ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
2 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางจิราพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา
3 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายชาญ เชิดชูเหล่า ทันตแพทย์เชี่ยวชาญด้านทันตสาธารณสุข
4 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยงชาญ ด้านบริการทางวิชาการ
5 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวไพรจิตร ชัยจำรูญพันธ์ เภสัชกรเชี่ยวชาญ ด้านเภสัชสาธารณสุข
6 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางนุชนาฎ เหมวุฒิพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
7 เมืองพะเยา สสจ พะเยา ฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
8 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายไพรัช วงศ์จุมปู นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ด้านบริหารงานทั่วไป
9 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา
10 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นายวิวัฒน์ สมเครือ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
11 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา อัญญารัตน์ ภมรมานพ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
12 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นส.สุทธิพร ชมภูศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
13 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางจารุวรรณ บัวบึง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
14 ภูซาง ที่ว่าการอำเภอภูซาง ว่าที่ ร.ท.นราธิพงษ์ พิราบ ปลัดอำเภอ
15 ภูซาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูซาง นายณรงค์ เมืองมูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ(ด้านบริหาร
16 ภูซาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูซาง นางสาวประภัสร ประวะสาร เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับชำนาญงาน
17 ภูซาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูซาง นางเปรมใจ คิดหา นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ
18 ภูซาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสบบง นางรุ้งลาวัณย์ รวมสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
19 ภูซาง นางศิริลักษณ์ บุญประเสริฐ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
20 เชียงม่วน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน นายวรศิลป์ ผัดมาลา สาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน
21 เชียงม่วน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน นางอำพิกา คำลือ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
22 เชียงม่วน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปิน นายกมล ต๊ะฝั้น เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
23 เชียงม่วน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระ นางสาวมัลลิกา ตันประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุข
24 เชียงม่วน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปิน นายสงวน คำบุญเรือง อสม.
25 ภูซาง ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง พ.ต.ท.นพรัช ยังดำรง สว.ตม.จว.พะเยา
26 ภูซาง คณะทำงานช่องทางเข้า-ออก บ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา นายอภินันท์ แสวงผล หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศบ้านฮวก
27 ภูซาง คณะทำงานช่องทางเข้า-ออก บ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา นายประยูร ชัยปา พนักงานพิทักษ์ป่า ระดับ ส 2
28 เมืองพะเยา ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง,คณะทำงานช่องทางเข้า-ออก บ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา พ.ต.ท.นพรัช ยังดำรง สว.ตม.จว.พะเยา
29 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางปรียานุช เชิดชูเหล่า นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
30 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายสุรินทร์ ใจมั่น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
31 แม่ใจ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ นายภูวนารถ ลิ้มประเสริฐ รก.สสอ.แม่ใจ
32 แม่ใจ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ นายจักรวาล อินทร์เทศ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
33 แม่ใจ รพ.สต.ป่าแฝก นายธนกฤต ยาระนะ ผอ.รพ.สต.ป่าแฝก
34 แม่ใจ รพ.สต.บ้านป่าตึง นางอำภาพร ชาวเมือง ผอ.รพ.สต.บ้านป่าตึง
35 แม่ใจ รพ.สต.บ้านดงอินตา นางสุนันท์ เทียนสันต์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
36 แม่ใจ รพ.สต.บ้านหนองสระ นางทิพกัญญา ใจกล้า พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
37 แม่ใจ รพ.สต.แม่ใจ นางรติกร ปัญจขันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
38 แม่ใจ รพ.สต.แม่สุก นางดวงเรศ คำวัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
39 แม่ใจ - นายวินัย นามวงค์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
40 แม่ใจ รพ.แม่ใจ นายคุณากร นาต๊ะ นายแพทย์ชำนาญการ
41 เมือง สสจ.พะเยา วรัญญาธรรมชาวนา นักวิชาการสาธารณสุข
42 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางชนนิกานต์ สินธุชลไพศาล นักวิชาการสาธารณสุข
43 แม่ใจ รพ.แม่ใจ นายเอกลักษณ์ จักป้อ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
44 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา ราม นายกิตติพงษ์ ไก่งาม พยาบาลวิชาชีพ
45 เมืองพะเยา ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นางสาวรัตนาภรณ์ กาปัญญา พยาบาล
46 เมืองพะเยา ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ภัทราพร กันหา พยาบาล
47 ปง นายธนาวุฒิ จักรป้อ นายแพทย์ปฏิบัติการ
48 ปง นางผ่องศรี อุทธวัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
49 ปง โรงพยาบาลปง นางสาวนงคราญ ใจเพียร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
50 ปง โรงพยาบาลปง นายสราวุธ หมั่นงาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
51 ภูซาง ตรวจคนเข้าาเมืองจังหวัดพะเยา พ.ต.ท.นพรัช ยังดำรง สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพะเยา
52 ปง โรงพยาบาลปง นายธานนท์ ยอดยา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
53 ปง โรงพยาบาลปง นายวีระชาติ แผ่นทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
54 ปง โรงพยาบาลปง นางสาวชลิญญา กาศเกษม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
55 เมืองพะเยา สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา นางสุมาลี ลีลารัตน์สกุล ขนส่งจังหวัดพะเยา
56 เมืองพะเยา สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา นายสมยศ สีลาน นักวิชาการขนส่งชำนาญการ
57 เมืองพะเยา สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา นายคเชนทร์ อึ่งสกุล ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน
58 เมืองพะเยา สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา นายทวีศักดิ์ จินดาลักษณ์ ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ
59 เมืองพะเยา สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา น.ส.พรรณวิภา ใจเสียง พนักงานสถิติ
60 แม่ใจ รพ.แม่ใจ นางเนตรชนก วงค์ประเสริฐ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
61 แม่ใจ รพ.แม่ใจ นางณัฐรดา ใจเย็น จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
62 แม่ใจ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ นายณรงค์เดช บ้านสระ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
63 แม่ใจ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ นางสาวชุติกาญจน์ สมสิงห์ใจ นักวิชาการสาธารณสุข
64 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นายเทอดเกียรติ พรหมสอน เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
65 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นางวิลาวรรณ นันตาลิต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
66 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นางนุจีรัตน์ ลิ้มประเสริฐ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
67 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นางอรทัย พงศ์ทัศนเหม นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
68 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นางพิมพร ขันทะชา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
69 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นายมิตรชิด บุญยัง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
70 จุน สสอ.จุน นางแสงเทียน นันทะวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
71 จุน สสอ.จุน นายกำพล บุญมา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
72 จุน รพ.สต.บ้านร่องย้าง น.ส.รัตนา คำยัง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
73 จุน รพ.สต.ลอ นายพิชญะ เดชโชติวิรุฬห์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
74 จุน รพ.สต.บ้านร่องย้าง นางดวงนภา ยอดพล ประธาน อสม.
