ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
2 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายสุทิตย์ เสมอเชื้อ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายสุรินทร์ ใจมั่น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
4 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางดอกแก้ว ตามเดช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
5 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางพัฒนาการ ผลศุภรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
6 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางอนงค์ วรรณสอน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
7 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางโสภิญญา ภูมิพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
8 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นายพัชรพล ไฝเครือ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
9 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ เรือโหญิงอัจฉริยา ทานมัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
10 ปง โรงพยาบาลปง นาย วีระชาติ แผ่นทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
11 ปง โรงพยาบาลปง นางสาว อริศรา ชำนาญการ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
12 ปง โรงพยาบาลปง นาย วิษณุ จันทร์แก้ว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
13 ปง โรงพยาบาลปง นาย อำนาจ คำหล้า นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
14 ปง โรงพยาบาลปง นางสาว อังสวารินทร์ องค์เปียง นายแพทย์ชำนาญการ
15 ปง โรงพยาบาลปง นางชุติมา กาดเกษม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
16 ปง โรงพยาบาลปง นางสาว ยุวชิต รักพันธ์ โภชนาการชำนาญการ
17 ปง โรงพยาบาลปง นางปาณิสรา ปิมแปง เจ้าพนักงานทันตชำชาญการ
18 ปง โรงพยาบาลปง นางบัวบาน วรรณเกตุ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
19 ปง โรงพยาบาลปง นาย ประพันธ์ เตชบุญ สาธารณสุขอำเภอปง
20 ปง โรงพยาบาลปง นายภาณุสิทธิ์ จางศิริกูล ผอ.รพ.สต.งิน
21 ปง โรงพยาบาลปง นางแก้วพา จอมแปลง อสม.งิน
22 ปง โรงพยาบาลปง นาย ทอง ดอนเงิน อสม.งิน
23 ปง โรงพยาบาลปง นางสาว สุดารัตน์ บุญยืน อสม.งิน
24 ปง โรงพยาบาลปง นางสาว สมร โมระกูล อสม.งิน
25 ปง โรงพยาบาลปง นายยรรยา ขวัญแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
26 ปง โรงพยาบาลปง นางสาว กวินทิพย์ บุญเรือน เจ้าพนักงานชำนาญการ
27 ปง โรงพยาบาลปง นางวรรพิรุณ มูลเครือคริ เจ้าพนักงานชำนาญการ
28 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายเสงี่ยม เมืองมา พนักงานขับรถ
29 ปง โรงพยาบาลปง นางกันฉวง สุทาคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
30 ปง โรงพยาบาลปง นางสาว ฐานิดา ใจเท๊ะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
31 ปง โรงพยาบาลปง นางสาวนาดร ใจเท๊ะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