ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นายสาธิต กิมศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอกคำใต้
2 ปง โรงพยาบาลปง จินดาภรณ์​ ดุสิตากร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3 ภูกามยาว โรงพยาบาลภูกามยาว นายสุรวัฒน์ กุลศรี นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูกามยาว
4 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา ฉลวย หาลือ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
5 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา อรอุมา อินทนงลักษณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6 ภูซาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูซาง นางเปรมใจ คิดหา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
7 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
8 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
9 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวสุทธิพร ชมภูศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
10 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางจุรีรัตน์ ทูลมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
11 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางพัชรชิตา บัวอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
12 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสิยากรณ์ นาแพร่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
13 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางพัทธนันท์ เพียรลุประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
14 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวขวัญฤทัย วงศ์กา นักวิชาการสาธารณสุข
15 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายทัตพงศ์ ใจแก้ว เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
16 แม่ใจ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ นางวรรณวิมล แพ่งประสิทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
17 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวพิชญาภา พรมมีเดช เภสัชกรปฏิบัติการ
18 เชียงม่วน ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบ้านมาง นางมนัสชกรณ์ พิชัยจุมพล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
19 เชียงม่วน ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบ้านมาง นางมนัสชกรณ์ พิชัยจุมพล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
20 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นายวัชรินทร์ คำมาเร็ว นักวิชาการสาธารณสุข
21 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นางสาวรติพร ปัญญา นักวิชาการสาธารณสุข
22 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นางสาวรติพร ปัญญา นักวิชาการสาธารณสุข
23 ภูกามยาว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว นายมนตรี วิลาชัย สาธารณสุขอำเภอภูกามยาว
24 ภูกามยาว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว น.ส.วัชรินทร์ นามวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
25 ภูกามยาว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว นายเวชยันต์ วรรณแก้ว ผอ.รพ.สต.ห้วยแก้ว
26 เชียงคำ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ นางอารยา มหาวงศนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
27 จุน โรงพยาบาลจุน นายแพทย์สุกิจ ทิพทิพากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน
28 จุน โรงพยาบาลจุน นางประกายมาส ดอกหอม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
29 จุน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุน นางแสงเทียน นันทะวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
30 ภูซาง รพ.ภูซาง ปริศนา ไชยโย พยาบาลวิชาชีพ
31 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ วิจิตตรา หน่อแก้ว นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