ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เชียงคำ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว นายเอกนรินทร์ กลิ่นหอม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
3 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวสุทธิพร ชมภูศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
4 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางจุรีรัตน์ ทูลมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
5 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางพัชรชิตา บัวอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
6 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสิยากรณ์ นาแพร่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
7 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวขวัญฤทัย วงศ์กา นักวิชาการสาธารณสุข
8 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางพัทธนันท์ เพียรลุประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
9 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางพิมพ์ชนก หยีวิยม เภสัชกรชำนาญการ
10 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวพิชญาภา พรมมีเดช เภสัชกรชำนาญการ
11 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวสุพิชฌาย์ ธุระ เภสัชกรชำนาญการ
12 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางดอกแก้ว ตามเดช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
13 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางอัญญารัตน์ ภมรมานพ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
14 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางทรายแก้ว นักไร่ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
15 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวจิรัสยา จันทร์ตะละ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
16 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวอภิรุจี เกนทา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
17 ภูกามยาว สสอ.ภูกามยาว นายมนตรี วิลาชัย สาธารณสุขอำเภอภูกามยาว
18 ภูกามยาว รพ.สต.ดงเจน นางสาวอัจฉรา
19 ภูกามยาว รพ.สต.ดงเจน นางสาวอัจฉรา อินต๊ะสุวรรณ ผอ.รพ.สต.ดงเ
20 ภูกามยาว รพ.สต.ดงเจน นางสาวอัจฉรา อินต๊ะสุวรรณ ผอ.รพ.สต.ดงเจน
21 ภูกามยาว สสอ.ภูกามยาว นางสาววัชรินทร์ นามวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
22 ภูกามยาว รพ.สต.ดงเจน นางดรุณี ใจหนัก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
23 ภูกามยาว รพ.สต.ดงเจน นางยอขวัญ นนทวงศ์ พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน
24 ภูกามยาว รพ.สต.ดงเจน นางนิสาคร วรรณสมพร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
25 ภูกามยาว รพ.สต.ดงเจน นางสาวลดาวัลลิ์ วิวัฒน์วิทยา นักวิชาการทันตสาธารณสุข
26 ภูกามยาว สสอ.ภูกามยาว นางสาวอริสรา บุญรักษา นักวิชาการสาธารณสุข
27 ภูกามยาว รพ.สต.ดงเจน นางกนกวรรณ ชมพู ประธาน อสม.รพ.สต.ดงเจน
