ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 ปง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง นายประสาท กันชัย นักวิชาสาธารณสุขชำนาญการ (ผช.สสอ.ปง)
2 ปง รพ.สต.เลี้ยว นายวีระชัย คำมา ผอ.รพ.สต.
3 ปง รพ.สต.ขุนควร นางสมพร ตาจุมปู ผอ.รพ.สต.
4 ปง รพ.สต.ปางค่า นายญาณวุฒิ มะโนชัย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
5 ปง สสช.ห้วยคอกหมู นางสาวรัชนี วิชัย นักวิชาการสาธารณสุข
6 ปง สสช. ห้วยคอกหมู นางสาวกฤษณา วุฒิไชยา นักวิชาการสาธารณสุข
7 แม่ใจ รพ.สต.แม่สุก นางรัตนาภรณ์ อินต๊ะมูล ผอ.รพ.สต.
8 ภูซาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าสัก นายวรเกียรติ์ ศิรินาม ผอ.รพ.สต
9 ภูซาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านฮวก นายอภินันท์ แสงผล ผอ.รพ.สต
10 ภูซาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกล้วย นายนิตย์ รวมสุข ผอ.รพ.สต
11 ภูซาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสบบง นางรุ้งลาวัลย์ รวมสุข ผอ.รพ.สต
12 ภูซาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงแรง นางวัชราภรณ์ พึ่งพวก พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
13 ภูซาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านฮวก นางสาวลดามาศ เบ็ญชา นักวิชาการสาธารณสุข
14 แม่ใจ รพ.สต.ศรีถ้อย นางอำพรรณ ถาฟอง ผอ.รพ.สต.
15 แม่ใจ รพ.สต.เจริญราษฎร์ นางชรินทร์ทิพย์ ปัญสุวรรณ์ ผอ.รพ.สต.
16 แม่ใจ รพ.สต.บ้านเหล่า นางดอกแก้ว ตามเดช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
17 แม่ใจ รพ.สต.บ้านหนองสระ นางทิพกัญญา ใจกล้า พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
18 แม่ใจ รพ.สต.บ้านป่าตึง นางอำภาพร ชาวเมือง ผอ.รพ.สต.
19 แม่ใจ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ นางสาวรัตติกาล เทพพิมาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
20 เมืองพะเยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาง นางจิรนันท์ สมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาง
21 เมืองพะเยา รพ.สต.บ้านต๋อม นางประทัศนาพร กำจรเกียรติสกุล ผอ.รพ.สต.
22 เมืองพะเยา สสอ.เมืองพะเยา นางทิวาพร ทาทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
23 เมืองพะเยา สอน.แม่ปืม นางอัญญารัตน์ นันทะชาติ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
24 เมืองพะเยา รพ.สต.แม่นาเรือ นายบัญฑิต สุริยะไชย ผอ.รพ.สต.
25 เมืองพะเยา สสอ.เมืองพะเยา นายนพดล จำรัส นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
26 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้านปิน นางศิริรัตน์ อินต๊ะสาร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
27 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้านจำไก่ น.ส.รัตนภรณ์ วุฒิ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
28 ดอกคำใต้ รพ.สต.สว่างอารมณ์ นายยุทธนา สร้อยวิทยา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
29 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้านถ้ำ น.ส.กันยา วรภูรีกูล นักวิชาการสาธารณสุข
30 ดอกคำใต้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้ นายพงษวิทธ์ นาแพร่ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
31 ดอกคำใต้ รพ.สต.ห้วยลาน นางจตุพร เขื่อนเพชร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
32 เชียงคำ สสอ.เชียงคำ นางอารยา มหาวงศนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
33 เชียงคำ สสอ.เชียงคำ นางนรินทร์ทิพย์ รวมสุข นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
34 เชียงคำ รพ.สต.ตำบลเจดีย์คำ นางอรอนงค์. บุญชูโชค นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
35 เชียงคำ รพ.สต.ตำบลเชียงบาน นายนราพันธ์ จันทิมา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
36 เชียงคำ รพ.สต.บ้านปางถ้ำ นายบุรินทร์ วงศ์แก้ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
37 เชียงคำ รพ.สต.ตำบลร่มเย็น น.ส.ภาวินี บุญนัก แพทย์แผนไทยชำนาญการ
38 เชียงคำ รพ.สต.ตำบลเวียง นางพันธ์ทิพย์ ปันแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
39 เชียงคำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเชียงบาน นายนราพันธ์ จันทิมา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
40 เชียงคำ รพ.สต.บ้านหนองป่าแพะ นายชัยชนะ วิชัยวุฒิ นักวิชาการสาธารณสุข
41 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
42 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
43 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวสุทธิพร ชมภูศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
44 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางพัชรชิตา บัวอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
45 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางจุรีรัตน์ ทูลมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
46 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวขวัญฤทัย วงศ์กา นักวิชาการสาธารณสุข
47 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายทัตพงศ์ ใจแก้ว เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
48 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางพัทธนันท์ เพียรลุประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
49 จุน สสอ.จุน นายจักราวุธ สิริศิรสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
50 จุน รพ.สต.ลอ นางสุทธิรา พรหมเผ่า ผอ.รพ.สต.
51 จุน รพ.สต.พระธาตุขิงแกง นางสุธรรม พุฒรัตน์ ผอ.รพ.สต.
52 จุน รพ.สต.บ้านร่องย้าง นางสาวรัตนา คำยัง ผอ.รพ.สต.
53 จุน รพ.สต.บ้านศรีมาลัย นางสาวพรประภา ผัดดอก นักวิชาการสาธารณสุข
54 จุน โรงพยาบาลจุน นายนฤนาท ศรีใจอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
55 ภูกามยาว สสอ.ภูกามยาว นางวิรดา ศิริวิไลเลิศอนันต์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
56 ภูกามยาว รพ.สต.แม่อิง นางบรรจง
57 ภูกามยาว รพ.สต.แม่อิง นายบรรจง วังบุญ ผอ.รพ.สต.
58 ภูกามยาว รพ.สต.บ้านป่าฝาง นางบัวนำ วงศ์ษาคำ ผอ.รพ.สต.
59 ภูกามยาว รพ.สต.ห้วยแก้ว นายเวชยันต์ วรรณแก้ว ผอ.รพ.สต.
60 ภูกามยาว รพ.สต.ดงเจน นางดรุณี ใจหนัก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
61 ภูกามยาว สสอ.ภูกามยาว นางรุ่งนภา ซ้อมงาม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
62 เชียงม่วน รพ.สต.บ้านปิน นายกมล ต๊ะฝั้น เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
63 เชียงม่วน รพ.สต.ตำบลสระ นายกฤษพัช บ้านสระ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
64 เชียงม่วน รพ.สต.บ้านบ่อเบี้ย นายพงษ์ศักดิ์ ตักเตือน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
65 เชียงม่วน รพ.สต.บ้านท่าฟ้าใต้ นางศิริรัตน์ ขยัน นักวิชาการสาธารณสุข
66 เชียงม่วน รพ.สต.บ้านไชยสถาน นางสาวสุธิดา ตรึกตรอง นักวิชาการสาธารณสุข
67 เชียงม่วน ศสช.บ้านมาง นายพงศ์ศิลป์ วิลาชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