ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 ภูกามยาว โรงพยาบาลภูกามยาว นายแพทย์สุรวัฒน์ กุลศรี นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูกามยาว
2 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
3 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายชาญ เชิดชูเหล่า ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
4 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยงชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
5 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวไพรจิตร ชัยจำรูญพันธ์ เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
6 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
7 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายไพรัช วงศ์จุมปู นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริหารงานทั่วไป)
8 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวสุทธิพร ชมภูศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
9 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางจุรีรัตน์ ทูลมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
10 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางพัชรชิตา บัวอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
11 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางพัทธนันท์ เพียรลุประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
12 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสิยากรณ์ นาแพร่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
13 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวขวัญฤทัย วงศ์กา นักวิชาการสาธารณสุข
14 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายทัตพงศ์ ใจแก้ว เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
15 ดอกคำใต้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอ.ดอกคำใต้ นางมัลลิกา ทองเทพ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
16 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นางฉลวย หาลือ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
17 ดอกคำใต้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้ นายสุภักดิ์ วงค์ประสิทธิ์ สาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้
18 ดอกคำใต้ ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ นายศรราม มูลวิไชย ปลัดอำเภอ
19 ดอกคำใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน นายสังวร อินต๊ะสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
20 ดอกคำใต้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้ นายสมชาย นามอยู่ นักวิชาการสา
21 ดอกคำใต้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้ นางใจสวรรค์ ผัดมาลา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
22 ดอกคำใต้ รพ.สต.ป่าซาง นางสุรีพร อินทร ผอ.รพ.สต.ป่าซาง
23 ดอกคำใต้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้ นายสายผล สิงห์ชัย ประธาน อสม.อำเภอดอกคำใต้
24 ดอกคำใต้ กศน.อำเภอดอกคำใต้ นางสนธยา กาศสนุก ครู กศน.
25 ดอกคำใต้ เกษตรอำเภอดอกคำใต้ นางสาวลำดวน สุดใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
26 ภูซาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูซาง นางเปรมใจ คิดหา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
27 ภูซาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูซาง น.ส.ประภัสสร ประวะสาร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
28 ภูซาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งกล้วย นายกฤตกร วรรณคำ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
29 ภูซาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลภูซาง นางปาณิสรา สบบง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
30 ภูซาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเชียงแรง นายวิษณุ พึ่งพวก นักวิชาการสาธารณสุข
31 ภูซาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนมูล นายธนกฤต ใจหนัก เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
32 ภูซาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านฮวก น.ส.ลดามาศ เบ็ญชา นักวิชาการสาธารณสุข
33 ภูซาง สถานบริการสาธารณสุขชุมชน บ้านนาหนุน น.ส.ธิดารัตน์ เวียนขุนทด นักวิชาการสาธารณสุข
34 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา นางสาวณัฐสุดา ยอดอ้อย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
35 อำเภอเมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา นายสว่าง กิตติศักดิ์กำจร สาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา
36 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา นายภานุพันธ์ ไพทูรย์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา
37 เมืองพะเยา สถานีตำรวจภูธรแม่กา พ.ต.อ.คมสันต์ กันธะป้อง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่กา
38 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นางจิราวรรณ ศรีทองพิมพ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
39 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นายมิตรชิด บุญยัง จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
40 เมืองพะเยา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ดร.กนกวรรณ เอี่ยมชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
41 เมืองพะเยา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา พัชรบูรณ์ ศรีวิชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
42 เมืองพะเยา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา แดนชัย ชอบจิตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
43 เมืองพะเยา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา อัมพร ยานะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
44 เมืองพะเยา ที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยา ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา
45 เมืองพะเยา ตำบลสันป่าม่วง นายจำรัส เลาสัตย์ ประธาน อสม. อำเภอเมืองพะเยา
46 แม่ใจ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ นางวรรณวิมล แพ่งประสิทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
47 แม่ใจ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ นายภูวนารถ ลิ้มประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
48 แม่ใจ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ นายอดิศักดิ์ ราชสีห์ เกษตรอำเภอแม่ใจ
49 แม่ใจ กรรมการ พชอ.แม่ใจ นายสุรชิต ดวงจันทร์ ผู้ประกอบการร้านแม่ใจไม้แบบ
50 แม่ใจ กรรมการ พชอ.แม่ใจ นายอิทธิพล แถบคำ ประชาสัมพันธ์สมาคมข้าราชการบำนาญอำเภอแม่ใจ
51 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางสาววิจิตรา หน่อแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
52 แม่ใจ รพ.สต.บ้านเหล่า นางสุนันท์ เทียนสันต์ ผอ.รพ.สต.บ้านเหล่า
53 แม่ใจ รพ.สต.บ้านเหล่า นางสุนันท์ เทียนสันต์ ผอ.รพ.สต.บ้านเหล่า
54 แม่ใจ รพ.สต.ป่าแฝก นายธนกฤต ยาระนะ ผอ.รพ.สตงป่าแฝก
55 จุน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุน นายภานุมาศ พรหมเผ่า นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอจุน
56 จุน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุน นางแสงเทียน นันทะวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
57 จุน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุน นายจักราวุฒิ ศิรืิสิรสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
58 จุน โรงพยาบาลจุน นายสุกิจ ทิพทิพากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน
59 จุน โรงพยาบาลจุน นางประกายมาส ดอกหอม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
60 จุน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องบ้าง นายพิสิษฐ์ สมงาม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
61 จุน นางดวงนภา ยอดพล ประธาน อสม ตำบลเวียงลอ
62 จุน ปกครองอำเภอจุน นายบุญถสม หวังดี ปลัดอำเภอ
63 จุน เทศบาลตำบลเวียงลอ นายวินิจฉัย ฉลาดธัญญกิจ ผู้อำวยการกองสาธารณสุข
64 เชียงม่วน สสอ.เชียงม่วน นายศุภัชคกร มูลศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
65 เชียงม่วน สสอ.เชียงม่วน นายวรศิลป์ ผัดมาลา สสอ.เชียงม่วน
66 เชียงม่วน สสอ.เชียงม่วน นางอำพิกา คำลือ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
67 จุน นายเลื่อม ลัดดาวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านใหม่พัฒนา
68 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน นางมนัสชกรณ์ พิชัยจุมพล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
69 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน นายวัชรินทร์ คำมาเร็ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
70 ้เชียงม่วน สสอ.เชียงม่วน นายพงษ์ศักดิ์​ ตักเตือน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
71 เชียงม่วน สสอ.เชียงม่วน นายเกมส์ชัย​ ชุมพูชนะภัย อสม.
