ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
2 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ทพ.ชาญ เชิดชูเหล่า ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
3 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
4 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
5 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายไพรัช วงศ์จุมปู นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
6 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ภกญ.ไพรจิตร ชัยจำรูญพันธ์ุ เภสัชกรเชี่ยวชาญ
7 เมืองพะเยา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล นางรัชนี ขัตตะละ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
8 เมืองพะเยา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล นางสาวรัฐกานต์ สัตย์สม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
9 เมืองพะเยา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล นางใหม่แก้ว ผลพัฒนกุล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
10 เมืองพะเยา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล นางสาวพรกนก ภาชนะ นักทรัพยากรบุคคล
11 เมืองพะเยา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล นางสาวศรินดา เสมอใจ นักทรัพยากรบุคคล
12 เมืองพะเยา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล นายกฤษดา พรรณกุล นักทรัพยากรบุคคล
13 เมือง สสจ พะเยา นางสาวรุจิรา ไชยลังกา นิติกร
14 เมืองพะเยา กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ นางพัทธนันท์ เพียรลุประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
15 เมืองพะเยา กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ นางสาวสุทธิพร ชมภูศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
16 เมืองพะเยา กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ นายทัตพงศ์ ใจแก้ว เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
17 เมืองพะเยา งานภารกิจพิเศษฯ นางพรรณเพ็ญ ใจการ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
18 เมืองพะเยา การเงิน สสจ.พะเยา สุทธิรัตน์ จันทรากุล จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
19 เมืองพะเยา งานการเงิน​ สสจ.พะเยา อัมพร​ สันพูวัน นักวิชาการเงินและบัญชี
20 เมืองพะเยา งานการเงิน สสจ.พะเยา ดวงมณี จันทเลิศ จพ.การเงินและยัญชีชำนาญงาน
21 เมืองพะเยา งานการเงิน สสจ.พะเยา ดวงมณี จันทเลิศ จพ.การเงินและยัญชีชำนาญงาน
22 เมืองพะเยา งานการเงิน สสจ.พะเยา อัญชลี แก้วหมุด นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
23 เมือง สสจ.พะเยา นางสาวอภิสรา พิทักษิณา นักวิชาการเงินแบะบัญชี
24 เมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา พรทิพย์ วังวล
25 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
26 เมือง กลุ่มงานทันตฯ สสจ.พะเยา พัฒน์นรี พึ่งเพ็ง จพ.ทันตฯ ชำนาญงาน
27 เมืองพะเยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ นุชนาฎ เหมวุฒิพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
28 เมือง สสจ.พะเยา นางพรพิมล วงศ์เมือง จพง.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
29 เมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา พรทิพย์ ศิริชุมพันธ์ จพง.ทันต
30 เมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา วันชัย ยวนใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
31 เมือง สสจ.พะเยา กัลยรัตน์ การินทา แพทย์แผนไทย
32 เมืองพะเยา กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ นางสุภาวิณี วงศ์ใหญ่ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
33 เมือง สสจ.พะเยา อรทัย มาลัยรุ่งสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
34 เมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวอังคณา ใจซื่ นักจัดการงานทั่วไป
35 เมืองพะเยา ส่งเสริมสุขภาพ สสจ.พะเยา นายยุทธนา พันธุปาล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
36 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางทรายแก้ว นักไร่ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
37 แม่ใจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายณัฐนันท์ ปิงวงค์ เจ้าหน้าที่ประสานงาน To Be 1
38 เมืองพะเยา แพทย์แผนไทย ทัศนีย์พร ปัญญา พนักงานช่วยเหลือคนไข้
39 เมือง สสจ.พะเยา นางสาวพิชญาภา พรมมีเดช เภสัชกรปฏิบัติการ
40 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา รัตติญากร วงศ์จุมปู เภสัชกรชำนาญการ
