ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นายจเร บัวสัมฤทธิ์ นิติกรชำนาญการ
2 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางพัทธยา คมบาง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางสาวรุจิรา ไชยลังกา นิติกร
4 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางพสธร เขื่อนแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน