ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
2 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายชาญ เชิดชูเหล่า ทันตแพทย์เชี่ยวชาญด้านทันตสาธารณสุข
3 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยงชาญ ด้านบริการทางวิชาการ
4 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวไพรจิตร ชัยจำรูญพันธ์ เภสัชกรเชี่ยวชาญ ด้านเภสัชสาธารณสุข
5 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา
6 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายไพรัช วงศ์จุมปู นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
7 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นายพัชรพล ไฝเครือ พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ
8 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ เรือโทหญิงอัจฉริยา ทานมัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
9 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางปรียานุช เชิดชูเหล่า นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
10 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางอัญญารัตน์ ภมรมานพ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
11 เมือง สถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา พันตำรวจโทกิจวัฒน์สินธุ์ อมตธนทรัพย์ รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา
12 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นายสุทิตย์ เสมอเชื้อ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
13 แม่ใจ รพ.สต.ป่าแฝก นายธนกฤต ยาระนะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
14 ปง โรงพยาบาลปง นายธนาวุฒิ จักรป้อ นายแพทย์ปฏิบัติการ
15 ปง โรงพยาบาลปง นางสาวนงคราญ ใจเพียร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
16 ปง โรงพยาบาลปง นายวีระชาติ แผ่นทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
17 ปง โรงพยาบาลปง นางสาวชลิญญา กาศเกษม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
18 ปง โรงพยาบาลปง นายอำนาจ คำหล้า นักวิชาการสาธารณสุข
19 ปง โรงพยาบาลปง นายสราวุธ หมั่นงาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
20 เชียงม่วน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน นายศุภัชคกร มูลศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
21 เชียงม่วน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน นางอำพิกา คำลือ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
22 เมือง รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ลักขณาทิพย์ ชุ่มใจ พยาบาล
23 เมือง รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช สุทธิเกียรติ สร้อยแก้ว นายสิบพยาบาล
24 จุน โรงพยาบาลจุน นายคณิศร มีศรี แพทย์ปฏิบัติการ
25 จุน โรงพยาบาลจุน นายนฤนาท ศรีใจอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
26 เมืองพะเยา สสอ.เมืองพะเยา นางทิวาพร ปิงเมือง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
27 เมืองพะเยา สสอ.เมืองพะเยา นางสาวชญาดา ศรีเครือมา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
28 เชียงคำ สสอ.เชียงคำ นายจีรศักดิ์ แก้วคำปา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
29 เชียงคำ สสอ.เชียงคำ นางนรินทร์ทิพย์ รวมสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
30 ภูซาง สสอ.ภูซาง นางสาวประภัสสร ประวะสาร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
31 ภูซาง สสอ.ภูซาง นางเปรมใจ คิดหา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
32 ภูซาง รพ.สต.บ้านฮวก นางสาวลดามาศ เบ็ญชา นักวิชาการสาธารณสุข
33 ภูซาง รพ.สต.เชียงแรง นายวิษณุ พึ่งพวก นักวิชาการสาธารณสุข
34 รพ.สต.ทุ่งกล้วย นางสาวสุฐกานต์ อินเต็ม นักวิชาการสาธารณสุข
35 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวพิชญาภา พรมมีเดช เภสัชกรปฏิบัติการ
36 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางพิมพ์ชนก หยีวิยม เภสัชกรชำนาญการ
37 ดอกคำใต้ รพ.ดอกคำใต้ นพ.สาธิต กิมศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอกคำใต้
38 ดอกคำใต้ สสอ.ดอกคำใต้ นายสุภักดิ์ วงค์ประสิทธิ์ สาธารณสุขอำเภอ
39 ดอกคำใต้ รพ.ดอกคำใต้ นางวิลาวรรณ นันตาลิตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
40 ดอกคำใต้ รพ.ดอกคำใต้ นางอรทัย พงศ์ทัศนเหม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
41 ดอกคำใต้ รพ.ดอกคำใต้ นางพิมพร ขันทะชา เจ้าพนักงานการเงินชำนาญการ
42 ดอกคำใต้ รพ.ดอกคำใต้ นายมิตชิต บุญยัง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
43 ดอกคำใต้ สสอ.ดอกคำใต้ นางใจสวรรค์ ผัดมาลา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
44 ดอกคำใต้ รพ.ดอกคำใต้ นางภัทรวรินทร์ เผ่าหอม นักวิชาการสาธารณสุข
45 เมืองพะเยา ศูนย์แพทย์ม.พะเยา นางปิยวรรณ เอมอนันต์ อาจารย์
46 เมืองพะเยา ศูนย์แพทย์ม.พะเยา นางวิไลรัตน์ ปิงทราย พยาบาล
47 เมืองพะเยา ศูนย์แพทย์ม.พะเยา นางสาวสุภาพร หงษ์คอย พยาบาล
48 เมืองพะเยา ศูนย์แพทย์ม.พะเยา นางกมล ขาวทองสุข นายแพทย์
49 เมืองพะเยา ศูนย์แพทย์ม.พะเยา นายวรัญชัย วงค์ศรีโรจน์ เภสัชกร
50 เมืองพะเยา รพ.พะเยา น.ส.อัมพาวรรณ บ้านสระ เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์
51 เมืองพะเยา รพ.พะเยา นางพรรณี สุรินทร์ชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
52 เมืองพะเยา รพ.พะเยา นางผ่องพรรณ คำมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
53 เมืองพะเยา รพ.พะเยา นายนิเวศน์ แก้วมา จนท.ศูนย์สั่งการ
54 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาว สุทธิพร ชมภูศรี หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
55 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายเฉลิม ใจอุ่น หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
56 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
57 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายสุเวียต ดวงแก้ว นักทรัพยากรปฏิบัติการ
58 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางพัฒนาการ ผลศุภลักษณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
59 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางนงคราญ สกุณาพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
60 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางจิราภรณ์ ณ ลำปาง เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
61 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางดอกแก้ว ตามเดช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