ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางจุรีรัตน์ ทูลมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2 จุน โรงพยาบาลจุน สุมิตรา สุริยะวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
3 จุน โรงพยาบาลจุน ดารา แสงเพชร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4 ภูกามยาว โรงพยาบาลภูกามยาว นางบุษบา กิจตะวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
5 ภูกามยาว โรงพยาบาลภูกามยาว นางบงกช ไทยเดชา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
6 ภูกามยาว โรงพยาบาลภูกามยาว นางบงกช ไทยเดชา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
7 ดอกคำใต้ โรงพยาบาล พงษ์ลัดดา ห่านตระกูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
8 ดอกคำใต้ โรงพยาบาล วิลาวรรณ นันตาลิต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
9 ดอกคำใต้ โรงพยาบาล เสาวลักษณ์ บุญยัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
10 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางรัตติกาล สุขพร้อมสรรพ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
11 เมือง โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช พ.ต.หญิงณัฐพร แก้วต่าย หน.แผนกพยาบาล
12 เมือง โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ร.อ.หญิงคัทรินทร์ จันธิจร พยาบาล
13 จุน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องย้าง นางลำดวน ไทยกรรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
14 เมือง รพ.พะเยา นางดอนคำ แก้วบุญเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
15 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนลาน นางสุภาพร จันทร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