิชาการสาธารณสุข
7 จุน รพ สต ร่องย้าง พิสิษฐ์ สมงาม นักวิชาการสาธารณสุข
8 ภูซาง รพ.สต.บ้านฮวก นางสาวลดามาศ เบ็ญชา นักวิชาการสาธารณสุข
9 ภูกามยาว สสอ.ภูกามยาว นางสาววัชรินทร์ นามวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
10 ภูซาง รพ.สต.เชียงแรง นายวิษณุ พึ่งพวก นักวิชาการสาธารณสุข
11 ดอกคำใต้ รพ.สต.คือเวียง นางสาวสุนารี อินต๊ะ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
12 ภูกามยาว รพสต ดงเจน อัจฉรา. อินต๊ะสุวรรณ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
13 แม่ใจ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ นายภูวนารถ​ ลิ้มประเสริฐ นักวิขาการสาธารณสุขชำนาญการ​ รักษาราขการแทนสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ
14 จุน รพ.สต.พระธาตุขิงแกง นางสุธรรม พุฒิรัตน์ ผอ.รพ.สต.
15 ดอกคำใต้ รพ.สต.สันโค้ง นฤมล ศรีพรม พยาบาลวิชาชีพ
16 ภูซาง สสช.บ้านนาหนุน นางสาวธิดารัตน์ เวียนขุนทด นักวิชาการสาธารณสุข
17 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นายธวัชชัย เสาหิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
18 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจำไก่ นางสาวอัญชลี กันทะวงศ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
19 ภูกามยาว รพ.สต.ดงเจน ลดาวัลลิ์ วิวัฒน์วิทยา นักวิชาทันตสาธารณสุข
20 ดอกคำใต้ รพ.สต.สว่างอารมณ์ นายยุทธนา สร้อยวิทยา นักวิชาการสาธารณสุข
21 ภูกามยาว รพ.สต.ดงเจน นิสาคร วรรณสพร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
22 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้านปิน นายชัชวาลย์ หล่อวงศ์ จพง.สาธารณสุขชำนาญงาน
23 แม่ใจ รพ.สต.ป่าแฝก ธนกฤต ยาระนะ ผอ.รพ.สต.
24 แม่ใจ รพ.สต.บ้านดงอินตา กรวรรณ ธรรมสอน นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
25 แม่ใจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สุก นางจิราภรณ์ สมทราย นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
26 ดอกคำใต้ รพ.สต.ดงสุวรรณ นายธีธนัถต์ สมศรี พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
27 แม่ใจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าตึง อำภาพร ชาวเมือง ผอ.รพ.สต.บ้านป่าตึง
28 ดอกคำใต้ รพ.สต.ขุนลาน นางสุกัญญา ชัยวร นักวิชาการสาธารณสุข
29 แม่ใจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สุก นางรัตนาภรณ์ อินต๊ะมูล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
30 ดอกคำใต้ รพ.สต.หนองหล่ม ภัชฎาพร เผ่าใจมา นักวิชาการสาธารณสุข
31 แม่ใจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สุก นางชลลดา ยอดตุ้ย พนักงานพิมพ์
32 แม่ใจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สุก นางดวงเรศ คำวัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
33 แม่ใจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สุก นางณัฐณิชา อุทธโยธา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
34 ภูซาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าสัก นายวรเกียรติ์ ศิรินาม ผอ.รพ.สต
35 ภูซาง สสอ.ภูซาง นางสาวประภัสสร ประวะสาร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
36 ภูซาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูซาง นางเปรมใจ คิดหา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
37 แม่ใจ รพ.สต.แม่ใจ นางสาวธัญมาศ เมืองเดช นักวิชากรสาธารณสุข
38 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้านถ้ำเจริญราษฎร์ มณิสรา ยอดยิ่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
39 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุญเกิด นายประภาส มหาวณรรรศรี เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
40 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุญเกิด นายประภาส มหาวณรรรศรี เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
41 แม่ใจ รพ.สต.เจริญราษฎร์ สุภาภรณ์ ปวนสุรินทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
42 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุญเกิด นางทัศน์ยอม ยัพวัฒนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
43 แม่ใจ สสช.บ้านปางปูเลาะ กฤษณะ​ แก้วบุญเรือง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
44 เมือง รพ.สต.บ้านใหม่ นางจิรนันท์ สมศักดิ์ ผอ.รพ.สต.
