(ระวัง !!! ในเดือนนี้ของปีที่แล้ว เคยมีผู้ป่วยไข้เลือดออกรายใหม่ ในเขตรับผิดชอบ ของ รพ.สต.ท่าจำปี;รพ.สต.ห้วยเคียน; ปีนี้ทุกพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมเพื่อจัดการโรคไข้เลือดออกแล้วหรือยัง .......?)

กิจกรรมวันนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

>> ขอเิชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง กลไลจริยธรรมเพื่อการธำรงรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาล
>> ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการพัฒนางานและงานวิจัยด้านการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
>> ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง การพัฒนาพยาบาลผู้จัดการรายกรณีสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
>> ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง ตามรอยเท้าพ่อ : พลังวิชาชีพพยาบาล สู่ภาวะสุขภาพที่ยั่งยืน
>> ขอแจ้งคำขวัญและแนวทางรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2560
>> ขอเชิญเข้่าร่วมประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16
>> รพ.พุทธโสธรรับสมัครคัดเลื่อกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
>> รพ.สุรินทร์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ระดับชำนาญการ
>> รพ.อุทัยธานีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
>> สสจ.สิงห์บุรีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
>> สสจ.สระแก้วรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุข้าราชการตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
>> รพ.สุรินทร์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น 2 ตำแหน่ง