ลำดับ หัวข้อการประชุม ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ สถานที่
1 รุ่นที่ 1 อบรมเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว : ระบบข้อมูลการคัดกรอง และการรายงานผลการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) 28 สิงหาคม 2562 28 สิงหาคม 2562 ห้องประชุมโรงแรม เคเอ็ม กว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
2 รุ่นที่ 3 อบรมเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว : ระบบข้อมูลการคัดกรอง และการรายงานผลการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) 30 สิงหาคม 2562 30 สิงหาคม 2562 ห้องประชุมโรงแรม เคเอ็ม กว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
3 รุ่นที่ 2 อบรมเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว : ระบบข้อมูลการคัดกรอง และการรายงานผลการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) 29 สิงหาคม 2562 29 สิงหาคม 2562 ห้องประชุมโรงแรม เคเอ็ม กว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
4 การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการสร้างหลักประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562 4 กันยายน 2562 4 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
5 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis) จังหวัดพะเยา 23 สิงหาคม 2562 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมโภชนาการ โรงพยาบาลพะเยา
6 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย จังหวัดพะเยา 16 สิงหาคม 2562 16 สิงหาคม 2562 ห้องประชุมโภชนาการ โรงพยาบาลพะเยา
7 การประชุมคณะทำงานระบบส่งต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 17 กันยายน 2562 วันที่ 17 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์แพทย์ ชั้น 7 ห้อง B โรงพยาบาลพะเยา
8 การประชุมสัญจรคณะทำงานพัฒนาระบบส่งต่อจังหวัดพะเยาครั้งที่2/2562 วันที่ 3 กันยายน 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
9 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดคัดเลือกผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา ประจำปี 2562 23 สิงหาคม 2562 23 สิงหาคม 2562 ห้องประชุม1 สสจ.พะเยา
10 ประชุมประเมินผลการดำเนินงาน สรุปผลงานตามตัวชี้วัดงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2562 11 กันยายน 2562 11 กันยายน 2562 ห้องประชุมศูนย์แพทย์ศาสตร์ ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
11 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี และสรุปผลการดำเนินงานคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง 21 สิงหาคม 2562 21 สิงหาคม 2562 ห้องประชุม 1 สสจ.พะเยา
12 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ จังหวัดพะเยา 9 สิงหาคม 2562 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพะเยา
13 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล จ.พะเยา 7 สิงหาคม 2562 7 สิงหาคม 2562 ห้องประชุมเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพะเยา
14 อบรม“ระบบการคัดกรอง /ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ และการจัดการข้อมูลเพื่อการส่งต่อเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพด้วย Aging health data” 14 สิงหาคม 2562 14 สิงหาคม 2562 ห้องประชุม 7A อาคารศูนย์แพทย์ศึกษา โรงพยาบาลพะเยา
15 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ดำเนินงานเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนจังหวัดพะเยา 22 สิงหาคม 62 22 สิงหาคม 62 ห้องประชุม 1 สสจ.พะเยา
16 การพิจารณาแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 14 สิงหาคม 2562 14 สิงหาคม 2562 ห้องประชุม 1
17 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลด้านสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562” 28 สิงหาคม 2562 28 สิงหาคม 2562 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
18 การประชุมถอดบทเรียนเพื่อหา Best Practice ในการดูแลสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน ประจำปี 2562 20 สิงหาคม 2562 20 สิงหาคม 2562 ห้องประชุมพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จังหวัดพะเยา
19 การประชุมหารือการจัดตั้ง "สมาคมบำเหน็จบำนาญกระทรวงสาธารณสุข" สาขาจังหวัดพะเยา 13 สิงหาคม 2562 13 สิงหาคม 2562 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
20 ประชุมพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนประกันสุขภาพคนต่างด้าวจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562 26 กรกฎาคม 2562 26 กรกฎาคม 2562 โรงพยาบาลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
21 การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น 11 สาขา ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2562 19 กรกฎาคม 2562 19 กรกฎาคม 2562 ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
