ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมืองพะเยา สสอ.เมืองพะเยา นางเบญจมาศ ตาคำ นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
2 เชียงคำ สสอ.เชียงคำ นางอารยา มหาวงศนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3 เมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางจุรีรัตน์. ทูลมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
4 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางพัทธนันท์ เพียรลุประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
5 ภูกามยาว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว น.ส.วัชรินทร์ นามวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญงาน
6 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน ภญ.มัทนา สมบัติวัฒนาเวศ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
7 แม่ใจ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ นางวรรณวิมล แพ่งประสิทธิื นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
8 เชียงม่วน สสอ.เชียงม่วน นายศุภัชคกร มูลศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
9 จุน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุน นางแสงเทียน นันทะวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
10 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นางอรทัย พงศ์ทัศนเหม นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
11 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นพ.ปรัศนี อารีรัตน์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
12 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางดวงดาว ปิงสุแสน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
13 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
14 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
15 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวสุทธิพร ชมภูศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
16 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางพัชรชิตา บัวอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
17 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวขวัญฤทัย วงศ์กา นักวิชาการสาธารณสุข
18 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายทัตพงศ์ ใจแก้ว เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
19 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายวันชัย ยวนใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
20 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นางฉลวย หาลือ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
21 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางจารุวรรณ บัวบึง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
22 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวพิชญาภา พรมมีเดช เภสัชกรปฏิบัติการ
23 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางธัญญารัตน์ ภมรมานพ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
24 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสุภาวิณี วงศ์ใหญ่ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
25 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางทรายแก้ว นักไร่ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
26 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางนุชนาฎ เหมวุฒิพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
27 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายกฤษดา พรรณกุล นักทรัพยากรบุคคล
28 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางพัฒนาการ ผลศุภรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
29 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายชนะชล บุญปั๋น นักวิชาการสาธารณสุข
30 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา น.ส. เอราวัณ อ้อยหวาน นักวิชาการสาธารณสุข