ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมือง สสจ.พะเยา นางฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
2 เมือง สสจ.พะเยา นางสาวอภิรุจี เกนทา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
3 เมือง สสจ.พะเยา นางนุชนาฎ เหมวุฒิพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
4 เมือง สสจ.พะเยา นางสาววรัญญา ธรรมชาวนา นักวิชาการสาธารณสุข
5 เมือง สสจ.พะเยา นางชนนิกานต์ สินธุชลไพศาล นักวิชาการสาธารณสุข
6 จุน สสอ.จุน นายจักราวุฒิ สิริศิรสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
7 จุน รพ.สต.บ้านสักลอ น.ส.นวลนภา สุขสาร นักวิชาการสาธารณสุข
8 จุน รพ.สต.ลอ นายพิชญะ เดชโชติวิรุฬห์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
9 จุน รพ.สต.จุน นายเชษฐา กาศสนุก ผอ.รพ.สต.จุน
10 จุน รพ.สต.พระธาตุขิงแกง นางจิรภา เดชโชติวิรุฬห์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
11 จุน รพ.สต.บ้านร่องย้าง นายพิสิษฐ์ สมงาม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
12 จุน รพ.สต.หงส์หิน นางจำปี กาศสนุก ผอ.รพ.สต.หงส์หิน
13 จุน รพ.สต.ทุ่งรวงทอง นางวนิสา บุญวงค์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
14 จุน รพ.สต.ห้วยยางขาม น.ส.วิภา สาระไชย นักวิชาการสาธารณสุข
15 จุน รพ.สต.บ้านศรีมาลัย นายชาญวิทย์ ยศพล ผอ.รพ.สต.บ้านศรีมาลัย
16 จุน รพ.จุน นายนฤนาท ศรีใจอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
17 จุน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีมาลัย นายชาญวิทย์ ยศพล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
18 จุน รพ.สต.ทุ่งรวงทอง นางวนิสา บุญวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