ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางจุรีรัตน์ ทูลมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2 จุน โรงพยาบาลจุน นางประกายมาส ดอกหอม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3 จุน โรงพยาบาลจุน นางพัชราภรณ์ ปริญญา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4 จุน โรงพยาบาลจุน นางสาววรรณิษา มูลทา นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
5 ภูกามยาว โรงพยาบาลภูกามยาว นางบุษบา กิจตะวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6 ภูกามยาว โรงพยาบาลภูกามยาว นางบงกช ไทยเดชา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
7 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางวิราวรรณ ราศรี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
8 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางสาวเกศราภรณ์ ยะตา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
9 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นายทศพร ยอดเมือง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
10 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางสาวคนึงนิจ ถุงคำ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
11 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางสาวพชรพรรณ เลิศทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
12 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางสาวอุบลรัตน์ วิสุทธินันท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
13 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางจินตนา มหายศ นักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
14 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางธนัชพร นามอยู่ นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ
15 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางอรวรรณ สกุลวัฒนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
16 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางพูนศรี ใจสมิง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
17 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางนิภาภรณ์ เชื้อยูนาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
18 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางสาวนุสุดา ไชยแรง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
19 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางฉัตรานาถ เฟรย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
20 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางสาววิไลพร มาติ๊บ เภสัชกรชำนาญการ
21 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางสาวณัฐปภัทร์ เรือนวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
22 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นางสาวอมรรัตน์ หาญจริง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
23 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นายสรรธิวัฒน์ เลิศภานิธิศ เภสัชกรชำนาญการ
24 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นายณัฐพงษ์ วงค์กาเม็ง นักกายภาบำบัดปฏิบัติการ
25 ปง โรงพยาบาลปง นายสราวุธ หมั่นงาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
26 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นางสาวกรวิการ์ ศรีเรือน นายแพทย์ปฏิบัติการ
27 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นางสาวดรุณี ไชยลังกา เภสัชกรชำนาญการ
28 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นางวิไลลักษณ์ บุณยัษเฐียร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
29 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นางสาวนิษฐกานต์ เขจร เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
30 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางสาวปนัดดา งามสม เภสัชกรชำนาญการ
31 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางญาณนี รัตนไพศาลกิจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
32 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางมะลิ ธีรบัณฑิตกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
33 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางสาวสุธาสินี ประเดชบุญ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
34 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางสาวศุภธิดา โคตรอาษา นักวิชาการสาธารณสุข
35 ภูซาง โรงพยาบาลภูซาง นางวรรณี ใจวังโลก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
36 ภูซาง โรงพยาบาลภูซาง นางสุธาสินี ขอดแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
37 เมือง โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช พ.ต.หญิงณัฐพร แก้วต่าย พยาบาลวิชาชีพ
38 เมือง โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ร.อ.หญิง คัทรินทร์ จันธิจร พยาบาลวิชาชีพ
39 เมือง โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.พะเยา นายกฤติน นาราเวชสกุล แแพทย์
40 เมือง โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.พะเยา นางสาวมัลลิกา ขวัญเมือง แพทย์
41 เมือง โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.พะเยา นางสาววริศรา วิมานทอง พยาบาล
42 เมือง โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.พะเยา นายพิชญุตม์ รัตนธัญพัทธ์ เภสัชกร
43 เมือง โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.พะเยา ว่าที่ร้อยตรีวิชชา อยู่ศิริ นักจัดการทั่วไป