28 ภูกามยาว สสอ.ภูกามยาว นางรุ่งนภา ซ้อมงาม นักวิชาการสาธารณสุข
29 ภูกามยาว รพ.สต.ป่าฝาง นางจิตตา คิดอ่าน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
30 ภูกามยาว รพ.สต.บ้านป่าฝาง นางบัวนำ วงศ์ษาคำ ผอ.รพ.สต.บ้านป่าฝาง
31 ภูกามยาว รพ.สต.ห้วยแก้ว นายเฉลิมพล ลำพูน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
32 ภูกามยาว รพ.สต.บ้านเจน นายประพันธ์ การเร็ว ผอ.รพ.สต.บ้านเจน
33 ภูกามยาว รพ.สต.แม่อิง นายบรรจง วังบุญ ผอ.รพ.สต.แม่อิง
34 ภูกามยาว รพ.สต.แม่อิง นางสาวรพีพรรณ วุฒิเอ้ย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
35 ภูกามยาว รพ.สต.แม่อิง นางศุภลักษณ์ แก่นจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
36 ภูกามยาว รพ.สต.ห้วยแก้ว นายเวชยันต์ วรรณแก้ว ผอ.รพ.สต.ห้วยแก้ว
37 ภูกามยาว รพ.สต.บ้านเจน นางนิ่มขวัญ ชวนคิด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
38 ปง รพ.สต.บ้านสันติสุข นายชิติพัทธ์ มาฟู ผอ.รพ.สต.บ้านสันติสุข
39 ปง รพ.สต.บ้านสบขาม นายมงคลสวัสดิ์ แสงคีรีเขต ผอ.รพ.สต.บ้านสบขาม
40 ปง รพ.สต.บ้านฝายแก้ว นายนภดล ทิวาศิริ ผอ.รพ.สต.บ้านฝายแก้ว
41 ปง รพ.ปง นางสาวชลินญา กาศเกษม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
42 ปง รพ.สต.งิม นางประกาย มาฟู พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
43 เชียงคำ รพ.สต.หย่วน นางพิชาพัทธ์ สิริเจริญพานิช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
44 เชียงคำ รพ.สต.หย่วน นางสาวณัฐกฤตา เงินเย็น พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
45 เชียงคำ รพ.สต.หย่วน นางสาววิภาดา นพวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุข
46 เชียงคำ รพ.สต.หย่วน นางสาวอรณี อ่อนนวล นักวิชาการสาธารณสุข
47 เชียงคำ รพ.สต.หย่วน นางสาววิลาสินี ศรีคำ พนักงานพิมพ์
48 ปง รพ.สต.บ้านปางค่า นายรุ่งโรจน์ พันธ์ดี ผอ.รพ.สต.บ้านปางค่า
49 ปง รพ.สต.บ้านปางค่า นางสาวศรีวรรณ ชุติธรรมนิติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
50 ปง รพ.สต.บ้านปางค่า นางสาวอภิญญา ใจดี จพ.สาธาณสุขชำนาญงาน
51 ปง รพ.สต.บ้านปางค่า นางนงเยา คนหมั่น ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
52 ปง รพ.สต.บ้านปางค่า นางบัวรวย นิทะโน พนักงานบริการ
53 ปง รพ.สต.บ้านปางค่า นายญาณวุฒิ มะโนชัย จพ.ทันตสาธารณสุข
54 ปง รพ.สต.บ้านปางค่า นางสาวอภิญญา ใจดี จพ.สาธาณสุขชำนาญงาน
55 ปง รพ.สต.บ้านปางค่า นายนนธิวรรธน์ โรจนะวัชรา จพ.สาธาณสุขชำนาญงาน
56 ปง สสช.สิบสองพัฒนา นางสาวปรียามาศ แสงศรีจันทร์ พนักงานบันทึกข้อมูล
57 ปง สสช.ปางมะโอ นางสาวกัญญารัตน์ เมืองมูล นักวิชาการสาธารณสุข
58 ปง รพ.สต.บ้านปางค่า นางสาวฉวีวรรณ หงษ์สิบเก้า พนักงานบันทึกข้อมูล
59 ปง รพ.ปง นางสาวอันธิกา บุญมา เภสัชกรปฏิบัติการ
60 ปง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง นายประพันธ์ เตชะบุญ สาธารณสุขอำเภอปง
61 ปง รพ.สต.ขุนควร นางสมพร ตาจุมปู ผอ.รพ.สต.ขุนควร
62 ปง รพ.สต.บ้านสันติสุข นางทัศนีย์ ฟ้าแลบ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
63 เชียงคำ รพ.สต.หย่วน นายนที หอมนาน ผอ.รพ.สต.
