ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมือง สสจ.พะเยา นางฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
2 เมือง สสจ.พะเยา นางนุชนาฎ เหมวุฒิพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3 เมือง สสจ.พะเยา นางสาวอภิรุจี เกนทา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
4 เมือง สสจ.พะเยา นางชนนิกานต์ สินธุชลไพศาล นักวิชาการสาธารณสุข
5 เมือง สสจ.พะเยา นางสาววรัญญา ธรรมชาวนา นักวิชาการสาธารณสุข
6 ภูซาง รพ.สต.ป่าสัก นางเปรมใจ คิดหา เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
7 ภูซาง รพ.สต.บ้านฮวก นางสาวลดามาศ เบ็ญชา นักวิชาการสาธารณสุข
8 ภูซาง สสช.บ้านนาหนุน น.ส.ธิดารัตน์ เวียนขุนทด นักวิชาการสาธารณสุข
9 ภูซาง รพ.สต.ภูซาง นายเจษฎากร​ มาลัยทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุข
10 ภูซาง สสอ.ภูซาง ประภัสสร ประวะสาร เจ้าพนักงานสาธารณสุข
11 ภูซาง รพ.สต.สบบง รุ้งลาวัณย์ รวมสุข จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน รก.ผอ.รพ.สต.
12 ภูซาง รพ.สต.บ้านดอนมูล ต.เชียงแรง นายธนกฤต ใจหนัก จพ.สส.ชำนาญงาน
13 ภูซาง รพ.สต.ทุ่งกล้วย นายกฤตกร วรรณคำ
14 ภูซาง รพ.สต.ทุ่งกล้วย นายกฤตกร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
15 ภูซาง รพ.สต.ทุ่งกล้วย นายกฤตกร วรรณคำ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
16 ภูซาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเชียงแรง นายวิษณุ พึ่งพวก นักวิชาการสาธารณสุข