75 เชียงคำ ผอ.รพ.สต.บ้านหนองป่าแพะ นายอนุสรณ์ คำพีระ ผอ.รพ.สต.บ้านหนองป่าแพะ
76 เชียงคำ รพ.สต.ตำบลหย่วน นายนที หอมนาน ผอ.รพ.สต.ตำบลหย่วน
77 เชียงคำ สสอ.เชียงคำ นางอารยา มหาวงศนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
78 เชียงคำ สสอ.เชียงคำ นางนรินทร์ทิพย์ รวมสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
79 เชียงคำ นายฐาปนพงศ์ มังคลาด ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอเชียงคำ
80 ภูกามยาว สสอ.ภูกามยาว สุพจน์ นาแพร่ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับชำนาญงาน
81 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นายวัชรินทร์ คำมาเร็ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
82 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน น.ส.รติพร ปัญญา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
83 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นางพวงมาลี พรหมมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
84 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน น.ส.ภรัญญา จิตต์ปรีชา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
85 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน น.ส.ปภากร ยาสมุทร์ นักวิชาการพัสดุ
86 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นายธวัชชัย เสาหิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
87 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางกาญจนา คิดศรี พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
88 เชียงคำ รพ.เชียงคำ นายณัฐพิสิษฐ์ อินทะรังษี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
89 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางนิภาภรณ์ พรหมประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพ
90 เมือง ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา น.ส.พัชรินทร์ อิ่นคำ พยาบาล
91 เมืองพะเยา ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา สุภาพร หงษ์คอย พยาบาลวิชาชีพ
92 เมือง ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ปพิชญา ไชยแสงคำ พยาบาล
93 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางภักดี. ห่อเพชร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
94 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ น.ส.วันเพ็ญ บุญประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
95 เชียงคำ รพ.เชียงคำ พ.จ.อ.หญิงหทัยรัตน์ พ่วงสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
96 เชียงคำ พ.จ.อ.หทัยรัตน์ พ่วงสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
97 เมือง ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นางสาวณัฐธิชา ราชเนตร์ พยาบาล
98 ปง โรงพยาบาลปง นางสาวกุลิสรา เสนาเหนือ นักจัดการทั่วไป
99 ปง โรงพยาบาลปง นายวัลลภ เขียนทอง เจ้าหน้าที่พัสดุ
100 ปง โรงพยาบาลปง นางสาวอริศรา ชำนาญการ ทันตแพทย์ปฎิบัติการ
101 ปง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง นายประสาท กันชัย นักวิชาการสาธารณสุขอำเภอปง(ผช.สสอ.ปง)
102 ปง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง นายวินัย ก๋องแก้ว เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
103 ปง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง ว่าที่ รต.เจตน์ดำรงค์ ศรีสมับติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควร
104 ปง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง นายชิตพัพท์ มาฟู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลล้านสันติสุข
105 ปง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง นายทา ใหม่วงศ์ ประธาน อสม.อำเภอปง
106 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นายภราดร มงคลจาตุรงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงคำ
107 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นายประพัฒน์ ธรรมศร นายแพทย์เชี่ยวชาญ
108 เมืองพะเยา สสอ.เมืองพะเยา นางทิวาพร ปิงเมือง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
109 เมืองพะเยา สสอ.เมืองพะเยา นางชญาดา ศรีเครือมา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
110 เมืองพะเยา รพ.สต.ท่าวังทอง นายกฤตยา หาญจริง ผอ.รพ.สต.ท่าวังทอง
111 เมืองพะเยา รพ.สต.บ้านต๋อม นางประทัศนาพร กำจรเกียรติสกุล ผอ.รพ.สต.บ้านต๋อม
112 เมืองพะเยา ตัวแทนอสม.อ.เมืองพะเยา นายจำรัส เลาสัตย์ ประธานอสม.อำเภอเมืองพะเยา
113 เมือง ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พว.อันติกา ศรีวัฒนกูล พยาบาลวิชาชีพ
114 เมือง ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นายอนุกูล สุตโสม นักวิชาการสาธารณสุข
115 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวญาณิน สายโกสุม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
116 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางอภิสรา พิทักษ์ณา นักวิชาการการเงินและบัญชี
117 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางผ่องศรี โปทาสาย เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
118 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นส.จิดาภัทร เนตรสุวรรณกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
119 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายเสนีย์ บำรุงสุข นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
120 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวรุจิรา ไชยลังกา นิติกร
121 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายจเร บัวสัมฤทธิ์ นิติกรชำนาญการ
122 อำเภอเมืองพะเยา สำนักงานจังหวัดพะเยา นายสัจจา มะลิ