45 ดอกคำใต้ รพ.สต.ป่าซาง นางสุรีพร อินทร ผอ.รพ.สต.
46 ปง รพ.ปง นางบุษรารัตน์ คำบุญเรือง พยาบาลวิชาชีพ
47 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้านถ้ำเจริญราษฎร์ นายณรงค์ นารส นักวิชาการสาธารณสุข
48 ดอกคำใค้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นางสาวศิริพร ใหม่คำ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
49 ดอกคำใต้ โรงพยาบาล มยุรี เบาะสาร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
50 ดอกคำใต้ รพ.ดอกคำใต้ น.ส.อรนุช มณีรัตน์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
51 เมือง รพสต.บ้านตุ่น กัลยา เทพสืบ พยาบาลวิชาชีพ
52 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้านปาง พรพรรณ ภูมิประเทศ จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
53 เชียงม่วน สสอ.เชียงม่วน อำพิกา คำลือ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
54 เชียงคำ รพ.สต.บ้านปางถ้ำ นายบุรินทร์ วงค์แก้ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
55 เชียงคำ รพ.สต.ฝายกวาง กุลธิดา สองสีใส นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
56 เชียงคำ รพ.สต.บ้านน้ำมิน นายประหยัด สองสีใส ผอ.รพ.สต.
57 ภูซาง รพ.สต.ตำบลทุงกล้วย นายกฤตกร วรรณคำ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
58 ภูซาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลภูซาง นายเจษฎากร มาลัยทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุข
59 เชียงม่วน รพ.สต.บ้านปิน นายกมล ต๊ะฝั้น ผอ.รพ.สต.(จพ.สาธารณสุขอาวุโส)
60 .เชียงม่วน รพ.สต.บ้านปิน นางสาวเขมินทรา คำเกตุ พยาบาลวิชาชีพ
61 เชียงม่วน รพ.สต.บ้านปิน นางกาญจนา ยะมา พยาบาลวิชาชีพ
62 เชียงม่วน รพ.สต.บ้านปืน นส.เกตน์ชญาณ์ คำลือ จพ.ทันตสาธารณสุข
63 เมืองพะเยา รพ.พะเยา น.ส.เมวิกา ราชคม นักวิชาการสาธารณสุข
64 เชียงคำ รพสต ตำบลแม่ลาว นางปภาดา มังคลาด ผอ .รพสต
65 เชียงคำ สสอ.เชียงคำ นางอารยา มหาวงศนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
66 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา หนึ่งฤทัย ท้าวล่า นักวิชาการสาธารณสุข
67 เชียงม่วน สสช.ห้วยก้างปลา นางจิตราภรณ์ คำลือ พนักงานสุขภาพชุมชน
68 แม่ใจ รพ.สต.บ้านเหล่า นางสุนันท์ เทียนสันต์ ผอ.รพ.สต บ้านเหล่า
69 แม่ใจ รพ.สต.บ้านเหล่า นายธนาเทพ มูลยะเทพ จพง สาธารณสุขชำนาญงาน
70 แม่ใจ รพ.สต.บ้านเหล่า ยางชัชชญา โชติพันธุ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
71 แม่ใจ รพ.สต.บ้านเหล่า นางณิชากร ใจบุญทา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
72 จุน รพ.จุน นฤนาท ศรีใจอินทร์ นักวิชาการสาธารณสาธารณสุข
73 เชียงคำ รพ.สต.บ้านปางมดแดง นางสาวศิริวารินทร์ ตามล นักวิชาการสาธารณสุข
74 เชียงม่วน รพ.สต.สระ มัลลิกา ตันประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุข
75 เชียงคำ รพ.สต.บ้านน้ำมิน นายประหยัด สองสีใส ผอ.รพ.สต.
76 เชียงคำ รพ.สต.ท่งผาสุข รางสมจิตต์ ปัญญา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาผญการ
77 เชียงม่วน สาขา.บ้านนาบัว กวินนาฏ บรรจง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
78 เชียงม่วน รพ.สต.ท่าฟ้าใต้ นาง​พัชรินทร์​ สมหมาย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
79 เชียงม่วน สสช.บ้านนาบัว นางสาวกวินนาฏ บรรจง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
80 เชียงม่วน สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านนาบัว นายสายัณห์ ผิวขาว เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
81 เชียงคำ รพ.สต.บ้านสันปูเลย นางสาวณราวดี สมฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
82 เชียงม่วน รพ.สต.บ้านไชยสถาน นางสาวสุธิดา กรึกกรอง นักวิชาการสาธารณสุข
83 เชียงม่วน รพ สต สระ นายกฤษพัช บ้านสระ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
84 ปง โรงพยาบาลปง นายอำนาจ คำหล้า นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
85 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้านถ้ำ กันยา วรภูรีกุล นักวิชาการสาธารณสุข
86 เมือง รพ.พะเยา นิตยา ใฝ่จิต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
87 ภูซาง รพ.สต.สบบง นางรุ้งลาวัณย์ รวมสุข จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน รก.ผอ.รพ.สต.
88 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้านถ้ำเจริญราษฎร์ นายบัณฑิต สีเสียดค้า แพทย์แผนไทย
89 แม่ใจ รพสต.ศรีถ้อย นางอำพรรณ. ถาฟอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
90 แม่ใจ รพ.สต.เจริญราษฎร์ นายสงกรานต์ จันทร์ทะระ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
91 เมือง รพ.พะเยา กฤติกา ศรกุล พยาบาลวิชาชีพ
92 ดอกคำใต้ รพสต.บ้านถ้ำเจริญราษฏร์ ปวัณรัตน์ สองคำชุม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
93 เชียงคำ สสอ.เชียงคำ นางนรินทร์​ทิพย์​ รวมสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ​การ​
94 เชียงคำ รพ.สต.ตำบลเวียง ณรงค์ฤทธิ์ แสงแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข
95 ดอกคำใต้ รพ.สต.ห้วยลาน นางมะลิจันทร์ ตาคำ นวก.สาธารณสุข
96 เชียงคำ รพ.สต.บ้านจำบอน นางมาลี หอมนาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
97 ดอกคำใต้ รพ.ดอกคำใต้ นางสาวพัชรี วิลาชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
98 เชียงคำ รพ.สต.ปางถ้ำ กานต์นรี ศรีจันทร์ พยาบาล
99 เชียงม่วน รพ.สต.บ้านไชยสถาน นาง ชนัฐปภา แสนบ้าน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
100 เชียงคำ รพ.สต.บ้านหนองป่าแพะ ชัยชนะ วิชัยวุฒิ นวก.สาธารณสุข
101 เชียงคำ รพ.สต.บ้านหนองป่าแพะ ณัชฌานันน์ อินต๊ะสิน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
102 เมือง รพ.พะเยา วาสนา ธรรมโชติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
103 เชียงคำ รพ.สต.ต.หย่วน อรณี อ่อนนวล นักวิชาการสาธารณสุข
104 ดอกคำใต้ รพสต.ขุนลาน เจมส์ คำมาเร็ว จพง.สาธารณสุขชำนาญงาน
105 เชียงม่วน รพ.สต.บ้านไชยสถาน กันต์ดนัย ขยัน ผู้ช่วยเหลือคนไข้
106 ดอกคำใต้ รพ.สต.ดอกคำใต้ น.ส.มัณฑนา ศรีวิราช เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
107 รพ.พะเยา น.ส.รัชกร ภักดีพินิจ พยาบาลวิชาชึพชำนาญการ
108 ปง สสอ.ปง วินัย ก๋องแก้ว จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
109 จุน รพ.สต.ห้วยยางขาม นายสมพงษ์ เงินชุ่ม ผอ.รพ.สต.
