ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางจุรีรัตน์ ทูลมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นายเผด็จ อนุกุล นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
3 จุน โรงพยาบาลจุน นางสาวนภาภรณ์ นนทะกา นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
4 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นางสาวเจตสุดา จันธิมา นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
5 ปง โรงพยาบาลปง นางยุพาพรรณ ศรีคำ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