ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 ภูกามยาว สสอ.ภูกามยาว นางวิรดา ศิริวิไลเลิศอนันต์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
2 ภูกามยาว รพ.สต.บ้านเจน นางนิ่มขวัญ ชวนคิด พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
3 ภูกามยาว รพ.สต.แม่อิง นางศุภลักษณ์ แก่นจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
4 ภูซาง โรงพยาบาลภูซาง พิมประภาพร เมืองมา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
5 ภูซาง โรงพยาบาลภูซาง นพ.ตวงทรัพย์ วงศ์ใหญ่ นายแพทย์ปฏิบัติการ
6 จุน รพ.จุน นายแพทย์สุกิจ ทิพทิพากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน
7 จุน สสอ.จุน นางแสงเทียน นันทะวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
8 ปง รพ.ปง แพทย์หญิงอังสุวารินทร์ วงศ์เปียง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
9 ปง โรงเรียนบ้านดู่ นางบงกช ปัญญาไว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่
10 เมืองพะเยา รพ.พะเยา นางสุดฤทัย ชัยวัฒนวสุ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
11 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางจารุวรรณ บัวบึง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
12 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางอนงค์ วรรณสอน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
13 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา น.ส.จันทร์ทิพย์ ยะแสง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
14 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา น.ส.ศิรินภา เบิกบาน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
15 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางโสภิญญา ภูมิพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
16 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นายชนะชล บุญปั๋น นักวิชาการสาธารณสุข
17 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นายบรรพรต บุญเรือง เจ้าหน้าที่งานข้อมูล EMS
18 จุน ฝ่ายเวชศาสตร์ รพ.จุน นางจิตรจำเริญ อินปัญญา
19 ปง โรงพยาบาลปง ฐานิตร ใจการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
20 ปง รพสต.ออย น.ส สุวนีย์ ใจวงค์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
21 ปง รพสต.ออย น.ส สุวนีย์ ใจวงค์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
22 เชียงคำ เกศรินทร์ ผันผาย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
23 เชียงคำ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ นางอารยา มหาวงศนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
24 เชียงม่วน ศูนย์ภาพชุมชนตำบลบ้านมาง นางสาวสุวิมล ฉลอม นักวิชาการสาธารณสุข
25 เชียงม่วน ศูนย์ภาพชุมชนตำบลบ้านมาง นางมนัสชกรณ์ พิชัยจุมพล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
26 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นางนภัชชา ชุมภูชนะภัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
27 จุน รพสตบ้านร่องย้าง นางลำดวน ไทยกรรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
28 จุน รพสต บ้านสักลอ นางสาวนวลนภา สุขสาร นักวิชาการสาธารณสุข
29 จุน รพสต บ้านสักลอ นางสาวประทุมทิพย์ ชัยชนะ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
30 จุน รพสต จุน นางนภาพร วงศ์ประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
31 จุน รพสต หงส์หิน นางวันเพ็ญ จักร์เงิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
32 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางสุดฤทัย ชัยวัฒนวสุ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
33 เชียงม่วน รพ.สต.บ้านบ่อเบี้ย นส.อัจฉราภรณ์ สมศรี นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
34 เชียงม่วน รพสต.สระ มัลลิกา ตันประเสริฐ
35 ปง รพ.สต.ออย กันจณา สุทาคำ
36 ปง รพ.สต.ออย กันจณา สุทาคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
37 แม่ใจ สสอ.แม่ใจ นางสาวรัตติกาล เทพพิมาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
38 แม่ใจ รพ.สต.บ้านหนองสระ นายณรงค์เดช บ้านสระ นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
39 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางสาวพรนันท์ ชอบจิต นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
40 เชียงคำ รพ.สต.บ้านหนองป่าแพะ ชัยชยะ วิชัยวุฒิ นักวิชาการสาธารณสุข
41 แม่ใจ รพ.แม่ใจ นางจีรนันท์ ตาไคร้ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
42 ปง สสอ.ปง นายวินัย ก๋องแก้ว เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
43 เมืองพะเยา สสอ.เมืองพะเยา น.ส.พัชราภรณ์ อ่อนพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
44 เมืองพะเยา รพ.สต.บ้านห้วยเคียน นายคำรณ จันทร์ต้น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
45 ดอกคำใต้ รพ.ดอกคำใต้ นางธนัชญา ชัยมณีวรรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
46 ดอกคำใต้ สสอ.ดอกคำใต้ น.ส.จุฑาภรณ์ ทาจีนะ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
47 เชียงคำ สสอ.เชียงคำ นางอารยา มหาวงศนันท์
48 ภูซาง สสอ.ภูซาง นายนพดล เบ็ญจญาติ
49 ปง โรงพยาบาลปง นางจินดาภรณ์ ดุสิตากร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
50 เมืองพะเยา ศูนย์บริการสาธารณสุข ต.เวียง น.ส.ธัญชนก รัตนทองสาย นักวิชาการสาธารณสุข
51 เชียงคำ รพ.สต.แม่ลาว นางนันทินี ดวงใน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
52 เมืองพะเยา ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลแม่ต๋ำ เทศบาลเมืองพะเยา นายสมฤทธิ์ กันทเนตร พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ
53 เชียงคำ รพ.สต.ตำบลทุ่งผาสุข นางสมจิตต์ ปัญญา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
54 เชียงคำ รพ.สต.ตำบลเวียง นายณรงค์ฤทธิ์ แสงแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข
55 เชียงคำ รพ.สต.ตำบลแม่ลาว นางนันทินี ดวงใน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
56 ปง รพ.สต.บ้านร่องเอี่ยน นางนุชจิรา บัวเขียว ผอ.รพ.สต.
57 ปง รพ.สต.ขุนควร นางสมพร ตาจุมปู ผอ.รพ.สต.ขุนควร
58 ปง สสช.ขุนกำลัง นางสาวยุพิน ยะกิจ พนักงานสุขภาพชุมชน
59 ปง รพ.สต.บ้านกนองบัว เพียงฤทัย วงค์ไชย พยาบาลวิชาชีพชำนา(ญการ
60 เชียงคำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแวนโค้ง นายศิริชัย เทวิละ นักวิชาการสาธารณสุข