41 เมืองพะเยา กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ นางสาวเสาวคนธ์ ตันสุริสาร เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
42 เมืองพะเยา กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ นางพิมพ์ชนก หยีวิยม เภสัชกรชำนาญการ
43 เมือง​พะเยา สสจ.พะเยา​ สุทิตย์​ เสมอเชื้อ นักวิชาการ​สาธารณสุข​ชำนาญ​การ​
44 เมืองพะเยา กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ นางสาวสุภาภรณ์ ใจบุญลือ เภสัชกรชำนาญการ
45 เมืองพะเยา กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ นายอภินันท์ วันโน เภสัชกรชำนาญการ
46 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา กัลยา ฟูใจ จพง.การเงินฯ
47 เมืองพะเยา กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ นางสาวสิริวิมล มณี เภสัชกรชำนาญการ
48 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา บรรจบ วังวล พนักงานขับรถ
49 เมืองพะเยา กลุ่มงาน NCD นางโสภิญญา ภูมิพันธ์ ภูมิพันธ์
50 เมืองพะเยา กลุ่มงาน NCD นายบรรพรต บุญเรือง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล EMS
51 เมืองพะเยา กลุ่มงาน NCD นางจารุวรรณ บัวบึง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
52 เมืองพะเยา กลุ่มงาน NCD นางอนงค์ วรรณสอน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
53 เมืองพะเยา กลุ่มงาน NCD นางสาวจันทร์ทิพย์ ยะแสง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
54 เมืองพะเยา กลุ่มงาน NCD นางสาวศิรินภา เบิกบาน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
55 เมืองพะเยา ควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน นางสาวมติมนต์ กาวิละ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
56 เมืองพะเยา ควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน นางสาวอัญชนา ปงหาญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
57 เมืองพะเยา กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ นางปรียานุช เชิดชูเหล่า นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
58 เมืองพะเยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ นางสาวอภิรุจี เกนทา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
59 เมืองพะเยา กลุ่มงานทันตสาธารณสุข นางพรหมภัสสร ระวังทรัพย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์
60 เมืองพะเยา กลุ่มงานทันตสาธารณสุข นางฐาปนี วรรณโวหาร พนักงานบริการ
61 เมืองพะเยา กลุ่มงานทันตสาธารณสุข นายอภิชาติ นาคยา ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
62 เมืองพะเยา กลุ่มงานทันตสาธารณสุข นางจินตนา ยายอด เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
63 เมืองพะเยา กลุ่มงานทันตสาธารณสุข นายอุเทน ฟองวาริน ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
64 เมืองพะเยา กลุ่มงานนิติการ นายจเร บัวสัมฤทธิ์ นิติกรชำนาญการ
65 เมืองพะเยา กลุ่มงานนิติการ นางพสธร เขื่อนแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
66 เมืองพะเยา กลุ่มงานนิติการ นางพัทธยา คมบาง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
67 เมืองพะเยา กลุ่มงานบริหารทั่วไป นางสายสุนีย์ สมมี พนักงานบริการ
68 เมืองพะเยา กลุ่มงานบริหารทั่วไป นางลำดวน บัวเทศ พนักงานบริการ
69 เมืองพะเยา กลุ่มงานบริหารทั่วไป นางกิ่งดาว ขยันขาย พนักงานบริการ
70 เมืองพะเยา กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายนิตินัย ทามัน ธุรการ
71 เมืองพะเยา กลุ่มงานบริหารทั่วไป นางสาวพัชรินทร์ พินิจ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
72 เมืองพะเยา กลุ่มงานบริหารทั่วไป นางสาวนฤมล ทองสะอาด นักวิชาการพัสดุ
73 เมืองพะเยา กลุ่มงานบริหารทั่วไป นางปาริชาติ ตรงธรรมกิจ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
74 เมืองพะเยา กลุ่มงานบริหารทั่วไป นางสาวมาร์เรียมณ์ ตันติพรเดชากุล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
75 เมืองพะเยา สำนักเลขานุการและอำนวยการ นางสาวจิดาภัทร เนตรสุวรรณกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
76 เมืองพะเยา สำนักเลขานุการและอำนวยการ นายเสนีย์ บำรุงสุข นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
77 เมืองพะเยา สำนักเลขานุการและอำนวยการ นางรินรดา บัวสัมฤทธิ์ พนักงานธุรการ
78 เมืองพะเยา สำนักเลขานุการและอำนวยการ นางพรทิพย์ ตาปิก เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
79 เมืองพะเยา สำนักเลขานุการและอำนวยการ นายอนุโรจน์ ศุภการกำจร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
80 เมืองพะเยา กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ นางสาวจิรัสยา จันทร์ตะละ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
81 เมืองพะเยา กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ นางพัชรินทร์ นันชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
82 เมืองพะเยา กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ นางแสงทวน แก้วจิโน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
83 เมืองพะเยา กลุ่มงานบริหารทั่วไป นางหอมหวล เพ็ชรสุวรรณ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
84 เมืองพะเยา กลุ่มงานบริหารทั่วไป นางอรชร เสมอเชื้อ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
85 เมืองพะเยา กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายบรรจบ วังวล พนักงานขับรถยนต์
86 เมืองพะเยา กลุ่มงานประกันสุขภาพ นางญาณิน สายโกสุม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
87 เมืองพะเยา กลุ่มงานประกันสุขภาพ นางญาณิน สิทธิมงคล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
88 เมืองพะเยา กลุ่มงานประกันสุขภาพ นายสุรินทร์ ใจมั่น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
89 เมืองพะเยา กลุ่มงานประกันสุขภาพ นายอนันต์ สะสม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
90 เมืองพะเยา กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ นางสิยากรณ์ นาแพร่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
91 เมืองพะเยา กลุ่มงาน NCD นายชนะชล บุญปั๋น นักวิชาการสาธารณสุข
92 เมืองพะเยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ นายเฉลิม ใจอุ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
93 เมืองพะเยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ นางนงคราญ สกุณาพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
94 เมืองพะเยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ นางจิราภรณ์ ณ ลำปาง เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
95 เมืองพะเยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ นายสุเวียต ดวงแก้ว นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
96 เมืองพะเยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ นางสาวเอราวัณ อ้อยหวาน นักวิชาการสาธารณสุข
97 เมืองพะเยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ นางดอกแก้ว ตามเดช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
98 เมืองพะเยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ นางพัฒนาการ ผลศุภรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
99 เมืองพะเยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ นายธนันรัฐ จันทร์ถนอม นักวิชาการคอมพิวเตอร์
100 เมืองพะเยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ นางพรพิรุณ มูลเครือคำ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
101 เมืองพะเยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ นางสาวธัญญลักษณ์ ถิ่นรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุข
102 เมืองพะเยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ วรัญญา ธรรมชาวนา นักวิชาการสาธารณสุข
103 เมืองพะเยา กลุ่มงานบริหารทั่วไป นางณัฐญา เต็มเปี่ยม พนักงานบริการ
104 เมืองพะเยา กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายไกรสร พิสิษฐ์กุล เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
105 เมืองพะเยา กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายณัฐพงษ์ บัวเงิน คนสวน
106 เมืองพะเยา กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายนภดล วงค์กา พนักงานขับรถยนต์
107 เมืองพะเยา กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายสำราญ เต็มเปี่ยม พนักงานขับรถยนต์
108 เมืองพะเยา กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายเจริญ แสงศรีจันทร์ ผู้ช่วยช่างทั่วไป
109 เมืองพะเยา กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ นางพัชรชิตา บัวอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
110 เมืองพะเยา กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ นางสาวขวัญฤทัย วงค์กา นักวิชาการสาธารณสุข
111 เมืองพะเยา กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ นายวุฒิพงษ์ ยอดคำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