!!! มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกรายใหม่ในช่วงเดือนที่แล้วถึงปัจจุบัน ในเขตรับผิดชอบ ของ รพ.สต.ดอกคำใต้ ; เพื่อไม่ให้เกิดการระบาด จนท.ผู้รับผิดชอบพื้นที่ โปรดตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รีบสอบสวนโรคและดำเนินการควบคุมโรค ด่วน ...

DOWNLOAD -- สื่อไวนิลต้นแบบ " 3 เก็บ 3 โรค"


แบบที่ 1 ประชารัฐร่วมใจ ใช้ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค
แบบที่ 2 3 เก็บ 3 โรค รณรงค์กำจัดยุงลาย

โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ

Download

+ คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
+ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 22-4-59
+ เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่ายตรวจสอบภายในจังหวัดพะเยา 22-4-59
+ แบบรายงานผลการดำเนินงานservice plan
+ ไฟล์ประกอบการบรรยายผลประโยชน์ทับซ้อน 7 เมษา 59
+ ไฟล์ประกอบการประชุมสุขภาพภาคประชาชน 21 - 22 มค. 59
+ ไฟล์ประกอบการประชุมบริหารความเสี่ยงและระเบียบกฏหมายข้อปฏิบัติ
+ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จังหวัดพะเยา
+ แบบรายงานการดำเนินงานตามโครงการมอบของขวัญปีใหม่และวันเด็กปี 2559
+ การประชุมชี้แจงบทบาทภารกิจและรับฟังความคิดเห็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่
+ ประชุมบูรณาการ DHS-PCAสช.สุขศึกษา พะเยา 59 (28 ธค 2558)
สำนักงานสาธาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง
จังหวัดพะเยา
56000

โทรศัพท์ : (054) 409-199
โทรสาร :(054) 409-198
www.pyomoph.go.th