ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เชียงม่วน สสอ.เชียงม่วน นายศุภัชคกร มูลศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2 แม่ใจ สสอ.แม่ใจ น.ส.ศิริรัตน์ ดั้นเมฆ นักวิชาการสาธารณสุข
3 แม่ใจ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า จ.ส.อ.พิชิต สินเปียง จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
4 แม่ใจ เทศบาลบ้านเหล่า นายสมบูรณ์ เรือนเฟย สารวัตรกำนันตำบลบ้านเหล่า
5 ดอกคำใต้ สสอ.ดอกคำใต้ น.ส.จุฑาภรณ์ ทาจีนะ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
6 ดอกคำใต้ ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ นายพงษ์เทวิน ต้นต้าว ปลัดอำเภอ
7 ดอกคำใต้ อบต.สันโค้ง นายขจรศักดิ์ สีเสียดค้า นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8 เชียงม่วน ที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน วรสันต์ เพ็ชรสุวรรณ ปลัดอำเภอเชียงม่วน
9 เชียงม่วน เทศบาลเชียงม่วน นายโสภณ สืบแสน จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
10 เชียงม่วน บ้านสระ นาย นิพนธ์ พอใจ เจ้าหน้าที่กู้ชีพ
11 ภูกามยาว สสอ.ภูกามยาว นางรุ่งนภา ซ้อมงาม นวก.สส.
12 แม่ใจ เทศบาบตำบลแม่ใจ ส.อ.ชเนรินทร์ เขื่อนขันติ์ จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
13 แม่ใจ เทศบาลตำบลศรีถ้อย ส.อ.ณัฐพงษ์ วงค์พิใจ จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
14 ปง สสอ.ปง วินัย ก๋องแก้ว จพ.สาธารณสุข ชำนาญงาน
15 ปง อำเภอปง จ.ส.อ.รัฐภูมิ กุณณา ปลัดอำเภอปง