ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 จุน รพ.สต.บ้านร่องย้าง นายพิสิษฐ์ สมงาม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสาวสุทธิพร ชมภูศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางพัชรชิตา บัวอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
4 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสาวขวัญฤทัย วงศ์กา นักวิชาการสาธารณสุข
5 จุน รพ.สต.บ้านร่องย้าง นางผ่องศรี อินราง อสม.
6 จุน รพ.สต.บ้านร่องย้าง นายอานนท์ มีชัย อสม.
7 จุน รพ.สต.บ้านร่องย้าง นางสมศรี ตันไธสง อสม.
8 จุน รพ.สต.บ้านร่องย้าง นางดวงนภา ยอดผล อสม.
9 จุน รพ.สต.บ้านร่องย้าง นายสังวรณ์ ชุ่มวงค์ อสม.
10 จุน รพ.สต.บ้านร่องย้าง นายรัชกานต์ ไข่ทา อสม.
11 จุน รพ.สต.บ้านร่องย้าง นางบัวเงิน คำติ๊บ อสม.
12 จุน รพ.สต.บ้านร่องย้าง นางเกศรินทร์ โพทัด อสม.
13 จุน รพ.สต.ลอ นายแดง หมายจริง อสม.
14 จุน รพ.สต.ลอ นายสวาท ไชยวุฒิ อสม.
15 จุน รพ.สต.ลอ นายสมพล ยาวิละ อสม.
16 จุน รพ.สต.ลอ นางจีรวรรณ อินนา อสม.
17 จุน รพ.สต.ลอ นายรัตนากร สุนันต๊ะ อสม.
18 จุน รพ.สต.ลอ นางเกสร ปวงคำ อสม.
19 จุน รพ.สต.ลอ นางสาวมณฑนา เวียงลอ อสม.
20 จุน รพ.สต.ลอ นางดวงใจ กาจู อสม.
21 จุน รพ.สต.ลอ นางศุภกานต์ ไชยมงคล อสม.
22 จุน รพ.สต.ลอ นางจิรพรรณ เพื่อนฝูง อสม.
23 จุน รพ.สต.ลอ นางชนาพร แสงศรีจันทร์ อสม.
24 จุน รพ.สต.ลอ นางเพิ่ม ก๋าคำ อสม.
25 จุน รพ.สต.ลอ นางสมหวัง ก๋าจู อสม.
26 จุน รพ.สต.ลอ นายสมศักดิ์ อุทวัง อสม.
27 จุน เทศบาลตำบลเวียงลอ นายวินิจฉัย ฉลาดธัญญกิจ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม