ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางจุรีรัตน์ ทูลมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นายภัทรยุทธ ประสงค์ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
3 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางสาวคนึงนิจ ถุงคำ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
4 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นายนรินทร์ พงศ์ทัศนเหม นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
5 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นางอรทัย พงศ์ทัศนเหม นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