ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นายพัชรพล ไฝเครือ พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ
2 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ เรือโทหญิงอัจฉริยา ทานมัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวศิรินภา เบิกบาน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
4 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายบรรพรต บุญเรือง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล EMS
5 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายชนะชล บุญปั๋น นักวิชาการสาธารณสุข
6 ภูซาง สสอ.ภูซาง ประภัสสร ประวะสาร เจ้าพนักงานสาธารณสุข
7 ภูซาง โรงพยาบาลพะเยา พญ.เอม สิรวราภรณ์ นายแพทย์ชำนาญการ
8 เมืองพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พญ.กิตติยา ไทยธวัช แพทย์แวชศาสตร์ฉุกเฉิน
9 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นายศุภกฤษ เจริญขำ นายแพทย์ปฏิบัติการ
10 ปง โรงพยาบาลปง นายธานนท์ ยอดยา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
11 เมืองพะเยา ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นายพยนต์ ดวงทิพย์ พยาบาลเวชชีพปฏิบัติการ
12 เมืองพะเยา สสอ.พะเยา นางสาวกวินทิพย์ บุญเรือน เจ้าพนักงานชำนาญการ
13 เมืองพะเยา สสอ.พะเยา นางวรรพิรุณ มูลเครือคริ เจ้าพนักงานชำนาญการ
14 เชียงคำ รพ.เชียงคำ นายอิทรเดช อินทะราช พนักช่วยเหลือคนไข้
15 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายอำนาจ เต็มเปื่อม พนักงานขับรถยนต์
16 ภูซาง ที่ทำการปกครองภูซาง นายเพธร แดนทิมย์ เจ้าหน้าที่ปกครอง
17 ภูซาง ด่านชายแดนถาวรบ้านฮวก นาย คนงค์ ชัยชนะ สมาชิกสาสารักษาดินแดน
18 ภูซาง ที่ทำการปกครองภูซาง นางสาววริศรา หัวนา ลูกจ้างโควิด อ.ภูซาง
19 ภูซาง ที่ทำการปกครองภูซาง มญ.สมพร ตามสมัย อส.อ.ภูซางที่10
20 ภูซาง ที่ทำการปกครองภูซาง มญ.ประวิทย์วงค์ ปั๋น รองอส.อ.ภูซางที่10
21 ภูซาง ด่านควบคุมโรค นายอานันท์ แสงผล เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรค
22 ภูซาง โรงพยาบาลภูซาง นางพิมประภาพร เมืองมา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
23 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาว วรัญญา ธรรมชาวนา นักวิชาการสาธารณสุข
24 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นพ.ภราดร มงคงจาตุรงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงคำ
25 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นพ.ประพัฒน์ ธรรมศร หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้าน พ.ร.ส. รพ.เชียงคำ
26 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นพ.ปรัศนี อารีรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.เชียงคำ
27 เชียงคำ ที่ทำการปกครองภูซาง นางสาวภานุกา การะยศ ลูกจ้างโควิดอ.ภูซาง
28 ภูซาง ที่ทำการปกครองภูซาง นายสันติ บัวติ๊ม ลูกจ้างโควิด อ.ภูซาง
29 ภูซาง ที่ทำการปกครองภูซาง นายราเชนย์ เบญชา ลูกจ้างโควิด อ.ภูซาง
30 ภูซาง ที่ทำการปกครองภูซาง นายณัฐวุฒิ บัวผัด ลูกจ้างโควิด อ.ภูซาง
31 ภูซาง ที่ทำการปกครองภูซาง มญ.ปั๋น อิมเต็ม ร้อย อส.อ.ภูซางที่10
32 ภูซาง ที่ทำการปกครองภูซาง นาย ชุติกร วงศ์ใหญ่ ร้อย อส.อ.ภูซางที่10
33 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นาง วิวา พิลาภ พยาบาลวิชาชีพ
34 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางกาญจนา คิดศรี พว.ชำนาญการพิเศษ
35 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ พ.ล.อ.หญิงกทัยรัตน์ พ่วงสวัสดิ์ พว.ชำนาญการ
36 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางศรีวรรณ แย้มดวง พว.ชำนาญการ
37 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางสาว ชมยิริดา นามมาลา เวชกิจฉุกเฉิน
38 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นายกิตติชัย ชาวแชวง AEMT-B
39 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นายวุฒิไกร ดัมนาม AEMT
40 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นายสวัสดี หัวนา สปภ.
41 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
42 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายสุทิตย์ เสมอเชื้อ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
43 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางพัฒนาการ ผลศุภรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
44 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางดอกแก้ว ตามเดช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
45 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นาง จรัส แสงรัตนางกูร เจ้าหน้าที่โสต
46 ภูซาง ที่ทำการปกครองภูซาง ว่าที่ร้อยโทนราธิพงธ์ พิลาภ ปลัดอำเภอ
47 ภูซาง ที่ทำการปกครองภูซาง ร้อยเอก สมภูมิ กลิ่นอุบล หน.ฝ่ายข่าวกอ.สมม.จ.พะเยา
48 ภูซาง รพ.สต.เชียงแรง นายวิษณุ พึ่งพวก นักวิชาการสาธารณสุข
49 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางสาว สุนันทา วงศ์ชัย นักวิชาการสาธารณสุข
50 เมืองพะเยา กอ.รมน.พะเยา สิบเอกนฤพนธ์ มาฟู เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการข่าว
51 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางชนนิกานต์ สินธุชลไพศาล นักวิชาการสาธารณสุข