Untitled Document
 • รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังผลกระทบด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากปัญหาหมอกควัน จ.พะเยา ปีงบประมาณ 2558 สัปดาห์ที่ 14 (5-11 เม.ย.2558)
 • รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังผลกระทบด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากปัญหาหมอกควัน จ.พะเยา ปีงบประมาณ 2558 สัปดาห์ที่ 13 (28 มี.ค.-4 เม.ย.2558)
 • รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังผลกระทบด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากปัญหาหมอกควัน จ.พะเยา ปีงบประมาณ 2558 สัปดาห์ที่ 12 (22-28 มี.ค.2558)
 • รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังผลกระทบด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากปัญหาหมอกควัน จ.พะเยา ปีงบประมาณ 2558 สัปดาห์ที่ 11 (15-21 มี.ค.2558)
 • การปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบสุขภาพ จากปัญหาหมอกควัน
 • วิธีทำหน้ากากอนามัย
 • รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังผลกระทบด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากปัญหาหมอกควัน จ.พะเยา ปีงบประมาณ 2558 สัปดาห์ที่ 9 (1-7 มี.ค.2558)
 • Untitled Document

 • ส่งประกาศ และข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • หลักเกณฑ์การย้ายสับเปลี่ยนและการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
 • ขอเชิญประชุมเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
 • ขอส่งสำเนาคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
 • ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวินิจฉัยรอยโรคในช่องปากและกระดูกขากรรไกร ครั้งที่ 7
 • อ่านทั้งหมด

  อ่านทั้งหมด

  ภาพกิจกรรม

  • ҾԨ
   Click off หมอครอบครัวจังหวัดพะเยา
  • ҾԨ
   การซ้อมแผนบนโต๊ะเตรียมความพร้อมรับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา จ.พะเยา 22 กย.2557
  • ҾԨ
   การประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปี 57
  • ҾԨ
   กวป. 11 57