110 เมือง รพ พะเยา ทัตพร คำอาจ พยาบาลวิชาชีพ
111 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ เอกลักษณ์ จักป้อ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
112 เมือง รพ.สต.แม่นาเรือ นางกัญจน์ชรัตน์ ชุ่มวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
113 เมือง รพ.สต.แม่นาเรือ นางศุพิศจ์ฌาย์ อุทธิยา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
114 เมือง รพ.สต.แม่นาเรือ นางธัญญ์นภัส ฐิติกิตวรธัญญ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
115 ปง รพ.สต.ควร สาวิตรี ใจซื่อ พยาบาลวิชาชีพ
116 จุน รพ.สต.ทุ่งรวงทอง อมรรัตน์ สารพัฒน์ แพทย์แผนไทย
117 จุน สสอ.จุน นายจักราวุฒิ สิริศิรสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
118 จุน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งรวงทอง วนิสา บุญวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
119 จุน สสอ.จุน นายภานุมาศ พรหมเผ่า รักษาราชการแทน สสอ.จุน
120 จุน รพ.สต ทุ่งรวงทอง สุจิตรา คำนวล พยาบาลวิชาชีพ
121 จุน สสอ.จุน นายกำพล บุญมา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
122 จุน สสอ.จุน นางแสงเทียน นันทะวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
123 จุน รพ.สต.ทุ่งรวงทอง นางนันทนา โขนภูเขียว
124 จุน สสอ.จุน นายสุรศักดิ์ สันกว๊าน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
125 จุน สสอ.จุน น.ส.อำพร ศรีวิชัย พกส.
126 เมือง รพ.พะเยา อัญชลี สิงห์แก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
127 เชียงคำ รพ.สต.ฝายกวาง ประวิทย์ สูงปานเขา ผอ.รพ.สต.ฝายกวาง
128 เชียงคำ รพ.สต.ฝายกวาง น.ส.นิตยา ศรีประโชติ พยาบาลวิชาชีพ
129 เชียงคำ รพ.สต.ฝายกวาง น.ส.นิตยา ศรีประโชติ พยาบาลวิชาชีพ
130 ปง รพ.สต.บ้านหนิงบัง เพียงฤทัย วงค์ไชย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
131 จุน รพ.สต.บ้านศรีมาลัย นายชาญวิทย์ ยศพล ผอ.รพ.สต.บ้านศรีมาลัย
132 ปง รพ.สต.บ้านฝายแก้ว วาสนา วงค์ขัติย์ พยาบาลวิชาชีพ
133 เชียงคำ รพ.สต.ตำบลทุ่งผาสุข นางมณีรัตน์ คำมูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
134 ดอกคำใต้ ผู้ป่วยใน เปมิกา​ จำรัส พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
135 เมืองพะเยา รพ.พะเยา สิริกร กุลพิชญะกิจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
136 เมืองพะเยา สนง.สาธารณสุขจังกวัดพะเยา นางนุชนาฎ เหมวุฒิพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
137 เชียงม่วน รพ.สต.บ้านบ่อเบี้ย นางภาณุมาศ พงษ์สาหร่าย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
138 ดอกคำใต้ ผู้ป่วยใน นางอมลวรรณ คำมูลสืบ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
139 เมือง รพ พะเยา วลัยลักษณ์ ครองไชย พยาบาล
140 จุน รพ.สต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา น.ส.ศศิกานตร์ เต่าจันทร์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
141 เชียงม่วน รพสต บ้านไชยสถาน ณัตฐิณี กองแก้ว พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
142 เมือง รพ.พะเยา อังสนา หาญเลิศ พยาบาลวิชาชีพ