ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เชียงม่วน สสอ.เชียงม่วน นายศุภัชคกร มูลศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2 เมืองพะเยา สสอ.เมืองพะเยา น.ส.ศุทธินี วงศ์วาร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
3 ปง โรงพยาบาลปง อรุณศรี อินต๊ะจักร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4 ปง โรงพยาบาลปง ปรียาพร วงศ์เวียน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
5 จุน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุน นางแสงเทียน นันทะวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
6 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน น.ส.นิษฐกานต์ เขจร เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
7 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน น.ส.ฐิติรัตน์ ทายา ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
8 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน น.ส.ฐิติรัตน์ ทายา ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
9 ภูซาง โรงพยาบาลภูซาง นางสุธาสินี ขอดแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
10 เชียงคำ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ นายจีรศักดิ์ แก้วคำปา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
11 ปง สสอ.ปง นายประสาท กันชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
12 ภูซาง สสอ.ภูซาง นายสิทธิชัย ใสสม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
13 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นายกฤษดา พรรณกุล นักทรัพยากรบุคคล
14 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางรัชนี ขัตตะละ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
15 แม่ใจ รพ.แม่ใจ นางฉัตรานาถ เฟรย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
16 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางฉัตรานาถ เฟรย์ พยาบาลชำนาญการพิเศษ
17 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นายพงษ์วิทย์ นาแพร่ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
18 ภูกามยาว รพ.ภูกามยาว นายเลิศฤทธิ์ สีสุหร่าย จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน
19 เมืองพะเยา รพ.พะเยา สุประวัติ เผ่าอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญดาร
20 แม่ใจ รพ.สต.แม่ใจ นางรติกร ปัญจขันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
21 เมืองพะเยา รพ.พะเยา ณัฐฑิมา แก้วยอดหล้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
22 จุน โรงพยาบาลจุน นางสาวธัญพิชชา แสนนรินทร์ นักจิตวิทยาปฏิบัติการ
23 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางสาวรัฐกานต์ สัตย์สม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
24 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางสาวพรกนก ภาชนะ นักทรัพยากรบุคคล
25 แม่ใจ รพแม่ใจ นายศราวุธ พรหมเผ่า พยาบาลวาชีพชำนาญการ
26 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางสาวสุพรรณี ศรีวิชัย นักจิตวิทยา