ลำดับ หัวข้อการประชุม ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ สถานที่
1 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ Core team ระดับอำเภอสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับตำบลครั้งที่ ๓ 2020-06-24 2020-06-24 ห้องประชุม1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
2 ประชุมสัญจรซักซ้อมการดำเนินงานโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับอำเภอภูซาง 2020-06-10 2020-06-10 ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูซาง
3 ประชุมสัญจรซักซ้อมการดำเนินงานโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับอำเภอปง 2020-06-09 2020-06-09 ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง
4 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาล จ.พะเยา 2020-06-18 2020-06-18 ห้องประชุมโภชนาการ โรงพยาบาลพะเยา
5 ประชุมนิเทศติดตามการดำเนินงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 2020-06-10 2020-06-10 โรงพยาบาลแม่ใจ
6 ประชุมนิเทศติดตามการดำเนินงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 2020-06-09 2020-06-09 โรงพยาบาลดอกคำใต้
7 ประชุมนิเทศติดตามการดำเนินงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 2020-06-08 2020-06-08 โรงพยาบาลปง
8 ประชุมนิเทศติดตามการดำเนินงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 2020-06-02 2020-06-02 โรงพยาบาลเชียงม่วน
9 ประชุมนิเทศติดตามการดำเนินงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 2020-06-01 2020-06-01 โรงพยาบาลจุน
10 ประชุมสัญจรซักซ้อมการดำเนินงานโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับอำเภอจุน 2020-06-04 2020-06-04 ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุน
11 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ Core team ระดับอำเภอสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับตำบลครั้งที่ ๒ 2020-05-11 2020-05-11 ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
12 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบส่งต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2563 2020-05-28 2020-05-28 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
13 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร สสจ.พะเยาโปร่งใส มีธรรมาภิบาล 2020-06-08 2020-06-08 ห้องประชุม 1 สสจ.พะเยา
14 ประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน สสจ.พะเยา ปีงบประมาณ 2563 2020-05-22 2020-05-22 ห้องประชุม 1 สสจ.พะเยา
15 ประชุมติดตามให้ความรู้เสริมพลังทีม พชอ.เพื่อสร้างการรับรู้และสื่อสารความเสี่ยงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพะเยา 2020-04-14 2020-04-14 ณ พื้นที่ทั้ง 9 อำเภอ
16 ประชุมติดตามให้ความรู้เสริมพลังทีม พชอ.เพื่อสร้างการรับรู้และสื่อสารความเสี่ยงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพะเยา 2020-04-13 2020-04-13 ณ พื้นที่ทั้ง 9 อำเภอ
17 แนวทางการถ่ายระดับตัวชี้วัด ด้วย OKR Concept 2020-01-03 2020-01-03 ห้องประชุม 1 สสจ.พะเยา
18 ประชุมชี้แจงการอบรม อสม.หมอประจำบ้าน 2019-12-24 2019-12-24 ห้องประชุม 1 สสจ.พะเยา
19 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและบูรณาการภารกิจด้านปฐมภูมิ จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2563 2019-12-12 2019-12-12 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
20 ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ตาม พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 2562 2019-11-13 2019-11-13 ห้องประชุม 1 สสจ.พะเยา
21 การประชุมเตรียมความพร้อมการขอขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี 2564 2019-11-22 2019-11-22 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา