ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสาวสุทธิพร ชมภูศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางพัชรชิตา บัวอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสาวขวัญฤทัย วงศ์กา นักวิชาการสาธารณสุข
4 จุน รพ.สต.บ้านร่องย้าง นายพิสิษฐ์ สมงาม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
5 จุน รพ.สต.ลอ นายรัตนากร สุนันต๊ะ อสม.
6 จุน รพ.สต.ลอ นายสมศักดิ์ อุทวัง อสม.
7 จุน รพ.สต.ลอ นางเพิ่ม ก๋าคำ อสม.
8 จุน รพ.สต.ลอ นายสมพล ยาวิละ อสม.
9 จุน รพ.สต.ลอ นายสวาท ไชยวุฒิ อสม.
10 จุน รพ.สต.ลอ นางจีรวรรณ อินนา อสม.
11 จุน รพ.สต.บ้านร่องย้าง นายรัชกานต์ ไข่ทา อสม.
12 จุน รพ.สต.ลอ นางเกสร ปวงคำ อสม.
13 จุน รพ.สต.ลอ นายแดง หมายจริง อสม.
14 จุน รพ.สต.บ้านร่องย้าง นางเกศรินทร์ โพทัด อสม.
15 จุน รพ.สต.บ้านร่องย้าง นางบัวเงิน คำติ๊บ อสม.
16 จุน รพ.สต.บ้านร่องย้าง นางสมศรี ตันไธสง อสม.
17 จุน รพ.สต.บ้านร่องย้าง นางดวงนภา ยอดผล อสม.
18 จุน รพ.สต.ลอ นางดวงใจ กาจู อสม.
19 จุน รพ.สต.บ้านร่องย้าง นายสังวรณ์ ชุ่มวงค์ อสม.
20 จุน รพ.สต.ลอ นางสมหวัง ก๋าจู อสม.
21 จุน รพ.สต.ลอ นางจิรพรรณ เพื่อนฝูง อสม.
22 จุน รพ.สต.ลอ นางชนาพร แสงศรีจันทร์ อสม.
23 จุน รพ.สต.ลอ นางศุภกานต์ ไชยมงคล อสม.
24 จุน รพ.สต.ลอ นางสาวมณฑนา เวียงลอ อสม.
25 จุน รพ.สต.บ้านร่องย้าง นายอานนท์ มีชัย อสม.
26 จุน รพ.สต.บ้านร่องย้าง นางผ่องศรี อินราง อสม.