64 เชียงคำ รพ.สต.หย่วน นางสุนทรี บุญพร้อม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
65 เชียงคำ รพ.สต.หย่วน นางสาวจารุณี บุญลู พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
66 เชียงคำ รพ.สต.หย่วน นางปาลิดา จันต๊ะคาด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
67 เชียงคำ รพ.สต.หย่วน นางสาวนิชณา ราชคม เภสัชกรปฏิบัติการ
68 เชียงคำ สสอ.เชียงคำ นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่ สาธารณสุขอำเภอเชียงคำ
69 เชียงคำ สสอ.เชียงคำ นางอารยา มหาวงศนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
70 เชียงคำ สสอ.เชียงคำ นางนรินทร์ทิพย์ รวมสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
71 ปง รพ.สต.บ้านม่วง นายยรรยง เกิดแก้ว ผอ.รพ.สต.บ้านม่วง
72 ปง โรงพยาบาลปง นางวรนุช วงศ์เจริญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
73 ปง รพ.สต.ควร ว่าที่ ร.ต.เจตน์ดำรง ศรีสมบัติ ผอ.รพ.สต.ควร
74 ปง รพ.สต.บ้านร่องเอี่ยน นางนุชจิรา บัวเขียว ผอ.รพ.สต.บ้านร่องเอี่ยน
75 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา ภญ.เบญจมาศ เพิ่มการ เภสัชกรชำนาญการ
76 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา ภญ.จิราภรณ์ หาญธัญพงศ์ เภสัชกรชำนาญการ
77 ภูกามยาว รพ.สต.แม่อิง นางผุสดี ด่านพิทักษ์สกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
78 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นางสาวอรอุมา อินทนงลักษณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
79 ภูกามยาว รพ.สต.แม่อิง นางอัญชลี พันธุปาล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
80 ภูกามยาว รพ.สต.ดงเจน นางยอดขวัญ นนทวงศ์ พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน
81 ภูกามยาว รพ.สต.บ้านเจน นางศิริพร สุขศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
82 ภูกามยาว รพ.สต.บ้านป่าฝาง นางอุทุมพร สุธรรมเม็ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
83 ภูกามยาว สสอ.ภูกามยาว นางจิตรวดี สุระเชาว์ตระกูล จพ.สาธาณสุขชำนาญงาน
84 ภูกามยาว รพ.สต.ดงเจน นางสาวลดาวัลลิ์ วิวัฒน์วิทยา นักวิชาการทันตสาธารณสุข
85 ภูกามยาว โรงพยาบาลภูกามยาว นางสาวโศภิษฐ์ สักลอ เภสัชกรปฏิบัติการ
86 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นางพัชราภรณ์ ทะเกียง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
87 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นางเกหลั่น ประเสริฐธิติพงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
88 ภูกามยาว สสอ.ภูกามยาว นายสุพจน์ นาแพร่ จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
89 ภูกามยาว โรงพยาบาลภูกามยาว นายสุรวัฒน์ กุลศรี ผอ.โรงพยาบาลภูกามยาว
90 ดอกคำใต้ รพ.สต.ขุนลาน นางสุภาพร จันทร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
91 ดอกคำใต้ รพ.สต.ขุนลาน นายเจมส์ คำมาเร็ว ผอ.รพ.สต.ขุนลาน
92 ดอกคำใต้ รพ.สต.ขุนลาน นางสังวาลย์ แนวประเสริฐ ประธาน อสม.หมู่ 15
93 ดอกคำใต้ รพ.สต.ขุนลาน นายสมบูรณ์ เสมอใจ ประธาน อสม.ขุนลาน
94 ดอกคำใต้ รพ.สต.ขุนลาน นางแก้วหล้า สิงห์ชัย ประธาน อสม.หมู่ 9
95 ดอกคำใต้ รพ.สต.ขุนลาน นายสังเวียน จันทร ประธาน อสม.หมู่ 3
96 ดอกคำใต้ รพ.สต.ขุนลาน นายวีรชาติ สิงห์ไชย ประธาน อสม.หมู่ 10
97 ดอกคำใต้ รพ.สต.ขุนลาน นายสุวรรณ วงศ์กาศ ผู้ช่วยการพยาบาล
98 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้านจำไก่ นางศุภลักษณ์ พาโคกทม ผอ.รพ.สต.บ้านจำไก่
99 ดอกคำใต้ สสอ.ดอกคำใต้ นายสมชาย นามอยู่ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
100 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นางสาโรจน์ โนศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
101 ดอกคำใต้ รพ.สต.คือเวียง นายสุกิจ เขื่อนแก้ว ผอ.รพ.สต.คือเวียง
102 ดอกคำใต้ รพ.สต.คือเวียง นายสุรกิจ เขื่อนแก้ว ผอ.รพ.สต.คือเวียง
103 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้านจำไก่ นางสาวอัญชลี กันทะวงศ์ จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
104 ดอกคำใต้ รพ.สต.ดงสุวรรณ นางฟองศรี ชัยชนะ ผอ.รพ.สต.ดงสุวรรณ
105 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้านปิน นางมุกดา เผ่าอ้าย ผอ.รพ.สต.บ้านปิน
106 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นางอรทัย พงศ์ทัศนเหม นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
107 ดอกคำใต้ รพ.สต.สันโค้ง นายชิตตินัย ชัยมณีวรรณ ผอ.รพ.สต.สันโค้ง
108 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้านปาง นางสุกันยา แก้วน้อย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
109 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้านจำไก่ นางเรไร อะริยา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
110 ดอกคำใต้ รพ.สต.ขุนลาน นางสุกัญญา ชัยวร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
111 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้านจำไก่ นางสาวรัตนาภรณ์ วุฒิ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
112 เชียงม่วน สสอ.เชียงม่วน นายศุภัชคกร มูลศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
113 เชียงม่วน PCU มาง นางอรวรรณ เกิดแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
114 เชียงม่วน รพ.สต.บ้านบ่อเบี้ย นางอัจฉราภรณ์ สมศรี นักวิชาการสาธารณสุข
115 เชียงม่วน รพ.สต.บ้านบ่อเบี้ย นางสาวอัจฉราภรณ์ สมศรี นักวิชาการสาธารณสุข
116 เชียงม่วน PCU มาง นางมนัสชกรณ์ พิชัยจุมพล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
117 เชียงม่วน PCU มาง นายพงศ์ศิลป์ วิลาชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
118 เชียงม่วน รพ.สต.สระ นางสาวมัลลิกา ตันประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุข
119 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นางสาวเจตสุดา จันธิมา นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
120 ดอกคำใต้ รพ.สต.ป่าซาง นางสุรีพร อินทร ผอ.รพ.สต.ป่าซาง
121 ปง รพ.สต.บ้านสันติสุข นางวันลี เพชรธาราวดี พนักงานบริการ
122 ดอกคำใต้ รพ.สต.ห้วยลาน นางสาวปิยภรณ์ บ้านสระ จพ.ทันตสาธารณสุข
123 ดอกคำใต้ รพ.สต.ห้วยลาน นางปรียา ชัยวร อสม.
124 ดอกคำใต้ สสอ.ดอกคำใต้ นางแสงเดือน ปัญญา พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
125 ดอกคำใต้ รพ.สต.ห้วยลาน บุพผา อินสุวรรณ อสม.
126 เชียงคำ รพ.สต.ผาลาด นายสงกรานต์ หอมนาน ผอ.รพ.สต.
127 เชียงคำ รพ.สต.ผาลาด นางอวันดา ปานใจนาม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
128 เชียงคำ รพ.สต.ผาลาด นางสุมิตรา ใสสม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
129 เชียงคำ รพ.สต.ผาลาด นางประทุม กาติ๊บ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
130 เชียงคำ รพ.สต.จำบอน นายปัณณวิทย์ ศักบุตร ผอ.รพ.สต.
131 เชียงคำ รพ.สต.จำบอน นางสุชานันท์ ภูชำนิ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
132 เชียงคำ รพ.สต.จำบอน นายณัฐพงษ์ ชาวแพะ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
133 เชียงคำ รพ.สต.จำบอน นางมาลี หอมนาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
134 เชียงคำ รพ.สต.จำบอน นายปรีดา สุทธิประภา พยาบาลวิชาชีพ
135 เชียงคำ รพ.สต.จำบอน นางสาววรินทร สมฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
136 เชียงคำ รพ.สต.จำบอน นางสาวพิมพ์ใจ บรรจงจิตร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
137 เชียงคำ รพ.สต.จำบอน นางสาวศศิประภา กาติ๊บ พนักงานพิมพ์
138 เชียงคำ รพ.สต.จำบอน นายสมรส กาติ๊บ พนักงานบริการ
139 เชียงคำ รพ.สต.จำบอน นางกุลนาถ ตาทิพย์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
140 เชียงคำ รพ.สต.จำบอน นางแหงน วงค์อารี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
141 เชียงคำ รพ.สต.จำบอน นางสุนันทา เจริญเขต อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
142 เชียงคำ รพ.สต.จำบอน นางสาวแจ่มจินดา กองสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
143 เชียงคำ รพ.สต.หนองป่าแพะ นายอนุสรณ์ คำพีระ ผอ.รพ.สต.
