ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางจุรีรัตน์ ทูลมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางฉัตรานาถ เฟรย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
3 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางนิตยา โยวัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางเพ็ญศรี ปัญจขันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
5 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางอำนวย เสนวรรณะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางสาวณัฐปภสัร์ เรือนวงค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
7 จุน รพสต บ้านร่องย้าง นางลำดวน ไทยกรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
8 จุน โรงพยาบาลจุน สุมิตรา สุริยะวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
9 จุน โรงพยาบาลจุน ดารา แสงเพชร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
10 จุน โรงพยาบาลจุน อัญชลีภรณ์ ผัดพิทักษ์กุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
11 จุน โรงพยาบาลจุน มะลิวัลย์ เสียมทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
12 เมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางจุรีรัตน์ ทูลมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
13 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางศิริพร เดชอุปการะกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
14 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางอรุณี กุลกุศล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
15 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางสาวปนัดดา ตรีสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
16 เมือง โรงพยาบาลพะ้ยา นางพรรณี สุรินทชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
17 แม่ใจ รพแม่ใจ นางฉัตรานาถ เฟรย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
18 ปง โรงพยาบาล ฐานิตร ใจการ พยาบาลวิาชีพชำนาญการ
19 ปง โรงพยาบาล นางผ่องศรี อุทธวัง พยาบาลวิาชีพชำนาญการพิเศษ
20 ปง โรงพยาบาล นางจิรภัสสร วัฒนโสภาพงศ์ พยาบาลวิาชีพชำนาญการ
21 แม่ใจจะ รพ.สต.ศรีถ้อย อนงค์ศรี เมืองใจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
22 เมือง รพ.พะเยา นางสาว บุษยา ยารังษี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
23 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางดวงดาว ปิงสุแสน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
24 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ เสาวลักษณ์ บุญยัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
25 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ พงษ์ลัดดา พันธ์สืบ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
26 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ ณิรมล ภาจอมพรวญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
27 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ เสาวลักษณ์ บุญยัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
28 เมือง โรงพยาบาลพะเยา ราม สุวรรณา ไชยวงค์ พยาบาลวิชาชีพ
29 เมือง โรงพยาบาลพะเยา ราม จีรชญา ทะปน พยาบาลวิชาชีพ
30 เมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสิยากรณ์ นาแพร่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
31 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางประกาย สุทธธง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
32 เมือง โรงพยาบาลพะเยา ดร.พัชรินทร์ คำนวล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
33 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางพัชรี พวงมาลัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
34 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางสาวพชรพรรณ เลิศทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
35 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางฉลวย หาลือ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
36 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางเจนจิรา ญาณสมเด็จ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
37 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางอนุรักษ์ ทราปัญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
38 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางนิลุบล ธรรมเขตต์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
39 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางสาววันเพ็ญ บุญประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
40 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางญาณนี รัตนไพศาลกิจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
41 ปง รพ.สต.ควร อ.ปง นางหทัยรักษ์ ศรีสมบัติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
42 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นางพวงมาลี พรหมมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
43 ภูกามยาว โรงพยาบาลภูกามยาว นางบงกช ไทยเดชา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
44 ภูซาง โรงพยาบาลภูซาง นางวรรณี ใจวังโลก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
45 แม่ใจ รพ.สต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ นางอนงค์ศรี เมืองใจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
46 เมือง ศูนย์การแพทย์และ รพ.มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาววริศรา วิมานทอง พยาบาลวิชาชีพ
47 เชียงม่วน สสอ.เชียงม่วน นายเฉลิมพงศ์ คำเผ่า พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
48 ดอกคำใต้ รพ.สต.ขุนลาน อ.ดอกคำใต้ นางสุภาพร จันทร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
49 เมือง รพ.สต.ท่าวังทอง อ.เมือง นางปทุมทอง เดชบุญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