72 เชียงม่วน สสอ.เชียงม่วน นางผกามาศ​ ดาวดึงษ์ อสม.
73 เชียงม่วน สสอ.เชียงม่วน นางสาวอรทัย​ ใจมั่น อสม.
74 เชียงคำ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่ สาธารณสุขอำเภอ
75 เชียงคำ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ นางอารยา มหาวงศนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
76 เชียงคำ ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ นายกิตติชัช บุตรศรี ปลัดอำเภอ
77 เชียงคำ พัฒนาการ นางสาวพชรพร แก้วทิพย์ พัฒนาการอำเภอ
78 เชียงคำ นายชัยพร วงศ์สถาพรชัย ตัวแทนภาคประชาชน
79 เชียงคำ นายฐาปนพงศ์ มังคลาด ประธาน อสม.อำเภอเชียงคำ
80 เชียงคำ รพ.สต.เจดีย์คำ นางอรอนงค์ บุญชูโชค ผอ.รพ.สต.
81 เชียงคำ รพ.สต.เวียง นายภูวนาถ อ่อนนวล ผอ.รพ.สต.
82 เชียงคำ รพ.สต.น้ำแวน นางละเอียด ใจกล้า ผอ.รพ.สต.
83 เชียงม่วน สสอ.เชียงม่วน นางณัฐพิมพ์ มูลศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
84 เมืองพะเยา สสจ พะเยา ฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
85 เมืองพะเยา เทศบาลตำบลแม่กา นางสาวคนึงนุช วโรธรรม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
86 เชียงคำ รพ.เชียงคำ นำ.ปรัศนี อารีรีตน์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
87 เชียงคำ รพเชียงคำ ดวงดาว ปิงสุแสน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
88 เชียงคำ รพ.เชียงคำ ปาลิดา จันต๊ะคาด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
89 เชียงคำ รพ.เชียงคำ นายธวัชชัย เสาหิน นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
90 ภูกามยาว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว นายมนตรี วิลาชัย สาธารณสุขอำเภอภูกามยาว
91 ภูกามยาว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว น.ส.วัชรินทร์ นามวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
92 ภูกามยาว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว นางวันทิตย์ ชอบจิต ตัวแทนภาคประชาชน เครือข่ายแม่หญิงพะเยา
93 ปง สสอ.ปง นายประพันธ์ เดชะบุญ สาธารณสุขอำเภอปง
94 ภูกามยาว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว นายเวชยันต์ วรรณแก้ว ผอ.รพ.สต.ห้วยแก้ว
95 ภูกามยาว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว นางรุ่งนภา ซ้อมงาม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
96 ปง ที่ว่าการอำเภอปง ส.ต.ต.สราวุธ อุทธิยัง ปลัดอำเภอ
97 ปง โรงเรียนเทศบาลงิม นายนเรศ อภัยลูน ผู้อำนวยการโรงเรียน
98 ปง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.ปง
99 ปง รพ.สต.บ้านหนองบัว นายสุกิจ ชื่อสัตย์ ผอ.รพ.สต.บ้านหนองบัว
100 ปง รพ.สต.บ้านปางค่า นายรุ่งโรจน์ พันธ์ดี ผอ.รพ.สตบ้านปางค่า
101 ปง รพ.สต.บ้านสันติสุข นายชิติพัทธ์ มาฟู ผอ.รพ.สต.บ้านสันติสุข
102 ปง รพ.สต.งิม นายภานุสิทธิ์ จางสิริกุล ผอ.รพ.สต.งิม
103 ภูกามยาว นายเกรียงศักดิ์ สิงห์แก้ว ประธานอสม.อ.ภูกามยาว
104 ปง รพ.สต.ออย น.ส.สุวณีย์ ใจวงค์ ผอ.รพ.สต.ออย
105 ปง โรงพยาบาลปง นายอำนาจ คำหล้า นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
106 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางปรียานุช เชิดชูเหล่า นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
107 เชียงคำ รพ.เชียงคำ นายอิทธิเดช อินทะรังษี
108 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นายสาธิต กิมศิริ ผอ.โรงพยาบาลดอกคำใต้
109 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นางสาวมัทนา สมบัติวัฒนาเวช เภสัชกรชำนาญการพิเศษ