ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 แม่ใจ ีรพ.สต.เจริญราษฎร์ นายสงกรานต์ จันทร์ทะระ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2 แม่ใจ ีรพ.สต.เจริญราษฎร์ นายถนอม เครื่องสนุก อ.ส.ม.
3 ภูกามยาว สสอ.ภูกามยาว นางวิรดา ศิริวิไลเลิศอนันต์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
4 ภูกามยาว รพ.สต.บ้านเจน นายประพันธ์ การเร็ว ผอ.รพ.สต.บ้านเจน
5 ภูกามยาว รพ.สต.แม่อิง นายบรรจง วังบุญ ผอ.รพ.สต.แม่อิง
6 ภูกามยาว รพ.สต.บ้านป่าฝาง นางบัวนำ วงศ์ษาคำ ผอ.รพ.สต.บ้านป่าฝาง
7 ภูกามยาว รพ.สต.ดงเจน นางสาวอัจฉรา อินต๊ะสุวรรณ ผอ.รพ.สต.ดงเจน
8 ภูกามยาว รพ.สต.ห้วยแก้ว นายเวชยันต์ วรรณแก้ว ผอ.รพ.สต.ห้วยแก้ว
9 ภูกามยาว รพ.สต.แม่อิง นางศิริวรรณ มะโนวงศ์ อสม.
10 ภูกามยาว รพ.สต.บ้านเจน นางวันเพ็ญ คำวงษา อสม.
11 ภูกามยาว รพ.สต.บ้านเจน นายเกรียงศักดิ์ สิงห์แก้ว ประธาน อสม.อำเภอภูกามยาว
12 ภูกามยาว รพ.สต.บ้านป่าฝาง นายเจริญ เสมอเชื้้อ อสม.
13 ภูกามยาว รพ.สต.ดงเจน นางวันทิตย์ ชอบจิต อสม.
14 ภูกามยาว รพ.สต.ดงเจน นางภัทริยา สิทธิเดช อสม.
15 ภูกามยาว รพ.สต.ห้วยแก้ว นายวรเมธ ใจกว้าง อสม.
16 ดอกคำใต้ รพ.สต.ห้วยลาน น.ส.ทักษิณ สุริยะ อสม.
17 ดอกคำใต้ รพ.สต.ขุนลาน นางไข่แก้ว ตาคำลือ อสม.
18 ดอกคำใต้ รพ.สต.จำไก่ น.ส.อินทิรา มานัสสา อสม.
19 ดอกคำใต้ รพ.สต.จำไก่ นางนงเยาว์ ไชยสาร อสม.
20 ดอกคำใต้ รพ.สต.ห้วยลาน นางบุพผา อินสุวรรณ์ อสม.
21 ดอกคำใต้ รพ.สต.ดอกคำใต้ น.ส.อนงค์ ศรีธิโอวาท อสม.
22 ดอกคำใต้ รพ.สต.คือเวียง นางวันดี ราชยา อสม.
23 ดอกคำใต้ รพ.สต.ถ้ำเจริญราฎร์ นายสมศักดิ์ อินต๊ะสาร อสม.
24 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้านปาง นางประกายวัน คำจันทร์ อสม.
25 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้านปาง นางปรียาพร จันทร์มล อสม.
26 ดอกคำใต้ รพ.สต.ดอกคำใต้ นายทวีรัตน์ เครืออินทร์ อสม.
27 ดอกคำใต้ รพ.สต.ถ้ำเจริญราฎร์ นางวันเพ็ญ พุทธสอน อสม.
28 ดอกคำใต้ รพ.บ้านปาง นายประหยัด ยาเมฆ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปาง
29 ดอกคำใต้ รพ.สต.ห้วยลาน นางสาวปิยภรณ์ บ้านสระ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
30 ดอกคำใต้ รพ.สต.ขุนลาน นางสุกัลยา ไชยวร นักวิชาการสาธารณสุข
31 ดอกคำใต้ รพ.สต.จำไก่ น.ส.อัญชลี กันทะวงค์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
32 ดอกคำใต้ รพ.สต.ห้วยลาน นางจีราวรรณ บุญญาศิริกุล แพทย์แผนไทย
33 ดอกคำใต้ รพ.สต.คือเวียง น.ส.สุนารี อินต๊ะ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
34 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้านปาง นางสุกัลยา แก้วน้อย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
35 ดอกคำใต้ สสอ.ดอกคำใต้ น.ส.จุฑาภรณ์ ทาจีนะ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
36 ดอกคำใต้ รพ.สต.จำไก่ นางศุภลักษณ์ พาโคกทม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำไก่
37 ดอกคำใต้ สสอ.ดอกคำใต้ นายสายผล สิงห์ชัย ประธานอสม.อำเภอดอกคำใต้
38 ปง โรงพยาบาลปง นายวิษณุ จันทร์แก้ว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
39 ปง โรงพยาบาลปง นายสมเกียรติ อัญญะ อสม.
40 ปง โรงพยาบาลปง นายอำนาจ คำหล้า นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
41 แม่ใจ รพ.สต.บ้านป่าตึง นางอุบลรัตน์ นารินทร์ อสม
42 แม่ใจ รพ.สต.บ้านป่าตึง นางขวัญตา ยศประสงค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
43 แม่ใจ รพ.สต.แม่สุก นางชลลดา ยอดตุ้ย อสม
44 แม่ใจ รพ.สต.แม่สุก นางสาวผ่องพรรณ์ ตาจันทร์ อสม
45 แม่ใจ รพ.สต.แม่สุก นางดวงเรศ คำวัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
46 แม่ใจ รพ.สต.บ้านหนองสระ นายวินัย นามวงษ์ อสม
47 แม่ใจ รพ.สต.บ้านหนองสระ นายณรงค์เดช บ้านสระ นักวิชาการปฎิบัติการ
48 แม่ใจ รพ.สต.ป่าแฝก นางกนกพร ตรองสุข อสม
49 แม่ใจ รพ.สต.ป่าแฝก นายประชัญ จันวันใจ อสม
50 แม่ใจ รพ.สต.ป่าแฝก นางศิริญญ์รดา ใจคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
51 แม่ใจ รพ.สต.แม่ใจ นางสาวชฎาพร ทะวรรณ อสม
52 แม่ใจ รพ.สต.แม่ใจ นางนภิศ เวทชาญภากร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
53 แม่ใจ รพ.สต.ศรีถ้อย นายพูล มูลยะเทพ อสม
54 แม่ใจ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ นางสาวรัตติกาล เทพพิมาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
55 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล รอง นายแพทย์สสจ.พะเยา
56 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสาวสุทธิพร ชมภูศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
57 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางพัชรชิตา บัวอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
58 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางจุรีรัตน์ ทูลมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
59 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางพัทธนันท์ เพียรลุประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
60 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสิยากรณ์ นาแพร่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
61 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นายทัตพงศ์ ใจแก้ว เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
62 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสาวขวัญฤทัย วงศ์กา นักวิชาการสาธารณสุข