ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมืองพะเยา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล นางรัชนี ขัตตะละ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
2 เมืองพะเยา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล นางใหม่แก้ว ผลพัฒนกุล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
3 เมืองพะเยา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล นางรัฐกานต์ สัตย์สม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
4 เมืองพะเยา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล นางสาวพรกนก ภาชนะ นักทรัพยากรบุคคล
5 เมืองพะเยา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล นางสาวศรินดา เสมอใจ นักทรัพยากรบุคคล
6 เมืองพะเยา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล นายกฤษดา พรรณกุล นักทรัพยากรบุคคล
7 เมือง สสจ.พะเยา มติมนต์ กาวิละ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
8 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางดวงมณี จันทเลิศ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
9 เมืองพะเยา กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย นางปรียานุช เชิดชูเหล่า นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
10 เมืองพะเยา กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย นายวุฒิพงษ์ ยอดคำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
11 เมืองพะเยา กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย นายพฤทธิ์ ชัยดรุณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
12 เมืองพะเยา กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย นางอัญญารัตน์ ภมรมานพ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
13 เมืองพะเยา กลุงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ศิรินภา เบิกบาน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
14 เมืองพะเยา กลุ่มงาน คบส. นางสาวสุภาภรณ์ ใจบุญลือ เภสัชกรชำนาญการ
15 เมืองพะเยา กลุ่มงาน คบส. นางพิมพ์ชนก หยีวิยม เภสัชกรชำนาญการ
16 เมืองพะเยา กลุ่มงาน คบส. นายอภินันท์ วันโน เภสัชกรชำนาญการ
17 เมืองพะเยา กลุ่มงาน คบส. นางสาวรัตติญากร วงศ์จุมปู เภสัชกรชำนาญการ
18 เมืองพะเยา กลุ่มงาน คบส. นางสาวปฐมาพร ปัญญาวงค์ เภสัชกรปฏิบัติการ
19 เมืองพะเยา กลุ่มงาน คบส. นางสาวสุพิชฌาย์ ธุระ เภสัชกรชำนาญการ
20 เมืองพะเยา กลุ่มงาน คบส. นางสาวสิริวิมล มณี เภสัชกรชำนาญการ
21 เมืองพะเยา กลุ่มงาน คบส. นางสาวเสาวคนธ์ ตันสุริสาร เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
22 เมืองพะเยา กลุ่มงาน คบส. นางสาวพิชญาภา พรมมีเดช เภสัชกรปฏิบัติการ
23 เมืองพะเยา กลุ่มงาน คบส. นางสาวนิภาวรรณ หอมนาน เภสัชกร
24 เมืองพะเยา กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นางอรทัย มาลัยรุ่งสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
25 เมืองพะเยา กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ว่าที่ร้อยตรีอัครเดช ตันดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
26 เมืองพะเยา กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นางสาวกัลยรัตน์ การินทา แพทย์แผนไทย
27 เมืองพะเยา กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นางสาวอังคณา ใจซื่อ นักจัดการงานทั่วไป
28 เมืองพะเยา กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นางทัศนีย์พร ปัญญา พนักงานช่วยเหลือคนไข้
29 เมือง กลุ่มงานทันตสาธารณสุข นายกิติศักดิ์ ตันกุระ ทันตแพทย์ชำนาญการ
30 เมือง กลุ่มงานทันตสาธารณสุข นายอุเทน ฟองวาริน ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
31 เมือง กลุ่มงานทันตสาธารณสุข นางพรพิมล วงศ์เมือง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
32 นางจินตนา ยายอด เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
33 นางพัฒน์นรี พึ่งเพ็ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
34 นางฐาปนีย์ วรรณโวหาร คนงาน
35 เมือง กลุ่มงานทันตสาธารณสุข นางพรหมภัสสร ระวังทรัพย์ คนงาน
36 เมือง กลุ่มงานทันตสาธารณสุข นายชาญ เชิดชูเหล่า ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
37 เมือง สสจ.พะเยา อภิรุจี เกนทา นักวสาธารณสุขชำนาญการ
38 เมือง สสจ.พะเยา นางจุรีรัตน์. ทูลมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
39 เมือง สสจ.พะเยา นายอนันต์​ สระสม นักวิเคราะห์​นโยบายและแผนฯ
40 เมือง สสจ.พะเยา นางญาณิน​ สิทธิมงคล นักวิขาการ​สาธารณสุข​ชำนาญกาา
41 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางนุชนาฎ เหมวุฒิพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
42 เมืองพะเยา กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ นายยุทธนา พันธุปาล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
43 แม่ใจ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ นายณัฐนันท์ ปิงวงค์ ผู้ประสานงานTO BE 1
44 เมือง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ นางสุภาวิณี วงศ์ใหญ่ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
45 เมืองพะเยา กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ น.ส.จิรัสยา จันทร์ตะละ จพ.สาธารสุขชำนาญงาน
46 เมืองพะเยา กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ นางสาวจิตทิวา นันทิโค นักวิชาการสาธารณสุข
47 เมืองพะเยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข นางดอกแก้ว ตามเดช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
48 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา ชนนิกานต์ สินธุชลไพศาล นักวิชาการสาธารณสุข
49 เมือง สสจ พะเยา นางสาววรัญญา ธรรมชาวนา นักวิชาการสาธารณสุข
50 เมืองพะเยา กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ นางโสภิญญา ภูมิพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุข
51 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายวันชัย ยวนใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
52 เมืองพะเยา กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ นางพัชรินทร์ นันชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
53 เมืองพะเยา กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ นางปิยพร ผดุงวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
54 เมืองพะเยา กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ นางทรายแก้ว นักไร่ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
55 เมืองพะ สสจ.พะเยา นางปิยพร ผดุงวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
56 เมือง สสจ พะเยา น.ส.รุจิรา ไชยลังกา นิติกร
57 เมืองพะเยา กลุ่มงานนิติการ สสจ พะเยา นางพัทธยา คมบาง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
58 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายจเร. บัวสัมฤทธิ์ นิติการ
59 เมืองพะเยา กลุ่มงานนิติการ สสจ.พะเยา นางพสธร ใจการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
60 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นพ.กรกฤช ลิ้มสมมุติ นพ.สสจ.
61 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
62 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
63 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวไพรจิตร ชัยจำรูญพันธ์ุ เภสัชกรเชี่ยวชาญ
64 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายไพรัช วงศ์จุมปู นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
65 เมืองพะเยา สาธารณสุขจังหวัดพะเยา อัมพร​ สันพูวัน นักวิชาการเงิน
66 เมืองพะเยา สสจ. นางพรทิพย์ วังวล พนักงานการเงินและบัญชี
67 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางสาวอภิสรา พิทักษิณา นักวิชาการเงินและบัญชี
68 เมืองพะเยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข น.ส.ธัญญลักษณ์ ถิ่นรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุข
69 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา น.ส.จันทร์ทิพย์ ยะแสง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
70 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา กัลยา ฟูใจ จพง.การเงินฯ