22 ประชุมวิเคระห์แผน และติดตามการดำเนินงานส่งเสริมทันตสาธารณสุข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
23 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน จังหวัดพะเยา 9 กรกฎาคม 2562 9 กรกฎาคม 2562 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
24 การประชุมแนวทางการจัดการขยะของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 5 กรกฎาคม 2562 5 กรกฎาคม 2562 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
25 การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562 15 สิงหาคม 2562 15 สิงหาคม 2562 ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา
26 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข รุ่นที่ 2 (กลุ่มเป้าหมาย อ.จุน อ.เชียงม่วน อ.ดอกคำใต้ อ.ปง อ.แม่ใจ) 2 กรกฎาคม 2562 2 กรกฎาคม 2562 ห้องประชุม 1 สสจ.พะเยา
27 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข รุ่นที่ 1 (กลุ่มเป้าหมาย อ.เชียงคำ อ.เมืองพะเยา อ.ภูกามยาว อ.ภูซาง ทม.พะเยา) 1 กรกฎาคม 2562 1 กรกฎาคม 2562 ห้องประชุม 1 สสจ.พะเยา
28 ติดตามความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาองค์การและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด PMQA รอบ9 เดือน ปีงบประมาณ 2562 หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดพะเยา 27มิย.2562 27มิย.2562 ห้องประชุม 2 สสจ.พะเยา
29 อบรมเรื่องมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4, Risk management through risk register, 2P Safety, หลักการตามรอย แนวคิดและทักษะการเยี่ยมสำรวจภายใน 28 มิถุนายน 2562 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
30 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาล จังหวัดพะเยา 27 มิถุนายน 2562 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ห้อง ๗B (ชั้น ๗) โรงพยาบาลพะเยา
31 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานฯ จังหวัดพะเยา ไตรมาสที่ 3 ครั้งที่ 2 19 มิถุนายน 2562 19 มิถุนายน 2562 ห้องประชุม 1 สสจ.พะเยา
32 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานฯ จังหวัดพะเยา ไตรมาสที่ 3 ครั้งที่ 1 12 มิถุนายน 2562 12 มิถุนายน 2562 ห้องประชุม 3 สสจ.พะเยา
33 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการเด็กปฐมวัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 26 มิถุนายน 2562 26 มิถุนายน 2562 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
34 การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น 11 สาขา ประจำปี พ.ศ. 2562 โซน 2 (เชียงคำ จุน ปง ภูซาง เชียงม่วน) 21 มิถุนายน 2562 21 มิถุนายน 2562 พื้นที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
35 การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น 11 สาขา ประจำปี พ.ศ. 2562 โซน 1 (เมืองพะเยา ดอกคำใต้ แม่ใจ ภูกามยาว) 25 มิถุนายน 2562 25 มิถุนายน 2562 พื้นที่อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
36 ประชุมผ่านระบบ VDO Conference พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 30 พฤษภาคม 2562 30 พฤษภาคม 2562 ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
37 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำ (ครู ข.) พื้นที่จังหวัดพะเยา หลักสูตรการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดและการกู้ชีพขึ้นพื้นฐาน 24 พฤษภาคม 2562 24 พฤษภาคม 2562 ศูนย์สุขภาพธารธรา
38 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนการจัดการระบบบริการทีมสหวิชาชีพคลินิกหมอครอบครัวจังหวัดพะเยา 29 เมษายน 2562 29 เมษายน 2562 ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
39 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) อำเภอเชียงม่วน-อำเภอปง 30 เมษายน 2562 30 เมษายน 2562 ห้องประชุมบ้านสวนศรัณย์ ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอเชียงม่วน
40 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) อำเภอเมืองพะเยา-อำเภอภูกามยาว-อำเภอแม่ใจ 26 เมษายน 2562 26 เมษายน 2562 ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา
41 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) อำเภอดอกคำใต้-อำเภอจุน 25 เมษายน 2562 25 เมษายน 2562 ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้
42 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) อำเภอเชียงคำ-อำเภอภูซาง 23 เมษายน 2562 23 เมษายน 2562 ห้องประชุมกาสะลอง โรงพยาบาลเชียงคำ
43 ประชุมถอดบทเรียนการตรวจประเมิน ITA จังหวัดพะเยา ไตรมาสที่ ๒ 29 เมษายน 2562 29 เมษายน 2562 ห้องประชุม 3 สสจ.พะเยา
44 ประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนฉุกเฉินด้านสูติกรรมงานแม่และเด็กสัญจรโรงพยาบาลชุมชน และ รพสต. 5 อำเภอ 22 เมษายน 2562 22 เมษายน 2562 ห้องประชุมโรงพยาบาลปงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสบขาม
45 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานงานอนามัยแม่และเด็กรอบ ๔ เดือน 5 มิถุนายน 2562 5 มิถุนายน 2562 ห้องประชุมศูนย์แพทย์ 7B โรงพยาบาลพะเยา
46 ประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนฉุกเฉินด้านสูติกรรมงานแม่และเด็กสัญจรโรงพยาบาลชุมชน และ รพสต. 5 อำเภอ 24 เมษายน 2562 24 เมษายน 2562 ห้องประชุมโรงพยาบาลเชียงม่วนและ รพสต.บ้านปิน
47 การสำรวจสภาวะทันตสุขภาพตามกลุ่มวัย ปี 2562 จังหวัดพะเยา 10 พฤษภาคม 2562 10 พฤษภาคม 2562 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
48 ประชุมนิเทศติดตามงานคุณภาพบริการพยาบาล 1 พฤษภาคม 2562 1 พฤษภาคม 2562 โรงพยาบาลดอกคำใต้
49 ประชุมนิเทศติดตามงานคุณภาพบริการพยาบาล 30 เมษายน 2562 30 เมษายน 2562 โรงพยาบาลแม่ใจ
50 ประชุมนิเทศติดตามงานคุณภาพบริการพยาบาล 29 เมษายน 2562 29 เมษายน 2562 โรงพยาบาลจุน
51 ประชุมนิเทศติดตามงานคุณภาพบริการพยาบาล 26 เมษายน 2562 26 เมษายน 2562 โรงพยาบาลปง
52 ประชุมนิเทศติดตามงานคุณภาพบริการพยาบาล 25 เมษายน 2562 25 เมษายน 2562 โรงพยาบาลเชียงม่วน
53 อบรมเรื่องการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข การป้องกันและการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา และการดูแลรักษาภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือด 3 พฤษภาคม 2562 3 พฤษภาคม 2562 ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
54 การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบภายในระดับอำเภอประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 29 เมษายน 2562 29 เมษายน 2562 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
55 ประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนฉุกเฉินด้านสูติกรรมงานแม่และเด็กสัญจรโรงพยาบาลชุมชน และ รพสต. 5 อำเภอ 19 เมษายน 2562 19 เมษายน 2562 ห้องประชุมโรงพยาบาลจุนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสักลอ
56 การประชุมคณะทำงานปฐมภูมิ 5 เมษายน 2562 5 เมษายน 2562 ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
57 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและพัฒนาทักษะผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็ก จังหวัดพะเยา ปี 2562 10 พฤษภาคม 2562 10 พฤษภาคม 2562 ห้องประชุมศูนย์แพทย์ โรงพยาบาลพะเยา
58 ประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนฉุกเฉินด้านสูติกรรมงานแม่และเด็กสัญจรโรงพยาบาลชุมชน และ รพสต. 5 อำเภอ 10 เมษายน 2562 10 เมษายน 2562 ห้องประชุมโรงพยาบาลแม่ใจ
59 ประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนฉุกเฉินด้านสูติกรรมงานแม่และเด็กสัญจรโรงพยาบาลชุมชน และ รพสต. 5 อำเภอ 3 เมษายน 2562 3 เมษายน 2562 ห้องประชุมโรงพยาบาลดอกคำใต้
60 การประกวดผู้สูงอายุฟันดี และสุขภาพดีวัย๘๐/๙๐ จังหวัดพะเยา ปี ๒๕๖๒ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
61 ประชุมนิเทศติดตามและรายงานผลตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดพะเยา 22 มีนาคม 2562 22 มีนาคม 2562 ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
62 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ จังหวัดพะเยา ไตรมาสที่ ๒ 25 มีนาคม 2562 25 มีนาคม 2562 ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
63 วิชาการประจำปีงานอนามัยแม่และเด็กจังหวัดพะเยา ปี ๒๕๖๒ 25 มีนาคม 2562 25 มีนาคม 2562 ห้องพุดตาน โรงแรมเกทเวย์
64 การประชุมสัญจรคณะทำงานพัฒนาระบบส่งต่อจังหวัดพะเยาครั้งที่ 1/2562 วันที่ 21 มีนาคม 2562 วันที่ 21 มีนาคม 2562 . ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลจุน
65 การประชุมพัฒนาระบบข้อมูลด้านทันตสาธารณสุข 25 มีนาคม 2562 25 มีนาคม 2562 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
66 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล จังหวัดพะเยา 6 มีนาคม 2562 6 มีนาคม 2562 ห้องประชุมโภชนาการ โรงพยาบาลพะเยา
67 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis) 1 มีนาคม 2562 1 มีนาคม 2562 ห้องประชุมโภชนาการ โรงพยาบาลพะเยา
68 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย 28 กุมภาพันธ์ 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562 ห้องประชุมโภชนาการ โรงพยาบาลพะเยา
69 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้้อ จังหวัดพะเยา 22 กุมภาพันธ์ 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562 ห้องประชุมเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพะเยา (ตึกอุบัติเหตุ ชั้น 4)
70 การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานอาชีวอนามัย ในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 6 มีนาคม 2562 6 มีนาคม 2562 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
71 ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ จ.พะเยา 22 กุมภาพันธ์ 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562 ห้องประชุมเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพะเยา (ชั้น 4 ตึกอุบัติเหตุ)
