ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมือง สสจ.พะเยา นางฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
2 เมือง สสจ.พะเยา นางนุชนาฎ เหมวุฒิพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3 เมือง สสจ.พะเยา นางสาวอภิรุจี เกนทา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
4 เมือง สสจ.พะเยา นางชนนิกานต์ สินธุชลไพศาล นักวิชาการสาธารณสุข
5 เมือง สสจ.พะเยา นางสาววรัญญา ธรรมชาวนา นักวิชาการสาธารณสุข
6 ปง สสช.สิบสองพัฒนา น.ส.พรทิพย์ สง่าผากุล ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
7 ปง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง วินัย ก๋องแก้ว เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
8 ปง สสช.ทุ่งแต นิวัฒน์ สุทธวงค์ พนักงานสุขภาพชุมชน
9 ปง รพ.สต.ออย สุวณีย์. ใจวงค์ ผอ.รพ.สต.ออย
10 ปง รพ.สต.ควร นางสาวกันต์กมล อุดซิว นักวิชาการสาธารณสุข
11 ปง รพ.สต.บ้านม่วง น.ส.วรลาวัณย์ นันตา เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
12 ปง สสช.บ้านขุนกำลัง พิมใจ วงศ์คำมา นักวิชาการสาธารณสุข
13 ปง สสช.บ้านขุนกำลัง พิมใจ วงศ์คำมา นักวิชาการสาธารณสุข
14 ปง สสช.ห้วยคอกหมู กฤษณา วุฒิไชยา นักวิชาการสาธารณสุข
15 ปว รพ.สต.บ้านร่องเอี่ยน นายชัชนรินทร์​ รุ่งโรจน์​ถาวร​ นักวิชาการสาธารณสุข​ปฏิบัติการ
16 ปง กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลปง นายอำนาจ คำหล้า นักวิสาธารณสุข
17 ปง รพ.สต.งิม ภาณุสิทธิ์ จางศิริกูล จพ.สาสุขอาวุโส
18 ปง รพสต. สบขาม นายมงคลสวัสดิ์ แสงคีรีเขต ผอ. รพสต. สบขาม
19 ปง โรงพยาบาลปง วีระชาติ แผ่นทอง นักวิชาการสาธารณสุข
20 ปง รพสต.ขุนควร นายวีระชัย วิวัฒวิทยา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
21 ปง สสช.ปางมะโอ นิพนธ์ คนการ พนักงานสุขภาพชุมชน
22 ปง โรงพยาบาลปง วีระชาติ แผ่นทอง นักวิชาการสาธารณสุข
23 ปง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางค่า นายนนธิวรรธน์ โรจนะวัชรากร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
24 ปง รพสต.บ้านเลี้ยว นายวีระชัย คำมา ผอ.รพ.สต.
25 ปง รพ.สต.ขุนควร ศิรดา ปัญญา พยาบาลวิชาชีพ
26 ปง สสอ.ปง นายประสาท กันชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
27 ปง สสอ.ปง นายประพันธ์ เดชะบุญ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
28 ปง สสอ.ปง นางมาลา จินะมอญ พนักงานบริการ
29 ปง สสอ.ปง นางกันยา สุทธวงค์ จนท.การเงิน
30 ปง สสช.ปางผักหม นางสาวรัชนี วิชัย นักวิชาการสาธารณสุข
31 ปง รพสต บ้านฝายแก้ว นายนพดล. ทิวาศิริ นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
32 ปง รพ.สต.ขุนควร นางสมพร ตาจุมปู ผอ.รพ.สต.ขุนควร
33 ปง รพ.สต.ร่องเอี่ยน นางนุชจิรา บัวเขียว ผอ.รพ.สต.ร่องเอี่ยน