144 เชียงคำ รพ.สต.หนองป่าแพะ นางสาวณัทมานันท์ อินต๊ะสิน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
145 เชียงคำ รพ.สต.หนองป่าแพะ นางชัยานา อริยกุล นักวิชาการสาธารณสุข
146 เชียงคำ รพ.สต.หนองป่าแพะ นางสาวภาวิณี บุญนัก แพทย์แผนไทยชำนาญการ
147 เชียงคำ รพ.สต.หนองป่าแพะ นางเทียมจันทร์ บุญต่อ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
148 เชียงคำ รพ.สต.ฝายกวาง นายประวิทย์ สูงปานเขา ผอ.รพ.สต.
149 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางดวงดาว ปิงสุแสน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
150 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางสาววันเพ็ญ บุญประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
151 ดอกคำใต้ รพ.สต.ป่าซาง นางวรรณพร หมายพิทักษ์พงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
152 ดอกคำใต้ รพ.สต.ป่าซาง นายบรรจบ ธิวงค์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
153 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้านถ้ำ นายประจักร์ กองตัน ผอ.รพ.สต.
154 ดอกคำใต้ รพ.สต.บุญเกิด นางมาลี สุริยะชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
155 ดอกคำใต้ รพ.สต.ห้วยลาน นางมะลิจันทร์ ตาคำ ผอ.รพ.สต.
156 ดอกคำใต้ รพ.สต.ห้วยลาน น.ส.จีรวรรณ บุญญาศิริกุล แพทย์แผนไทย
157 ดอกคำใต้ รพ.สต.ห้วยลาน น.ส.กาญจนา คำดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
158 ดอกคำใต้ รพ.สต.ห้วยลาน น.ส.ปิยภรณ์ บ้านสระ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
159 ดอกคำใต้ รพ.สต.ห้วยลาน น.ส.อัจฉราพร ชัยวร พยาบาลวิชาชีพ
160 ดอกคำใต้ รพ.สต.ห้วยลาน น.ส.รุจิษยา ชัยวร พนักงานพิมพ์
161 ดอกคำใต้ รพ.สต.ห้วยลาน นางจตุพร เขื่อนพันธ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
162 ดอกคำใต้ รพ.สต.ห้วยลาน น.ส.แสงเดือน สิทธิตระกูล พนักงานบริการ
163 ดอกคำใต้ รพ.สต.ห้วยลาน นายสายผล สิงห์ชัย ประธาน อสม.
164 ดอกคำใต้ รพ.สต.ห้วยลาน นางดวงเดือน ไทยใหม่ อสม.
165 ดอกคำใต้ รพ.สต.ห้วยลาน นางแดง วงค์ต๊ะมา อสม.
166 ดอกคำใต้ รพ.สต.ห้วยลาน น.ส.ทักษิณา สุริยะ อสม.
167 เชียงคำ รพ.สต.ปางมดแดง นายครรชิต กันทะสอน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
168 เชียงคำ รพ.สต.ปางมดแดง นายปรีชา สิทธิประภา พยาบาลวิชาชีพ
169 เชียงคำ รพ.สต.ปางมดแดง น.ส.บัวลี ไชยกามน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
170 เชียงคำ รพ.สต.ปางมดแดง น.ส.ศิริทรินทร์ ตามล นักวิชาการสาธารณสุข
171 เชียงคำ รพ.สต.ปางมดแดง น.ส.สโรชา ตาวิ่มนอก พนักงานพิมพ์
172 เชียงคำ รพ.สต.ร่มเย็น นายภราดรชาตรี เต็มจิรวัฒน์ ผอ.รพ.สต.