72 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริมสุขภาพ ช่องปากในผู้สูงอายุ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ห้องประชุมฝ้ายคำ โรงพยาบาลเชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
73 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาล จังหวัดพะเยา 28 มกราคม 2562 28 มกราคม 2562 ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก ห้อง 7B โรงพยาบาลพะเยา
74 การประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและเครื่องสำอางจังหวัดพะเยา 13 กุมภาพันธ์ 2562 13 กุมภาพันธ์ 2562 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
75 ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ๗ กุมพาพันธ์ ๒๕๖๒ ๗ กุมพาพันธ์ ๒๕๖๒ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
76 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ โรคมะเร็ง และมะเร็งท่อน้ำดี ในพื้นที่จังหวัดพะเยา 25 มกราคม 62 25 มกราคม 62 ห้องประชุม 1 สสจ.พะเยา
77 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการมหัศจรรย์ 1000 วัน ตำบลบูรณาการเด็ก 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วนและขยายเครือข่ายการดำเนินงานโครงการมหัศจรรย์ 2500 วัน 20 กุมภาพันธ์ 2562 20 กุมภาพันธ์ 2562 ห้องประชุมศูนย์แพทย์ โรงพยาบาลพะเยา
78 ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงาน ITA จังหวัดพะเยา ไตรมาส 1 10 มกราคม 2562 10 มกราคม 2562 ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
79 ประชุมวิเคราะห์ วางแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่๑/๒๕๖๒ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
80 การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการส่งต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2562 4 ธ.ค.2562 4 ธ.ค.2562 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
81 การประชุมวิเคราะห์ปัญหางานอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนการขับเคลื่อนงานอนามัยแม่และเด็กในปี 2562 9 มกราคม 2562 9 มกราคม 2562 ห้องประชุมศูนย์แพทย์ 7B โรงพยาบาลพะเยา
82 ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงาน ITA จังหวัดพะเยา 24 ธันวาคม 2561 24 ธันวาคม 2561 ห้องประชุม 1 สสจ.พะเยา
83 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ ด้านการสื่อสารและการนำเสนอ 18 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
84 ประชุมเพื่อสอบทานเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดหาตามแผนงบค่าเสื่อม 9 มกราคม 2562 9 มกราคม 2562 ห้องประชุม 1 สสจ.พะเยา (ลงทะเบียนภายใน 4 ม.ค. 62)
85 ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบงานสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2562 20 ธ.ค. 2561 20 ธ.ค. 2561 ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
86 ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานทะเบียนให้เกิดการลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2562 13 ธันวาคม 2561 13 ธันวาคม 2561 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
87 การสอบทานระบบการเงินการคลังพื้นที่ต้นแบบ (โรงพยาบาลปง) 19/12/2561 19/12/2561 ห้องประชุมโรงพยาบาลปง (กลุ่มเป้าหมาย ผู้ได้รับมอบหมายให้สอบทานระบบการเงินการคลัง/การจัดเก็บรายได้ (Auditor) หรือนักจัดการการเงิน (CFO) โรงพยาบาลละ 2 คน)
88 การประชุมเพื่อแจ้งแนวทางการส่งต่อผู้ป่วย ครั้งที่ 2/2562 14 พ.ย. 61 14 พ.ย. 61 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
89 ประชุมชี้แจงการถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2562 16 ตุลาคม 2561 16 ตุลาคม 2561 ห้องพุดตาล โรงแรมพะเยาเกทเวย์
90 การเพื่อพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดพะเยา 12 ตุลาคม 2561 12 ตุลาคม 2561 ห้องประชุม 1 สสจ.พะเยา (ลงทะเบียนภายในวันที่ 10 ต.ค. 2561)
91 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสอบทานและพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2561 18 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลดอกคำใต้
92 การประชุมติดตามการดำเนินงานการจัดการเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3 (ผ่านทางWeb Conference) 11 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ห้องประชุม4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
93 ประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจำปี 2561 19 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 โรงแรมพะเยาเกทเวย์
94 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี และสรุปผลการดำเนินงานคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 13 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา (ห้องประชุม 1)
