ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นายพัชรพล ไฝเครือ พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ
2 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ เรือโทหญิงอัจฉริยา ทานมัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3 เมืองพะเยา รพ.สต.บ้านห้วยเคียน นายคำรณ จันทร์ต้น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
4 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา นางทิวาพร ปิงเมือง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
5 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางฉัตรศิริ พสิษฐ์กุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
6 เชียงคำ รพ.เชียงคำ นายวุฒิไกร สมนาม นักปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน
7 เมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดี
8 เมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา นายเอกพจน์ พรมพันธ์ อาจารย์
9 เมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา น.ส.ฐิติพร นนท์เกษม นักศึกษาฝึกงาน
10 เมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา นายสถาปนิก คงเมือง นักศึกษาฝึกงาน
11 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
12 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางนุชนาฏ เหมวุฒิพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
13 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางดอกแก้ว ตามเดช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
14 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสิริยากรณ์ นาแพร่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
15 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา น.ส.กวินทิพย์ บุญเรือน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
16 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายสุรินทร์ ใจมั่น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
17 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา น.ส.วรัญญา ธรรมชาวนา นักวิชาการสาธารณสุข
18 เมืองพะเยา รพ.พะเยา นายจรัส แสงรัตนางกูร เจ้าหน้าที่โสต
19 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา น.ส.ชนนิกานต์ สินธุชลไพศาล นักวิชาการสาธารณสุข
20 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นส.อภิรุจี เกนทา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
21 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางพรพิรุณ มูลนาเครือ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
22 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายนพดล วงศ์กา พนักงานขับรถ
23 เมืองพะเยา รพ.พะเยา น.ส.ศรินพันธ์ ผ่องพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
24 เมืองพะเยา รพ.พะเยา น.ส.พชรพรรณ เลิศทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
25 เมืองพะเยา รพ.พะเยา นางนิภาภรณ์ เชื้อยูนาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
26 เมืองพะเยา รพ.พะเยา น.ส.กมลวรรณ จันตระกูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
27 เมืองพะเยา รพ.พะเยา น.ส.ณัฐพร เขื่อนแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
28 เมืองพะเยา รพ.พะเยา น.ส.วาสนา ธรรมโชติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
29 เมืองพะเยา รพ.พะเยา นายวิจิตร ชุ่มวงค์ ศูนย์เปล
30 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา น.ส.อรชร เสมอเชื้อ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
31 เมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา น.ส.วธิณี มุ่งเจริญ พยาบาล
32 เมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา น.ส.สุวนันท์ ศรีธีรกุล พยาบาล
33 เมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา น.ส.ณัฐธิชา ราชเนตร พยาบาล
34 เมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา น.ส.อันติกา ศรีวัฒนกุล พยาบาล