173 เชียงคำ รพ.สต.น้ำมิน นายณัฐสิทธิ์ รัตนกระจ่างศรี เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
174 เชียงคำ รพ.สต.ปางถ้ำ นา
175 เชียงคำ รพ.สต.ปางถ้ำ นางศรีพา พรมเทพ
176 เชียงคำ รพ.สต.แวนโค้ง นายศิริชัย กาวิละ นักวิชาการสาธารณสุข
177 เชียงคำ สสช.ต้นผึ้ง น.ส.วราภรณ์ วงศ์ทนาวิวัฒน์ พนักงานสุขภาพชุมชน
178 เชียงคำ รพ.สต.ปางถ้ำ นายบุรินทร์ วงศ์แก้ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
179 เชียงคำ รพ.สต.แวนโค้ง นางอัมพร บ่อสุวรรณ ผอ.รพ.สต.
180 เชียงคำ สสช.ต้นผึ้ง นายเจตมงคล พรมเทพ พนักงานสุขภาพชุมชน
181 เชียงคำ รพ.สต.เจดีย์คำ นางอรอนงค์ บุญชูโชค ผอ.รพ.สต.
182 เชียงคำ ตำบลร่มเย็น น.ส.บุญเรียน พันธิ อสม.
183 เชียงคำ ตำบลร่มเย็น น.ส.สุพินทา แซ่จ๋าว อสม.
184 เชียงคำ ตำบลร่มเย็น นางเจี้ยวโฟ้ง เต็มสิริมงคล อสม.
185 เชียงคำ ตำบลร่มเย็น น.ส.ภัสสร อภิภูลทรัพย์ อสม.
186 เชียงคำ ตำบลร่มเย็น น.ส.ชนากานต์ เต็มสิริมงคล อสม.
187 เชียงคำ ตำบลร่มเย็น นางณัฐธิดา ฉลาดแหลม CG
188 เชียงคำ ตำบลร่มเย็น น.ส.กานต์ชนิต วิชญะบูรณ์ CG
189 เชียงม่วน สสอ.เชียงม่วน นายวรศิลป์ ผัดมาลา สาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน
190 เชียงม่วน สสอ.เชียงม่วน นางอำพิกา คำลือ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
191 เชียงม่วน รพ.สต.ท่าฟ้าใต้ นางพัทชินันท์ อมร พยาบาลวิชาชีพ
192 เชียงม่วน รพ.สต.ท่าฟ้าใต้ นางสุกัลยา วณิชอนุกุล ผอ.รพ.สต.
193 เชียงม่วน PCU มาง นางสาวสุวิมล ฉลอม นักวิชาการสาธารณสุข
194 เชียงม่วน รพ.สต.บ้านสระ นายกฤชพัช บ้านสระ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
195 เชียงม่วน รพ.สต.บ้านสระ นางวรวลัญช์ สะสาง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
196 เชียงม่วน รพ.สต.บ่อเบี้ย นางประพิน วงค์วรรณ พนักงานสุขภาพชุมชน
197 เชียงม่วน ตำบลบ้านมาง นายจีระศักดิ์ คำรังษี อสม.
198 เชียงม่วน ตำบลบ้านมาง นางบัวผัด วันดี อสม.
199 เชียงม่วน ตำบลบ้านมาง นางลอย ขัตนันตา อสม.
200 เชียงม่วน ตำบลบ้านมาง นางรัชฎาพร คำรังษี อสม.
201 เชียงม่วน ตำบลบ้านมาง นางบานเย็น ขันแข็ง อสม.
202 เชียงม่วน ตำบลบ้านมาง นางนรินทร น้ำสา อสม.
203 เชียงม่วน ตำบลสระ นางประกาย สืบแสน อสม.
204 เชียงม่วน ตำบลสระ นางอำพร สืบแสน อสม.
205 เชียงม่วน ตำบลสระ นางจำเนียร รักดี อสม.
206 เชียงม่วน ตำบลสระ นางราตรี ชาวน่าน อสม.
207 เชียงม่วน ตำบลสระ นายชิน กาหลง อสม.