95 ประชุมวิเคราะห์ วางแผน พัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก สรุปและติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ พุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ พุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
96 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว 5 กันยายน 2561 5 กันยายน 2561 ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรอำเภอเมืองพะเยา
97 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) 6-7 กันยายน 2561 6-7 กันยายน 2561 ห้องประชุม ชั้น 7 ศูนย์แพทยศาสตร์ ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
98 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย และ Best practice ทางการพยาบาล 28 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก (ชั้น 7 ) โรงพยาบาลพะเยา
99 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข พ.ศ. 2561 16 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
100 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 17 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ห้องประชุม 1 สสจ.พะเยา
101 จัดเตรียมแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2562 (8 ส.ค.61) 8 สิงหาคม 2561 8 สิงหาคม 2561 ห้องประชุม 3 (หากห้องประชุม 1 ว่าง/ใช้ห้อง 1)
102 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านข้อมูล/สารสนเทศ งานอนามัยแม่และเด็ก 29 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ห้องประชุมโภชนาการ โรงพยาบาลพะเยา
103 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านข้อมูล/สารสนเทศ งานอนามัยแม่และเด็ก 28 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 ห้องประชุมศูนย์แพทย์ โรงพยาบาลพะเยา
104 ประชุมคณะกรรมการ MCHB จังหวัดพะเยาครั้งที่ 4/2561 10 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ห้องประชุมโภชนาการ โรงพยาบาลพะเยา
105 ประชุมติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 3 สิงหาคม 2561 3 สิงหาคม 2561 ห้องประชุมโรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
106 ประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ จังหวัดพะเยา 1 สิงหาคม 2561 1 สิงหาคม 2561 ห้องประชุมโรงพยาบาลพะเยา
107 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนน ตลอดทั้งปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 29 สิงหาคม 61 29 สิงหาคม 61 ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา (ห้องประชุม 1)
108 ประชุมเชิงปฏิบัติการตำบลฟันดี จังหวัดพะเยา 17 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
109 ลงทะเบียนเข้าร่วมการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น 11 สาขา ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 16 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
110 เชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา (คณะที่ 2) 17 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
111 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสอบทานและพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2561 13 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ห้องประชุม โรงพยาบาลเชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
112 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาล จังหวัดพะเยา 3 กรกฎาคม 2561 3 กรกฎาคม 2561 ห้องประชุมโภชนาการ โรงพยาบาลพะเยา
113 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย จังหวัดพะเยา 2 กรกฎาคม 2561 2 กรกฎาคม 2561 ห้องประชุมโภชนาการ โรงพยาบาลพะเยา
114 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล จังหวัดพะเยา 20 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ห้องประชุมเวชกรรมสังคม (ตึกอุบัติเหตุ ชั้น 4) โรงพยาบาลพะเยา
115 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเด็กปฐมวัย จังหวัดพะเยา ประจำปี ๒๕๖๑ 10 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ห้องประชุมพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จังหวัดพะเยา
116 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 22 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ห้องประชุม 4 สสจ.พะเยา
117 การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น 11 สาขา และองค์กร อสม.ต้นแบบประจำปี พ.ศ. 2561 (โซน 3 ประกอบด้วย เชียงคำ/จุน/ภูซาง) 26 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 พื้นที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
118 การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น 11 สาขา และองค์กร อสม.ต้นแบบประจำปี พ.ศ. 2561 (โซน 2 ประกอบด้วย ดอกคำใต้/ปง/เชียงม่วน) 22 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 พื้นที่อำเภอปง จังหวัดพะเยา
119 การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น 11 สาขา และองค์กร อสม.ต้นแบบประจำปี พ.ศ. 2561 (โซน 1 ประกอบด้วย เมืองพะเยา/แม่ใจ/ภูกามยาว) 20 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
120 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการเงินการคลังระดับจังหวัด ครั้งที่ 9/2561 และการจัดระบบบัญชีเงิน UC 22/6/2561 22/6/2561 ห้องประชุม 2 สสจ.พะเยา (เชิญจนท.การเงิน/จนท.บัญชีร่วมประชุมด้วย)
121 ประชุมวิเคราะห์ วางแผน พัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก และติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
122 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2561 14 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
123 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำตามกลไกผู้ก่อการดี (Merit Maker) 15 มิถุนายน 61 15 มิถุนายน 61 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา (ห้องประชุม 3)
124 ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง (รุ่นที่ 2 อ.เชียงคำ, ภูซาง, จุน ,ปง) 20 มิถุนายน 61 20 มิถุนายน 61 ห้องประชุม 7A ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
125 ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง (รุ่นที่ 1 อ.เมือง, ภูกามยาว,แม่ใจ,ดอกคำใต้,เชียงม่วน) 19 มิถุนายน 61 19 มิถุนายน 61 ห้องประชุม 7A ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
126 สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ "ลูกไก่ วช." รุ่นที่ 8 14 พฤษภาคม 2561 14 พฤษภาคม 2561 ห้องประชุม 7A ชั้น 7 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
127 ประชุมคณะทำงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์และการสื่อสารความเสี่ยง 10 พฤษภาคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
128 การประชุมติดตามการดำเนินงานการจัดการเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์จังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๒ (ผ่านทางWeb Conference) 23 พฤษภาคม 2561 23 พฤษภาคม 2561 Web Conference ของโรงพยาบาล
129 การประชุมชี้แจงแนวทางการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพจังหวัดพะเยา ปี 2561 17 พฤษภาคม 2561 17 พฤษภาคม 2561 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
130 การจัดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตามกฏกระทรวง 4 พฤษภาคม 2561 4 พฤษภาคม 2561 ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
131 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 9 พฤษภาคม 2561 9 พฤษภาคม 2561 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
132 การประชุมทบทวน เตรียมความพร้อมพื้นที่ตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบ 25-26 พฤษภาคม 2561 25-26 พฤษภาคม 2561 ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน
133 การประชุมเตรียมความพร้อมการใช้งานโปรแกรมการจ่ายเงิน e-payment ของกรมบัญชีกลาง 28 พฤษภาคม 2561 28 พฤษภาคม 2561 ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และห้องประชุมกาสะลอง โรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา
134 ประชุมติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานคุณภาพโรงพยาบาลจุน 15 พฤษภาคม 2561 15 พฤษภาคม 2561 โรงพยาบาลจุน
135 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานการเฝ้าระวังป้องกันการบาดเจ็บ ในระบบรายงาน IS Online (Injury Surveillance Online) 3 พฤษภาคม 2561 3 พฤษภาคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา (ห้องประชุม 1)
136 ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยารอบ 6 เดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 17 เมษายน 2561 17 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
137 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมหมอครอบครัว เวชศาสตร์ครอบครัว และการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดพะเยา 19-20 เมษายน 2561 19-20 เมษายน 2561 ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรอำเภอเมืองพะเยา
138 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพทีมหมอครอบครัว (Family care team)" 2 เมษายน 2561 2 เมษายน 2561 ห้องประชุม ชั้น 7 ศูนย์แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพะเยา
139 ประชุมคณะกรรมการคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา หมวด 1 และ 5 27 มีนาคม 2561 27 มีนาคม 2561 ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
140 การอบรมพัฒนาศักยภาพ Oral Health Care Manager ระดับเครือข่ายบริการ (CUP) โซนที่ 3 จังหวัดพะเยาและเชียงราย 24 เมษายน 2561 24 เมษายน 2561 ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
141 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมความรู้เรื่อง 2P Safety RCA เครื่องมือคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง LEAN 28 มีนาคม 2561 28 มีนาคม 2561 ห้องประชุม 7B ชั้น7 ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
142 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมการส่งต่อข้อมูลห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Lab link) 30 มีนาคม 2561 30 มีนาคม 2561 ห้องประชุมโภชนาการ โรงพยาบาลพะเยา
143 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมการส่งต่อข้อมูลห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย (X-Ray link) 26 มีนาคม 2561 26 มีนาคม 2561 ห้องประชุมรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลพะเยา
144 ประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs)และแนวทางการจัดการข้อมูลNCDs ระบบ HDC 28 มีค.2561 28 มีค.2561 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
145 ขับเคลื่อนการดำเนินงานมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ จังหวัดพะเยา 27 มีนาคม 2561 27 มีนาคม 2561 ห้องประชุมชั้น 7 B ศูนย์แพทย์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
146 ชี้แจงการจัดคนลงกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างใหม่ 23 มีนาคม 2561 23 มีนาคม 2561 ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
147 โครงการเสริมสร้างองค์กรต้นแบบแห่งความสุข (Happy Money) จังหวัดพะเยา 20 มีนาคม 2561 20 มีนาคม 2561 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
148 เชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพ บทบาท Facilitator and Coaching เรียนรู้พัฒนาทีมเยี่ยมสำรวจ และบทบาทของการประเมินคุณภาพ สำหรับทีมพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 14 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
149 เชิญประชุมการใช้งานระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ 5 มีนาคม 2561 5 มีนาคม 2561 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
150 ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ และเชื้อดื้อยา จ.พะเยา ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ห้องประชุมเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพะเยา
151 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ห้องประชุมโภชนาการ โรงพยาบาลพะเยา
152 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้ข้อมูลระบาดวิทยาโรคไม่ติดต่อและเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ จ.พะเยา 22 มีค.61 22 มีค.61 ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก ชั้น 7 ห้อง B รพ.พะเยา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
153 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล จังหวัดพะเยา ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ห้องประชุมโภชนาการ โรงพยาบาลพะเยา
154 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและเสริมทักษะบุคลากร ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs) จังหวัดพะเยา 7 มีนาคม2561 7 มีนาคม2561 ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก ชั้น 7 ห้อง A1 รพ.พะเยา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
155 ประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานและหารือขับเคลื่อนการดำเนินการเสริมสร้างการจัดการความเสี่ยงเพื่อการจัดการโรคเรื้อรัง 19 กุมภาพันธ์ 2561 19 กุมภาพันธ์ 2561 ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
156 การอบรมทีมวิทยากรครูพี่เลี้ยง และแกนนำ อสม. เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาระบบสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 27 กุมภาพันธ์ 2561 27 กุมภาพันธ์ 2561 ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
157 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต พิชิตคุณภาพเด็กปฐมวัยพะเยา” 19/02/2561 19/02/2561 ห้องประชุม 1A ชั้น 7 ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
158 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2561 07/02/2561 07/02/2561 ห้องประชุม 1A ชั้น 7 ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
159 ประชุมคณะกรรมการคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 14 กุมภาพันธ์ 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
160 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ โรคมะเร็งและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่จังหวัดพะเยา 13 กุมภาพันธ์ 2561 13 กุมภาพันธ์ 2561 ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา (ห้อง 1 )
161 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 ห้องประชุมโภชนาการ โรงพยาบาลพะเยา
162 เชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการควบคุมภายในด้านการเงินและการพัสดุของสถานบริการระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 18,22,23 มกราคม 2561 18,22,23 มกราคม 2561 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
