ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 ภูกามยาว โรงพยาบาลภูกามยาว นางสาวอัจฉราวรรณ ปัญญาชื่น นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
2 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน นายจักรกฤษณ์ ชุมภูชนะภัย นวก.คอมพิวเตอร์
3 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน ปภากร ยาสมุทร์ นักวิชพัสดุ
4 ปง รพ.ปง นางสาวรัตนาภรณ์ นาแพร่ นวก.พัสดุ
5 ภูซาง โรงพยาบาลภูซาง นางสาวพิมพิไล จิตรเสงี่ยม นักวิชาการสาธารณสุข
6 จุน โรงพยาบาลจุน นายนิคม รินทร์ชม นักวิชาการคอมพิวเตอร์
7 ภูซาง โรงพยาบาลภูซาง นางฐิติมา หวันเหล็ม นักวิชาการสาธารณสุข
8 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ สินธุ์ คำวะรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
9 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ เอกลักษณ์ จักป้อ นักวิชาการสาธารณสุข
10 จุน สสอ.จุน นายกำพล บุญมา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
11 เชียงคำ รพ.สต.บ้านปางถ้ำ สินชัย รัตนกระจ่างศรี ผอ.รพ.สต.
12 ภูซาง สสอ.ภูซาง นายณรงค์​ เมืองมูล ผอ.รพ. สต.​ ปฏิบัติหน้าที่​ ผช.สสอ.(บ)
13 ภูซาง รพ.สต. ตำบลภูซาง นายสงกรานต์​ สมนาม ผอ.รพ. สต.
14 เชียงคำ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ นายจีรศักดิ์ แก้วคำปา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
15 เชียงคำ รพ.สต.บ้านหนองป่าแพะ ตำบลร่มเย็น นายอนุสรณ์ คำพีระ ผอ.รพ.สต.
16 เชียงคำ รพ.สต.บ้านน้ำมิน ตำบลแม่ลาว นายประหยัด สองสีใส ผอ.รพ.สต.
17 เชียงคำ รพท.เชียงคำ ธีระศักดิ์ วงศ์ใหญ่ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