ลำดับ หัวข้อการประชุม ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ สถานที่
1 ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ตาม พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 2562 2019-11-13 2019-11-13 ห้องประชุม 1 สสจ.พะเยา
2 การประชุมเตรียมความพร้อมการขอขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี 2564 2019-11-22 2019-11-22 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธาณรณสุขจังหวัดพะเยา