ลำดับ หัวข้อการประชุม ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ สถานที่
1 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบส่งต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2 ปี2563 2020-08-14 2020-08-14 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
2 ประชุม สรุปผล ถอดบทเรียนการดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กร อสม.ต้นแบบ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 2020-07-29 2020-07-29 ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องย้าง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
3 ประชุม สรุปผลและถอดบทเรียนการพัฒนาตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 2020-07-23 2020-07-23 ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านร่องย้าง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน : พลัง พชอ. พะเยาเข้มแข็ง ร่วมแรงขับเคลื่อน ป้องกันภัย COVID-19 2020-08-18 2020-08-18 ห้องประชุมพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์
5 ประชุมพิจารณารายการงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2564 2020-08-07 2020-08-07 ห้องประชุม 1 สสจ.พะเยา (กลุ่มเป้าหมาย รพ.ประมาณ 2 คน, สสอ.แห่งละ 1 คน)
6 ประชุมพิจารณารายการงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2564 2020-08-07 2020-08-07 ห้องประชุม 1 สสจ.พะเยา (กลุ่มเป้าหมาย รพ.ประมาณ 2 คน, สสอ.แห่งละ 1 คน)
7 การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำขอครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 2020-07-31 2020-07-31 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
8 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาล จังหวัดพะเยา 2020-08-21 2020-08-21 ห้องประชุมโรงพยาบาลจุน อ.จุน จ.พะเยา
9 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล จ.พะเยา 2020-08-19 2020-08-19 ห้องประชุมตึกอุบัติเหตุชั้น 4 โรงพยาบาลพะเยา
10 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานองค์กรสร้างสุข เขตสุขภาพที่ ๑ (จังหวัดพะเยา) 2020-07-23 2020-07-23 ห้องประชุม 2 และห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
11 เตรียมความพร้อมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการในจังหวัดพะเยา 2020-07-22 2020-07-22 ห้องประชุม โรงพยาบาลภูกามยาว
12 อบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุการณ์เพื่อรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(covid-19)ระลอก2 จังหวัดพะเยา 2020-07-17 2020-07-17 ห้องพุดตาน โรงแรมเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
13 การประชุมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 2020-06-18 2020-06-18 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
14 ประชุมเยี่ยมเสริมพลังเพื่อเตรียมการประเมินรับรองโรงพยาบาลสุขภาพตำบลติดดาว จังหวัดพะเยา ประจำปี 2563 2020-06-08 2020-06-08 ณ รพ.สต.เป้าหมาย 20 แห่ง
15 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ Core team ระดับอำเภอสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับตำบลครั้งที่ ๓ 2020-06-24 2020-06-24 ห้องประชุม1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
16 ประชุมสัญจรซักซ้อมการดำเนินงานโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับอำเภอภูซาง 2020-06-10 2020-06-10 ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูซาง
17 ประชุมสัญจรซักซ้อมการดำเนินงานโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับอำเภอปง 2020-06-09 2020-06-09 ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง
18 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาล จ.พะเยา 2020-06-18 2020-06-18 ห้องประชุมโภชนาการ โรงพยาบาลพะเยา
19 ประชุมนิเทศติดตามการดำเนินงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 2020-06-10 2020-06-10 โรงพยาบาลแม่ใจ
20 ประชุมนิเทศติดตามการดำเนินงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 2020-06-09 2020-06-09 โรงพยาบาลดอกคำใต้
21 ประชุมนิเทศติดตามการดำเนินงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 2020-06-08 2020-06-08 โรงพยาบาลปง
22 ประชุมนิเทศติดตามการดำเนินงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 2020-06-02 2020-06-02 โรงพยาบาลเชียงม่วน
23 ประชุมนิเทศติดตามการดำเนินงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 2020-06-01 2020-06-01 โรงพยาบาลจุน
24 ประชุมสัญจรซักซ้อมการดำเนินงานโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับอำเภอจุน 2020-06-04 2020-06-04 ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุน
25 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ Core team ระดับอำเภอสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับตำบลครั้งที่ ๒ 2020-05-11 2020-05-11 ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
26 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบส่งต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2563 2020-05-28 2020-05-28 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
27 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร สสจ.พะเยาโปร่งใส มีธรรมาภิบาล 2020-06-08 2020-06-08 ห้องประชุม 1 สสจ.พะเยา
28 ประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน สสจ.พะเยา ปีงบประมาณ 2563 2020-05-22 2020-05-22 ห้องประชุม 1 สสจ.พะเยา
29 ประชุมติดตามให้ความรู้เสริมพลังทีม พชอ.เพื่อสร้างการรับรู้และสื่อสารความเสี่ยงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพะเยา 2020-04-14 2020-04-14 ณ พื้นที่ทั้ง 9 อำเภอ
30 ประชุมติดตามให้ความรู้เสริมพลังทีม พชอ.เพื่อสร้างการรับรู้และสื่อสารความเสี่ยงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพะเยา 2020-04-13 2020-04-13 ณ พื้นที่ทั้ง 9 อำเภอ
31 แนวทางการถ่ายระดับตัวชี้วัด ด้วย OKR Concept 2020-01-03 2020-01-03 ห้องประชุม 1 สสจ.พะเยา
32 ประชุมชี้แจงการอบรม อสม.หมอประจำบ้าน 2019-12-24 2019-12-24 ห้องประชุม 1 สสจ.พะเยา
33 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและบูรณาการภารกิจด้านปฐมภูมิ จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2563 2019-12-12 2019-12-12 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
34 ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ตาม พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 2562 2019-11-13 2019-11-13 ห้องประชุม 1 สสจ.พะเยา
35 การประชุมเตรียมความพร้อมการขอขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี 2564 2019-11-22 2019-11-22 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา