ลำดับ หัวข้อการประชุม ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ สถานที่
1 ประชุมทางไกลด้วยระบบ Zoom Conference (กลุ่มเป้าหมายบุคลากรโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ) 2020-10-09 2020-10-09 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
2 ประชุมทางไกลด้วยระบบ Zoom Conference (กลุ่มเป้าหมายบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดพะเยา) 2020-10-08 2020-10-08 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
3 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินงานด้านคุณธรรม ตามโครงการตลาดนัดคุณธรรม 2020-09-30 2020-09-30 ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน การขับเคลื่อนตำบลจัดการคุณภาพชีวิต “ตำบลสร้างสุข” 2020-09-21 2020-09-21 ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
5 ประชุมทบทวนแนวทางเวชปฏิบัติ การคัดกรอง การวินิจฉัย การส่งต่อ กรณี ไข้เลือดออกหรือโรคติดต่อนำโดยยุงลาย 2020-08-21 2020-08-21 ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
6 อบรมเชิงปฏิบัติการ :ถอดบทเรียนการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID -19) เพื่อรองรับการระบาดระลอก 2 ชนิดฝึกซ้อมจริงในพื้นที่(Field Exercise)จังหวัดพะเยา 2020-09-02 2020-09-02 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร(ICT) มหาวิทยาลัยพะเยา
7 การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น 12 สาขา ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2563 2020-08-25 2020-08-25 โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
8 อบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุเพื่อรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)ระลอก2 ฝึกซ้อมจริงในพื้นที่ (Field Exercise) พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 2020-09-01 2020-09-01 มหาวิทยาลัยพะเยา / โรงพยาบาลพะเยา
9 อบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุเพื่อรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)ระลอก2 ฝึกซ้อมจริงในพื้นที่ (Field Exercise) พื้นที่อำเภอภูซาง-เชียงคำ จังหวัดพะเยา 2020-08-21 2020-08-21 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ด่านชายแดนถาวรบ้านฮวก) อำเภอภูซาง / โรงพยาบาลเชียงคำ
10 อบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุเพื่อรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)ระลอก2 ฝึกซ้อมจริงในพื้นที่ (Field Exercise) พื้นที่อำเภอปง) จังหวัดพะเยา 2020-08-17 2020-08-17 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลออย / โรงพยาบาลปง
11 การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดคัดเลือกผลการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุม โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี พื้นที่จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 2020-09-02 2020-09-02 ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา (ห้อง 1)
12 ประชุมเสริมสร้างความผาสุกและผูกพันของบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2 2020-08-26 2020-08-26 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
13 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจด้านปฐมภูมิ และ บูรณาการภารกิจด้านปฐมภูมิ จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2563 2020-08-24 2020-08-24 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
14 ประชุม สรุปผล ถอดบทเรียนการดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กร อสม.ต้นแบบ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 2020-07-29 2020-07-29 ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องย้าง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
15 ประชุม สรุปผลและถอดบทเรียนการพัฒนาตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 2020-07-23 2020-07-23 ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านร่องย้าง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
16 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน : พลัง พชอ. พะเยาเข้มแข็ง ร่วมแรงขับเคลื่อน ป้องกันภัย COVID-19 2020-08-18 2020-08-18 ห้องประชุมพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์
17 การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำขอครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 2020-07-31 2020-07-31 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
18 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาล จังหวัดพะเยา 2020-08-21 2020-08-21 ห้องประชุมโรงพยาบาลจุน อ.จุน จ.พะเยา
19 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล จ.พะเยา 2020-08-19 2020-08-19 ห้องประชุมตึกอุบัติเหตุชั้น 4 โรงพยาบาลพะเยา
20 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานองค์กรสร้างสุข เขตสุขภาพที่ ๑ (จังหวัดพะเยา) 2020-07-23 2020-07-23 ห้องประชุม 2 และห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
21 อบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุการณ์เพื่อรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(covid-19)ระลอก2 จังหวัดพะเยา 2020-07-17 2020-07-17 ห้องพุดตาน โรงแรมเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
22 การประชุมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 2020-06-18 2020-06-18 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
23 ประชุมเยี่ยมเสริมพลังเพื่อเตรียมการประเมินรับรองโรงพยาบาลสุขภาพตำบลติดดาว จังหวัดพะเยา ประจำปี 2563 2020-06-08 2020-06-08 ณ รพ.สต.เป้าหมาย 20 แห่ง
24 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ Core team ระดับอำเภอสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับตำบลครั้งที่ ๓ 2020-06-24 2020-06-24 ห้องประชุม1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
25 ประชุมสัญจรซักซ้อมการดำเนินงานโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับอำเภอภูซาง 2020-06-10 2020-06-10 ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูซาง
26 ประชุมสัญจรซักซ้อมการดำเนินงานโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับอำเภอปง 2020-06-09 2020-06-09 ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง
27 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาล จ.พะเยา 2020-06-18 2020-06-18 ห้องประชุมโภชนาการ โรงพยาบาลพะเยา
28 ประชุมนิเทศติดตามการดำเนินงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 2020-06-10 2020-06-10 โรงพยาบาลแม่ใจ
29 ประชุมนิเทศติดตามการดำเนินงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 2020-06-09 2020-06-09 โรงพยาบาลดอกคำใต้
30 ประชุมนิเทศติดตามการดำเนินงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 2020-06-08 2020-06-08 โรงพยาบาลปง
31 ประชุมนิเทศติดตามการดำเนินงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 2020-06-02 2020-06-02 โรงพยาบาลเชียงม่วน
32 ประชุมนิเทศติดตามการดำเนินงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 2020-06-01 2020-06-01 โรงพยาบาลจุน
33 ประชุมสัญจรซักซ้อมการดำเนินงานโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับอำเภอจุน 2020-06-04 2020-06-04 ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุน
34 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ Core team ระดับอำเภอสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับตำบลครั้งที่ ๒ 2020-05-11 2020-05-11 ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
35 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร สสจ.พะเยาโปร่งใส มีธรรมาภิบาล 2020-06-08 2020-06-08 ห้องประชุม 1 สสจ.พะเยา
36 ประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน สสจ.พะเยา ปีงบประมาณ 2563 2020-05-22 2020-05-22 ห้องประชุม 1 สสจ.พะเยา
37 ประชุมติดตามให้ความรู้เสริมพลังทีม พชอ.เพื่อสร้างการรับรู้และสื่อสารความเสี่ยงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพะเยา 2020-04-14 2020-04-14 ณ พื้นที่ทั้ง 9 อำเภอ
38 ประชุมติดตามให้ความรู้เสริมพลังทีม พชอ.เพื่อสร้างการรับรู้และสื่อสารความเสี่ยงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพะเยา 2020-04-13 2020-04-13 ณ พื้นที่ทั้ง 9 อำเภอ
39 แนวทางการถ่ายระดับตัวชี้วัด ด้วย OKR Concept 2020-01-03 2020-01-03 ห้องประชุม 1 สสจ.พะเยา
40 ประชุมชี้แจงการอบรม อสม.หมอประจำบ้าน 2019-12-24 2019-12-24 ห้องประชุม 1 สสจ.พะเยา
41 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและบูรณาการภารกิจด้านปฐมภูมิ จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2563 2019-12-12 2019-12-12 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
42 ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ตาม พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 2562 2019-11-13 2019-11-13 ห้องประชุม 1 สสจ.พะเยา