ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมืองพะเยา นายฐาปนพงศ์ มังคลาด ประธานชมรม อสม. จังหวัดพะเยา
2 ดอกคำใต้ นายสายผล สิงห์ชัย ประธานชมรม อสม.อำเภอดอกคำใต้
3 ภูซาง นางมาลี ใจกว้าง ประธานชมรม อสม.อำเภอภูซาง
4 อำเภอปง นายทา ใหม่วงค์ ประธานชมรม อสม.อำเภอปง
5 จุน นายเต้า พุทธวงศ์ ประธานชมรม อสม.อำเภอจุน
6 เมืองพะเยา นายจำรัส เลาสัตย์ ประธานชมรม อสม.อำเภอเมืองพะเยา
7 แม่ใจ นายพูล มูลยะเทพ ประธานชมรม อสม.อำเภอแม่ใจ
8 ภูกามยาว นายแก้ว ทิศสุกใส ประธานชมรม อสม.อำเภอภูกามยาว
9 เชียงม่วน นายบุญธรรม กองแก้ว ประธานชมรม อสม.อำเภอเชียงม่วน
10 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล รอง นายแพทย์สสจ.พะเยา
11 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสาวสุทธิพร ชมภูศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
12 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางจุรีรัตน์ ทูลมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
13 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางพัทธนันท์ เพียรลุประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
14 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสาวขวัญฤทัย วงศ์กา นักวิชาการสาธารณสุข
15 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นายทัตพงศ์ ใจแก้ว เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
16 เมืองพะเยา สมาคมสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายสาคร นาต๊ะ นายกสมาคมสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
17 เชียงม่วน สสอ.เชียงม่วน นายวรศิลป์ ผัดมาลา สาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน
18 เมืองพะเยา สสอ.เมืองพะเยา นายสว่าง กิตติศักดิ์กำจร สาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา
19 ดอกคำใต้ สสอ.ดอกคำใต้ นายสุภักดิ์ วงศ์ประสิทธิ์ สาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้
20 เชียงคำ สสอ.เชียงคำ นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่ สาธารณสุขอำเภอเชียงคำ
21 ปง สสอ.ปง นายประพันธ์ เดชะบุญ สาธารณสุขอำเภอปง
22 จุน สสอ.จุน นายประสงค์ หาลือ สาธารณสุขอำเภอจุน
23 แม่ใจ สสอ.แม่ใจ นายภูวนาท ลิ้มประเสริฐ รก. สาธารณสุขอำเภอแม่ใจ
24 ภูกามยาว สสอ.ภูกามยาว นายมนตรี วิลาชัย สาธารณสุขอำเภอภูกามยาว
25 ภูซาง สสอ.ภูซาง นายชัยย์นัน พัฒนไพจิตร สาธารณสุขอำเภอภูซาง
26 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผอ.รพ.พะเยา
27 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ แพทย์หญิงภราดร มงคลจาตุรงค์ ผอ.รพ.เชียงคำ
28 ภูซาง โรงพยาบาลภูซาง นายแพทย์อดิศักดิ์ สุทธการ รก.ผอ.รพ.ภูซาง
29 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นายแพทย์สาธิต กิมศิริ ผอ.รพ.ดอกคำใต้
30 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นายแพทย์สมภพ เมืองชื่น ผอ.รพ.เชียงม่วน
31 ปง โรงพยาบาลปง นายแพทย์สุชาญ ปริญญา ผอ.รพ.ปง
32 จุน โรงพยาบาลจุน นายแพทย์สุกิจ ทิพทิพากร ผอ.รพ.จุน
33 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นายแพทย์สัมฤทธิ์ ตันติวัฒนากุล รก.ผอ.รพ.แม่ใจ
34 ภูกามยาว โรงพยาบาลภูกามยาว นายแพทย์สุรวัฒน์ กุลศรี รก.ผอ.รพ.ภูกามยาว
35 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา น.ส.ญาณิน สายโกสุม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
36 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นายอนันต์ สระสม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
37 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นายสุรินทร์ ใจมั่น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
38 ปง สสอ.ปง นายวินัย ก๋องแก้ว เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
39 เมืองพะเยา สสอ.เมืองพะเยา นางเบญจมาส ตาคำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
40 เมืองพะเยา รพ.สต.บ้านตุ่น นายเลิศสรัล อินออน ผอ.รพ.สต.
41 เมืองพะเยา รพ.พะเยา นางสาวอรอุมา อินทนงลักษณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
42 เมืองพะเยา รพ.สต.ท่าวังทอง นายกฤตยา หาญจริง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
43 เมืองพะเยา รพ.สต.ท่าจำปี นางเพ็ญศรี บัวดี ผอ.รพ.สต.
44 เมืองพะเยา รพ.สต.บ้านต๋อม นางประทัศนาพร กำจรเกียรติสกุล รก.ผอ.รพ.สต.
45 ดอกคำใต้ รพ.สต.ดอกคำใต้ นายนิรวุฒิ ปัญญา เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
46 เชียงคำ สสอ.เชียงคำ นางอารยา มหาวงศนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
47 ภูซาง รพ.สต.ทุ่งกล้วย นายนิตย์ รวมสุข ผอ.รพ.สต.
48 ปง รพ.ส๖.ขุนควร นางสมพร ตาจุมปู ผอ.รพ.สต.
49 เมืองพะเยา สอน.แม่ปืม นายกฤชคุณ คำมาปัน ผอ.รพ.สต.
50 ภูซาง รพ.ภูซาง นางสาวณัฐธิดา ไพฑูรย์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
51 เชียงคำ รพ.สต.เจดีย์คำ นางอรอนงค์ บุญชูโชค ผอ.รพ.สต.
52 แม่ใจ สสอ.แม่ใจ น.ส.ศิริรัตน์ ต้นเมฆ นักวิชาการสาธารณสุข
53 ดอกคำใต้ รพ.สต.ถ้ำเจริญราษฎร์ นางมณิสรา ยอดยิ่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
54 เชียงคำ รพ.สต.หย่วน นายนที หอมนาน ผอ.รพ.สต.
55 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางทรายแก้ว นักไร่ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
56 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นายวันชัย ยวนใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
57 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางปุญพิชชา พร้อมสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
58 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสุภาวิณี วงศ์ใหญ่ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
59 เมืองพะเยา สอน.อนาลโย นายอานนท์ วัฒนกรกุล ผอ.สอน.
60 เมืองพะเยา รพ.สต.แม่นาเรือ นายบัณฑิต สุริยะไชย ผอ.รพ.สต.
61 เมืองพะเยา รพ.สต.บ้านต๊ำ นายสุรเดช เมืองมา ผอ.รพ.สต.
62 แม่ใจ รพ.สต.บ้านเหล่า นางดอกแก้ว ตามเดช ผอ.รพ.สต.
63 แม่ใจ รพ.สต.แม่ใจ นายสนิท คำดี ผอ.รพ.สต.
64 จุน รพ.สต.ทุ่งรวงทอง นางดลฤดี กรรมสิทธิ์ ผอ.รพ.สต.
65 จุน รพ.สต.พระธาตุขิงแกง นางสุธรรม พุฒิรัตน์ ผอ.รพ.สต.
66 เชียงม่วน รพ.สต.สระ นางจีรันทร์ สมศักดิ์ ผอ.รพ.สต.
67 แม่ใจ รพ.สต.ป่าแฝก นายธนกฤต ยาระนะ ผอ.รพ.สต.
68 แม่ใจ รพ.สต.หนองสระ นางทิพกัญญา ใจกล้า พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
69 แม่ใจ รพ.สต.ดงอินตา นางสุนันท์ เทียนสัน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
70 รพ.สต.คือเวียง นายสุรกิจ เขื่อนแก้ว ผอ.รพ.สต.คือเวียง
71 รพ.สต.บ้านสาง นายนิยม พรมมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
72 จันตา ยอดคำ