ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 จุน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุน นายกำพล บุญมา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2 จุน รพ.สต.บ้านร่องย้าง นายพิสิษฐ์ สมงาม