163 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านส่งเสริมสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ห้องประชุม โรงพยาบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
164 ประชุมการเตรียมการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA จังหวัดพะเยา ปี 2561 18 มกราคม 2561 18 มกราคม 2561 ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา
165 เชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน และทีมตรวจสอบภายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 12 มกราคม 2561 12 มกราคม 2561 ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
166 ลงทะเบียนเข้าร่วมเวทีนำเสนอผลงานเพื่อคัดเลือก อสม.ดีเด่น 11 สาขา ระดับเขตและภาค ภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ.2561 20 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ ภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์
167 ประชุมชี้แจงการลงทะเบียนสำหรับ PCC และแนวทางการดำเนินงาน ผ่านระบบ VDO Conference 17 พฤศจิกายน 2560 17 พฤศจิกายน 2560 ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
168 ประชุมรับการตรวจเยี่ยมผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 16 พฤศจิกายน 2560 16 พฤศจิกายน 2560 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
169 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ร่าง พรบ.การแพทย์ปฐมภูมิและบริการสาธารณสุข พ.ศ. ... ด้วยระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) 6 พฤศจิกายน 2560 6 พฤศจิกายน 2560 ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
170 แนวทางการดำเนินการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวตาม พรก.การบริหารฯ พ.ศ.2560 และการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลภายในเครือข่ายจังหวัดพะเยา 21 กันยายน 2560 21 กันยายน 2560 ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
171 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)และคณะทำงาน Intermediate Care จังหวัดพะเยา 11 กันยายน 2560 11 กันยายน 2560 ห้องประชุมศูนย์แพทย์ ชั้น 7 โรงพยาบาลพะเยา
172 ประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานการจัดการข้อร้องเรียนและคุ้มครองสิทธิ จังหวัดพะเยา ปี 2560 วันที่ 21 สิงหาคม 2560 21 สิงหาคม2560 21 สิงหาคม2560 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
173 ประชุม การพัฒนาระบบการจัดการตามผังโครงสร้างระบบบัญชาการณ์ ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขสำหรับโรคและภัยสุขภาพ ระดับอำเภอและระดับจังหวัด 7 กรกฎาคม 2560 7 กรกฎาคม 2560 ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
174 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ประโยชน์จากระบบคลังข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉิน(Data warehouse) 27 มิถุนายน 2560 27 มิถุนายน 2560 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
175 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ ECS คุณภาพ 20 มิถุนายน 2560 20 มิถุนายน 2560 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
176 ประชุมรับการตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวง รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 12 มิถุนายน 2560 12 มิถุนายน 2560 ห้องประชุมศูนย์แพทย์ รพ.พะเยา ,ห้องประชุม 1 สสจ.พะเยา
177 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงนโยบายและมาตรฐานการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 17 พฤษภาคม 2560 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
178 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักจัดการข้อร้องเรียนและคุ้มครองสิทธิ จังหวัดพะเยา ปี2560 ครั้งที่2 โซนตะวันออก 24 พฤษภาคม 2560 24 พฤษภาคม 2560 ห้องประชุมกาละลอง โรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา
179 เชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 16 พฤษภาคม 2560 16 พฤษภาคม 2560 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
180 ประชุม “แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์เรื่องร้องเรียนและสร้างการส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบริการ”จังหวัดพะเยา 25 เมษายน 2560 25 เมษายน 2560 ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
181 โซนตะวันออก โครงการโครงการ"ทำดีเพื่อพ่อ:กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพะเยา 1 ก.พ. 2560 1 ก.พ. 2560 ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
182 โซนตะวันตก โครงการ"ทำดีเพื่อพ่อ:กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพะเยา 1 ก.พ. 2560 1 ก.พ. 2560 ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา